Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

15/08/2019 | 249

Với việc nêu cao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng trong giai đoạn mới, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã luôn quan tâm, chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên giáo nhằm nâng cao nhận thức, củng cố bản lĩnh chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động trong toàn Đảng bộ, qua đó góp phần không nhỏ vào kết quả hoàn thành vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho Ngành Bảo hiểm xã hội.

 

Chủ động, kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên

Tính đến nay, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam có 29 tổ chức đảng trực thuộc, là đảng bộ có đa dạng về loại hình tổ chức đảng, nhiều chi bộ có số lượng đảng viên đông. Vì vậy, trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn xác định công tác tuyên giáo là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là bước đầu quyết định việc đưa chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp ủy cấp trên đi vào cuộc sống. Ngay sau khi các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối ban hành, Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kịp thời triển khai tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, ban hành văn bản chỉ đạo và sao gửi tài liệu tới các tổ chức đảng trực thuộc nghiên cứu, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; khẩn trương phân công các Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy phối hợp Văn phòng BHXH Việt Nam chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện tới toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong cơ quan. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các bảng tin, trang tin, cổng thông tin điện tử của Ngành, định hướng dư luận tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Sau hội nghị học tập quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp ủy cấp trên xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện các Nghị quyết Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Đảng ủy đã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện của các tổ chức đảng trực thuộc, bên cạnh đó trong sinh hoạt chuyên đề, các tổ chức đảng trực thuộc chọn những nội dung trọng tâm để phân tích kỹ, làm rõ những ưu điểm, hạn chế đã chỉ ra nhưng chậm được khắc phục; công tác nắm tình hình dư luận về triển khai thực hiện các nghị quyết được các cấp ủy quan tâm, chú trọng; kịp thời đề ra các giải pháp hữu hiệu ngăn chặn những thông tin sai trái của các thế lực thù địch.

Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam luôn quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đăng ký nội dung học tập và đưa vào nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tận tâm với công việc trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt việc gắn kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Hằng năm, các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Ngoài ra, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đã chủ động xây dựng cam kết và đăng ký nội dung nêu gương trong thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tự soi mình với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kịp thời điều chỉnh và phản bác các quan điểm sai trái. Riêng đối với cá nhân người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị đã nghiêm túc thực hiện việc xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, sau mỗi kỳ học tập, quán triệt Nghị quyết, Đảng ủy đều tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng viết bài thu hoạch; đánh giá chất lượng bài thu hoạch và giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy đánh giá, nhận xét, thực hiện khen thưởng kịp thời đối với tổ chức đảng, đảng viên trong học tập nghị quyết, đồng thời phê bình những tập thể, cá nhân chưa thực hiện nghiêm túc việc học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; bài thu hoạch được cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc và Văn phòng Đảng ủy cơ quan quản lý.

Những đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên giáo của Đảng ủy

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về vai trò và tăng cường triển khai công tác tuyên truyền miệng, Đảng ủy cơ quan luôn coi tuyên truyền miệng là một trong những kênh thông tin quan trọng để trực tiếp truyền đạt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; định hướng đúng về tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ trước các vấn đề thời sự quan trọng trong nước và quốc tế; kịp thời đấu tranh chống các âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Từ đầu năm 2017, Đảng ủy đã tiến hành rà soát, yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc cử cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ cộng tác viên dư luận xã hội tại đơn vị, cơ sở; từng bước thiết lập, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên của Đảng bộ. Công tác tuyên truyền miệng của Đảng bộ trong thời gian qua đã hoạt động ngày càng hiệu quả, luôn duy trì với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, cung cấp thông tin kịp thời, đảm bảo tính định hướng, thời sự, giải đáp những vấn đề nổi cộm đang được dư luận cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm. Việc tổ chức tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã được đội ngũ báo cáo viên triển khai kịp thời, nghiêm túc, có tính sáng tạo như tổ chức các buổi tọa đàm nhân các ngày lễ lớn của đất nước để tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Ngành; đăng tin bài tuyên truyền trên báo, tạp chí của Ngành, cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; triển khai các hoạt động về nguồn, thăm chiến trường xưa hay các chứng tích lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của Ngành, góp phần giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống, yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Ngoài ra, trong công tác tuyên giáo ở Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, chính quyền các đơn vị, cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ trong hệ thống BHXH Việt Nam. Quy định này được xem là một công cụ mới trong việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Ngành BHXH. Trên cơ sở đó góp phần xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp; chuyển đổi tác phong, lề lối làm việc của công chức, viên chức ngành BHXH từ hành chính sang phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người dân và tổ chức, doanh nghiệp.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII

Kinh nghiệm, giải pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác tuyên giáo trước yêu cầu mới

Ban Thường vụ Đảng ủy luôn đề cao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Để thực hiện được mục tiêu đó, trước hết cần đẩy mạnh, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Một số kinh nghiệm và giải pháp mà Đảng bộ đã và đang tập trung tiến hành đồng bộ như:

Thứ nhất, chủ động, kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tuyên giáo trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cũng như bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành. Việc hướng dẫn, triển khai thực hiện cần tiếp tục đi vào cụ thể hóa từng nội dung công việc phải làm, thời gian và tiến độ hoàn thành công việc.

Thứ hai, đẩy mạnh việc nắm bắt tình hình, định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong cơ quan, đơn vị, phục vụ tích cực, hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của BHXH Việt Nam.

Thứ ba, tăng cường đổi mới việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ thông qua nhiều hình thức, nội dung.

Thứ tư, nâng cao vai trò, năng lực của đội ngũ cán bộ tuyên giáo, cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ. Tích cực bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền miệng, tiếp thu và tham mưu giải quyết kịp thời vấn đề nổi cộm tại cơ quan, đơn vị.

Thứ năm, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên giáo tại các tổ chức đảng trực thuộc, kịp thời biểu dương những đơn vị, cá nhân làm tốt và kiến nghị khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Thứ sáu, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường sử dụng các phần mềm nghiệp vụ để phát hiện, định hướng, phản bác những thông tin xấu ảnh hưởng đến uy tín của Ngành BHXH.

Thứ bảy, kịp thời kiện toàn và tăng cường đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong Đảng bộ; tích cực tổ chức các hội nghị giao ban để trao đổi, tọa đàm công việc để từ đó đưa ra được những giải pháp hiệu quả, thiết thực đẩy mạnh chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới./.

Nguyễn Thị Nga

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)