Đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

28/10/2020 | 68

Sáng 28/10/2020, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã đánh giá cao và chúc mừng, biểu dương những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và những thành tích Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, nhìn lại nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực với quyết tâm cao, hoàn thành hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ luôn nêu cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, tận tụy tham mưu, phục vụ Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, trách nhiệm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các tổ chức đảng trong Khối các cơ quan Trung ương phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối thành 7 nghị quyết chuyên đề và nhiều nghị quyết, chỉ thị để lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc. Tác phong, phương pháp làm việc của nhiều cấp ủy, người đứng đầu được đổi mới, sâu sát cơ sở. Phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương chặt chẽ, hiệu quả hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan thuộc Khối đã chú trọng nhiều hơn công tác xây dựng Đảng. Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quy định về trách nhiệm nêu gương, cụ thể hóa thành 6 nội dung: “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương” để thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối. Các đảng ủy trực thuộc có nhiều cách làm hay, sáng tạo, tích cực đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, suy thoái; quy định chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên để tự soi, tự sửa… Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tập trung chỉ đạo; tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái; duy trì thông tin chuyên đề, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận với nhiều nội dung, hình thức phong phú.

Nhiều tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã hoàn thành sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Vai trò của cấp ủy, bí thư cấp ủy được thể hiện rõ. Có nhiều biện pháp sáng tạo để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác quản lý, phát triển đảng viên được tăng cường, chất lượng ngày càng nâng lên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng và Nhà nước, qua đó đã kịp thời phát hiện sai phạm, góp phần quan trọng chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận chuyển biến tích cực, phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh. Vai trò các tổ chức chính trị- xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh được phát huy.

Bên cạnh kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém. Đó là nhận thức của một số ít tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu về công tác đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thật sự thấu đáo. Việc đánh giá đảng viên trong Đảng bộ Khối còn nhiều lúng túng. Phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy vớicác đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan có nơi, có lúc còn hình thức, hiệu quả chưa cao. Vai trò của một số cấp ủy trong tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ chưa được phát huy đầy đủ.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức có mặt còn hạn chế. Việc nắm tình hình và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên có lúc còn chưa kịp thời, thiếu chủ động. Còn một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” bị xử lý kỷ luật đảng và truy cứu trách nhiệm hình sự. Công tác tổ chức, cán bộ ở một số nơi, một số khâu còn bất cập. Việc chưa thực hiện đúng quy định sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy còn xảy ra ở một số đảng bộ, chi bộ. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới chưa đạt yêu cầu đặt ra. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ có lúc, có nơi chưa thường xuyên, liên tục.

Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát chưa đồng đều ở các cấp ủy. Một số cấp ủy, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác dân vận; triển khai một số cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức; hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở một số cơ quan, đơn vị thiếu sáng tạo, chậm đổi mới...

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đồng chí đại biểu trên tinh thần phát huy dân chủ, cầu thị,nêu cao trách nhiệm trước Đảng và Đảng bộ Khối để thảo luận, đánh giá đúng thành tựu và hạn chế, khuyết điểm; phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trên cơ sở đó xác định các giải pháp khắc phục các hạn chế, khuyết điểm để nhiệm kỳ tới đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa.

Tình hình thế giới và trong nước tiếp tục phức tạp, khó lường; nhiều vận hội lớn đang mở ra nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đang ập tới. Là một đảng bộ lớn gồm các tổ chức đảng và đảng viên công tác ở các cơ quan lãnh đạo, tham mưu chiến lược, quản lý, điều hành ở trung ương, Đảng ủy Khối và từng tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đánh giá kỹ những thuận lợi, khó khăn, dự báo sát tình hình và những tác động mọi mặt đến cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, phát huy trí tuệ, năng lực để đề ra phương hướng, biện pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, tích cực tự phê bình và phê bình, củng cố đoàn kết, thống nhất trong mỗi cấp ủy, tổ chức đảng. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khốituyệt đối trung thành với Đảng, vì lợi ích quốc gia- dân tộc,chí công vô tư, nâng tầm trí tuệ, nắm chắc lý luận, sâu sát thực tiễn, nỗ lực đổi mới, sáng tạo để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong đó tới đây là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Là những cán bộ, đảng viên công tác ở các cơ quan trung ương, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối phải tuyệt đối trung thành với Đảng, gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chủ động, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc, sai trái với chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc làm tốt hơn nữa công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng. Xây dựng tổ chức đảng gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. Thực hiện đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đồng thời xây dựng, bồi dưỡng cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Quán triệt thực hiện chế độ sinh hoạt đảng ở các tổ chức cơ sở đảng, chi bộ đúng quy định của Đảng. Có giải pháp phù hợp về xây dựng tổ chức đảng và quản lý đảng viên ở ngoài nước và ở các đơn vị đặc thù. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển đảng viên mới cả về chất lượng và số lượng. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy Khối và các cấp ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương trong thực hiện công tác đảng và công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, nhất là với những cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm và dư luận quan tâm. Coi trọng giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh, xử lý nghiêm mọi sai phạm, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất trong Đảng

Thứ năm, đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Cần làm tốt hơn nữa công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tham gia xây dựng các tổ chức đảng, chi bộ trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh. Là một đảng bộ lớn gồm các tổ chức đảng và đảng viên trong nhiều ngành, lĩnh vực, phạm vi hoạt động rộng, Đảng bộ Khối cần chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng đến các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối dự Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các đồng chí phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có uy tín cao về năng lực, bản lĩnh, phẩm chất đạo đức vào Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, bảo đảm chất lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý. Bên cạnh đó, đề nghị các đồng chí công tâm, khách quan lựa chọn bầu những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ và sức chiến đấu của Đảng bộ vào Đoàn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, với một Ban Chấp hành mới là một tập thể đoàn kết, có trí tuệ, năng động, đổi mới sáng tạo và cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 


Các bài viết khác

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Họp báo về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương với việc lãnh đạo, chỉ đạo điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Đại hội XII của Đảng (1 tháng trước)

• Đồng chí Huỳnh Tấn Việt trúng cử Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hợp nhất Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao (1 tháng trước)

• Ngày làm việc thứ nhất (phiên chính thức) Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tháng trước)

• Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương khóa XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Chủ động, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch (1 tháng trước)

• Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII (1 tháng trước)

• Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; xây dựng Đảng bộ Khối thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tháng trước)