Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

01/02/2019 | 119

Với việc nêu cao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn được chú trọng, khắc phục những điểm yếu, phát huy những mặt tích cực để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Điều đó, đã tạo niềm tin vững chắc cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị, góp phần không nhỏ vào kết quả hoàn thành vượt chỉ tiêu các mặt công tác mà Đảng, Nhà nước giao cho Ngành Bảo hiểm xã hội.

 

Vận dụng chủ trương đúng đắn, kịp thời

Tính đến nay, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 29 tổ chức đảng trực thuộc, là đảng bộ có đa dạng về loại hình tổ chức đảng, nhiều chi bộ có số lượng đảng viên đông. Vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Ngay sau khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn,… của cấp trên được ban hành, Đảng ủy luôn kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng dư luận, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên; cấp ủy các tổ chức đảng luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả, khắc phục những hạn chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như uy tín của Đảng.

Sau những hội nghị học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan thường xuyên phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ đạo và theo dõi sát sao việc triển khai thực hiện của các tổ chức đảng trực thuộc, bên cạnh đó trong sinh hoạt chuyên đề, các tổ chức đảng trực thuộc đã chọn những vấn đề nổi cộm để phân tích kỹ, làm rõ những hạn chế đã chỉ ra nhưng chậm được khắc phục; công tác nắm tình hình dư luận về triển khai thực hiện các nghị quyết được các cấp ủy quan tâm; kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn những thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Đảng ủy cơ quan luôn quan tâm chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tận tâm với công việc trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định của Trung ương, nhất là các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đã chủ động tự soi mình với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kịp thời điều chỉnh và phản bác các quan điểm sai trái.

Những kết quả đáng ghi nhận

Từ những việc làm trên, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam không ngừng phát huy được những nhân tố tích cực, từng bước siết lại kỷ luật, kỷ cương và góp phần ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Về cơ bản, cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm, góp phần tạo sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng. Các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền đã chủ động, tăng cường giải quyết các vấn đề tồn đọng trong cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, phát huy dân chủ được chú trọng; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bổ nhiệm, bố trí cán bộ có chuyển biến tích cực, chú trọng chấn chỉnh, khắc phục hạn chế đã chỉ ra.

Để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xem công tác kiểm tra, giám sát là giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chỉ riêng năm 2018, Đảng ủy cơ quan và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành 03 cuộc kiểm tra và 04 cuộc giám sát đối với 07 tổ chức đảng trực thuộc; tiến hành kiểm tra đối với 38 đảng viên, giám sát chuyên đề đối với 56 đảng viên. Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc đã đi vào nền nếp; phương pháp kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy định; sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các quy định của Đảng.

Điểm đáng ghi nhận trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đó là Ban Thường vụ Đảng ủy đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, chính quyền các đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Quy định này được xem là một công cụ mới trong việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Ngành Bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó góp phần xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội hiện đại, chuyên nghiệp; chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức ngành BHXH từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Trong công tác phát triển Đảng, Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc chú trọng công tác xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên hàng năm; nêu rõ các giải pháp tổ chức thực hiện để phấn đấu; yêu cầu các chi bộ bám sát kế hoạch của Đảng ủy cơ quan, đồng thời nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong việc hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện rèn luyện cho quần chúng ưu tú.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy cơ quan thường xuyên phối hợp với Ban cán sự đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch về phát triển đối tượng, thu BHXH, BHYT, BHTN, xây dựng và hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT theo lộ trình tại Quyết định 1584/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng về việc “giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2015-2020”; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, nhân dân; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhằm định hướng tốt dư luận xã hội; tích cực tham mưu, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung một số điều; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai nhiệm vụ tại Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để nắm bắt và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 

Xây dựng Đảng bộ luôn trong sạch, vững mạnh trước yêu cầu mới

Trong rất nhiều hội nghị thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn nhấn mạnh và đề cao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây chính là quyết tâm chính trị cao, đầy trách nhiệm của Đảng bộ cơ quan trong giai đoạn mới. Để thực hiện được mục tiêu đó, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và đang tập trung tiến hành đồng bộ các giải pháp như:

Trước hết, chú trọng thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát của toàn Đảng bộ. Trong đó, thực hiện tốt công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng cán bộ, đảng viên; đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để nâng cao tính chiến đấu, sức thuyết phục và hiệu quả công tác tuyên truyền, tăng cường sự đồng thuận xã hội, góp phần cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân ngày càng thiết thực hơn.

Thứ hai, tiếp tục kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI; XII); nghiêm túc, tự giác và tiến hành các biện pháp khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo và từng cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên về mọi phương diện (tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác),… Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, tạo sự lan tỏa rộng trong cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, thường xuyên thực hiện kiện toàn cấp ủy, tăng cường năng lực, nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp; quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các đoàn thể chính trị - xã hội cơ quan. Song song đó, các cấp ủy đảng, chính quyền mỗi khi ban hành chủ trương, chính sách liên quan đến người dân phải đảm bảo lợi ích của dân, thuận lòng dân và thực hiện đến nơi đến chốn, qua đó sẽ tạo được sự đồng thuận và phát huy mọi tiềm năng, sáng tạo và sự đóng góp của nhân dân cho sự phát triển của Ngành Bảo hiểm xã hội.

Thứ tư, tiếp tục tập trung triển khai nghiêm túc, thực chất nhiều giải pháp để phòng, chống tình trạng suy thoái đạo đức lối sống; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết trong quá trình thực hiện.

Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp nhằm nâng cao vai trò điều hành, hiệu lực, hiệu quả quản lý của cơ quan, đơn vị. Để làm tốt các nội dung này, cấp ủy các cấp cần xác định rõ, quy định cụ thể và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện mối quan hệ giữa tập thể cấp ủy, tổ chức đảng với người đứng đầu, bảo đảm thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị./.

Nguyễn Thị Nga

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
4 ngày trước

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5
8 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (2 tháng trước)