Đổi mới công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất, đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương

18/01/2018 | 1288

Trong những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy trực thuộc đã tập trung cao độ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, luôn coi đó là nhiệm vụ hàng đầu của công tác chính trị tư tưởng. Công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong toàn Đảng bộ đã có những chuyển biến rất rõ rệt, có sự thay đổi về chất trong cả việc giảng dạy, học tập, đổi mới phương thức, cách thức truyền đạt, quản lý chất lượng học tập, đa dạng hóa loại hình tổ chức lớp học, ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy, học tập. Bên cạnh đó, nhiều hội thảo, tọa đàm về đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ được tổ chức đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên vào việc học tập lý luận nói chung, nghị quyết của Đảng nói riêng. Công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được đổi mới bằng nhiều hình thức sinh động, thiết thực như: học tập trực tuyến; thu âm, thu hình phát lại; học tập, thảo luận sâu các lĩnh vực chuyên môn phù hợp; nghiên cứu, học tập tại chi bộ; tự học tập, tự nghiên cứu…

Quang cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ Khối đã tổ chức hơn 3.000 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI. Trong đó, Đảng ủy Khối đã tổ chức được 09 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện văn kiện Đại hội XI của Đảng cho gần 12.415 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối, cán bộ lãnh đạo cấp cục, vụ, tổng cục và tương đương. Tổng số cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Khối học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối đạt từ 95% đến 97%.[1]

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XII về xây dựng Đảng, ngày 27/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK “về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”, với mục tiêu: Làm cho việc học tập nghị quyết của Đảng thực sự trở thành nhu cầu thiết thân của các cấp ủy đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng cấp ủy, tổ chức đảng, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Xây dựng, củng cố, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư cấp ủy, cấp ủy viên các cấp và cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành nghiêm túc chế độ học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối. Từ đó, chất lượng, hiệu quả, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối ngày càng được tăng cường; nhận thức của các cấp ủy và cán bộ, đảng viên về công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng ở Đảng bộ Khối vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế:  một số cấp ủy nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng; coi nhẹ việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Chưa thật sự quan tâm đến chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, có biểu hiện khoán trắng cho cơ quan tuyên giáo. Công tác tổ chức triển khai học tập chưa chu đáo từ khâu xây dựng kế hoạch đến chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, đánh giá kết quả. Bên cạnh đó, còn một bộ phận cán bộ, đảng viên tinh thần, thái độ học tập chưa nghiêm túc, ảnh hưởng đến hiệu quả việc học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Nhiều nơi không tổ chức học bù, học vét cho các đối tượng vắng mặt trong lần học trước. Chưa chú trọng đúng mức việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, trước hết là kết quả nhận thức của cán bộ, đảng viên về các nội dung cơ bản của nghị quyết.

Để góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng công tác học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với tính chất, đặc thù chuyên môn của các cơ quan Trung ương trong điều kiện mới, thiết nghĩ, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần nghiên cứu và tiếp tục cụ thể hóa một số giải pháp như sau:

Một là, nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy các cấp, nhất là bí thư cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, trước hết là nâng cao nhận thức của cấp ủy và bí thư cấp ủy các cấp. Trong đó, cấp ủy và bí thư cấp ủy phải nắm bắt sâu sắc Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, những quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nêu trong mỗi nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; xây dựng và thường xuyên củng cố tổ chức đảng của mình để thực sự là hạt nhân chính trị; xây dựng bộ máy tham mưu, giúp việc, nhất là bộ máy tuyên giáo của cấp ủy thực sự chuyên nghiệp; dành thời gian cần thiết cho công tác đảng; vận dụng nhuần nhuyễn công tác đảng với công tác chuyên môn, làm sao để cho mọi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ thấy rằng, công tác đảng nói chung, công tác học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng nói riêng là thực sự cần thiết, là công cụ đắc lực cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mỗi người chứ không phải là một cái gì đó xa vời với hiện thực. Có cơ chế cụ thể, rõ ràng quy định trách nhiệm của từng cấp ủy viên trên cơ sở nhiệm vụ được  ban chấp hành đảng bộ, chi bộ phân công; có biện pháp biểu dương và phê bình kịp thời cấp ủy viên và bí thư cấp ủy thực hiện tốt và chưa tốt nhiệm vụ được giao; cấp ủy viên và bí thư cấp ủy chưa thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phải có kế hoạch khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, yếu kém trong chỉ đạo, lãnh đạo ngay sau các kết luận kiểm tra, giám sát và sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm...

Hai là, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy đảng cần phải đổi mới phương pháp, cách thức ban hành văn bản chỉ đạo. Xây dựng và ban hành một mẫu văn bản chỉ đạo, có tính chất quy định chung, hướng dẫn cấp ủy các cấp về phương pháp, cách thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; đối tượng, thành phần, thời gian, tài liệu học tập; báo cáo viên; công tác kiểm tra, giám sát… Đăng tải thông tin về nội dung, thời gian, địa điểm học tập, quán triệt nghị quyết (các lớp do cấp ủy trực tiếp tổ chức) trên các phương tiện thông tin của cơ quan. Lấy nội dung công tác thông tin báo cáo là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại quan trọng hàng đầu đối với tổ chức cơ sở đảng hằng năm.

Ba là, đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết. Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc triển khai tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng đã được đổi mới bằng phương pháp truyền hình trực tiếp (trực tuyến) đến cơ sở. Đây là cách làm mới, có mặt tích cực là thời gian hoàn thành việc học tập nghị quyết rất nhanh gọn, các cấp cơ sở không phải tổ chức các hội nghị như trước đây. Cán bộ, đảng viên các cấp đều có điều kiện được nghe báo cáo viên cấp trên truyền đạt nghị quyết, tiết kiệm tối đa chi phí ăn nghỉ, di chuyển.

Bốn là, đổi mới công tác quản lý các lớp học. Chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc thống kê, tập hợp danh sách các đối tượng học tập, trực tiếp quản lý học viên trên lớp. Tổ chức điểm danh thường xuyên sĩ số lớp học bằng hình thức xin ý kiến học viên góp ý vào nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức lớp học. Thông báo công khai cho cấp ủy cơ sở tình hình học tập của học viên, lấy kết quả học tập để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm. Thường xuyên kiểm điểm cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên việc chấp hành nội quy, quy định học tập ở các lớp học nghị quyết. Kịp thời sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong học tập nghị quyết. Biểu dương kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt, góp ý, phê bình những tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc khi học nghị quyết.

Năm là, tăng cường tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết ở chi bộ. Theo đó, những nghị quyết của Đảng yêu cầu phổ biến đến chi bộ, cấp ủy, bí thư chi bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt đầy đủ cho cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp. Cần thiết, tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nội dung nghị quyết, phân công cấp ủy viên chuẩn bị tài liệu học tập hoặc phân công từng đảng viên chuẩn bị chuyên đề báo cáo tại chi bộ, đồng thời kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập, quán triệt của đảng viên bằng bài thu hoạch. Đối với những nội dung nghị quyết liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của cơ quan, đơn vị cần quán triệt sâu, cấp ủy các cấp, nhất là ở chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cần thiết thì tổ chức hội thảo, tọa đàm, mời các chuyên gia tham dự.

Sáu là, tăng cường đối thoại và thảo luận. Trong đó, cần tăng cường đối thoại về các nhiệm vụ, giải pháp, phân công rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể; khắc phục lối truyền đạt một chiều; có thái độ kiên quyết đối với những nơi làm hình thức, không hiệu quả. Tăng cường đối thoại, thảo luận các vấn đề mới nảy sinh từ thực tiễn, nhất là mở rộng dân chủ trong đối thoại, trao đổi, thảo luận, góp ý dự thảo chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết của Đảng. Xác định tốt đầu mối chủ trì, tổ chức thực hiện nghị quyết luôn bảo đảm cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết, vì vậy, trong phân công tổ chức thực hiện cần quan tâm đến chuyên môn, nghiệp vụ từng ngành, từng lĩnh vực, sở trường của mỗi cán bộ, đảng viên, làm tốt điều đó sẽ giải quyết được “tính chung chung” của chương trình hành động, khắc phục được nhược điểm cơ bản như đề cập ở trên là học kiểu “dàn hàng ngang”, nghĩa là, cái gì cũng được học, được quán triệt nhưng khi vận dụng vào việc cụ thể thì không biết phải thực hiện thế nào.

Bảy là, đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên các cấp. Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối cần tập trung xây dựng, củng cố hệ thống báo cáo viên các cấp, bảo đảm về số lượng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng, đồng thời nghiên cứu ban hành quy chế, quy định về hoạt động của đội ngũ này. Định kỳ có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ báo cáo viên.

Tám là, đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nghiên cứu, ban hành bộ tiêu chí khung để đánh giá chất lượng học tập của cán bộ, đảng viên sau mỗi đợt học tập, quán triệt. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra chất lượng người học bằng hình thức viết bài thu hoạch của mỗi cán bộ, đảng viên sau học tập. Lấy kết quả công tác kiểm tra, giám sát là cơ sở để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm.

Thu Hà


[1] Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2015), Báo cáo tổng quan công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020

 


Các bài viết khác

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020
1 tháng trước

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020

Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020
1 tháng trước

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
1 tháng trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
1 tháng trước

• Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (3 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (3 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (3 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (6 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)