Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Bộ Giao thông vận tải phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện

13/09/2021 | 39

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ Bộ GTVT hoạt động theo Quy định số 215-QĐ/TW, ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo các Quy định số 97, 98, 287, 288, 165, 170 của Ban Bí thư Trung ương. Đảng bộ Bộ GTVT có 48 tổ chức đảng trực thuộc, trên 7.500 đảng viên; (có 05 đảng ủy được giao quyền cấp trên cơ sở, 03 đảng ủy được ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên). Toàn Đảng bộ Bộ có 68 đảng bộ cơ sở, 44 chi bộ cơ sở, 11 đảng bộ bộ phận và 683 chi bộ trực thuộc.

Sau Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Bộ nỗ lực khắc phục các khó khăn, thách thức của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, nhất là diễn biến phức tạp, khó lường do dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng ở trong nước và một số nước trên thế giới để triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra; nhất là việc khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Sau Đại hội XIII của Đảng, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải tập trung lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Đảng ủy Bộ xác định, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng để lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Vì vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của toàn đảng bộ, từ chi bộ đến đảng ủy các cơ sở và Đảng ủy Bộ trên tất cả các lĩnh vực; toàn đảng bộ đã triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm của đảng ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, quy chế làm việc của Đảng ủy Bộ.

Chủ động phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ. Từng bước khẳng định rõ vai trò, vị trí, năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Bộ, thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ, sự đoàn kết và thống nhất cao, có hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Đảng ủy Bộ; thể hiện vai trò hạt nhân đoàn kết, trung tâm chính trị trong mọi hoạt động của Bộ GTVT, từ đó đã tạo được không khí sinh hoạt cởi mở, dân chủ, tư tưởng phấn khởi thông suốt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Bộ GTVT.

Ảnh: Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ sáu (mở rộng)

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 -2025 đến nay, Đảng ủy Bộ đã ban hành: 01 quy định; 03 quy chế; 32 nghị quyết; 04 chương trình công tác; 04 chương trình kiểm tra, giám sát; 03 chương trình hành động; 92 quyết định; 18 kế hoạch; 22 thông báo; 02 kết luận, 03 hướng dẫn; 02 chỉ thị và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, đảm bảo hiệu lực và hiệu quả.

Với tinh thần đổi mới, đột phá và sáng tạo, Đảng ủy Bộ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Một số kết quả nổi bật cụ thể như: Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được triển khai quyết liệt, kịp thời, nhất là việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để đề nghị sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền được chỉ đạo tập trung, quyết liệt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện kế hoạch triển khai Luật Quy hoạch, công tác xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia được triển khai mạnh mẽ với quyết tâm cao, là một trong những bộ, ngành đầu tiên trình Hội đồng Thẩm định nhà nước theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025, công tác giao vốn NSNN năm 2021 được chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai kịp thời; công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án, công trình hạ tầng giao thông tiếp tục được triển khai tích cực; công tác giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân chung của cả nước và vượt kế hoạch của Bộ; nhiều dự án, công trình quan trọng đã hoàn thành, kịp thời đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu đi lại, đáp ứng được sự mong đợi của nhân dân. Các công tác khác về KHCN, môi trường, thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... tiếp tục được chú trọng, tăng cường triển khai hiệu quả.

Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc triển khai nghiêm túc các hội nghị của Trung ương về nghiên cứu, học tập và quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức đã thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị XII, các Quy định về nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết số 35 -NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được tập trung chỉ đạo. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề theo quy định và đã đạt kết quả thiết thực. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực. Kỷ cương, kỷ luật của Đảng được giữ vững đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng các tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Đã phát hiện kịp thời các thiếu sót, khuyết điểm của một số tổ chức đảng, đảng viên để uốn nắn, chấn chỉnh, khắc phục.

Để hoàn thành được nhiệm vụ toàn khóa và hằng năm, Đảng bộ Bộ GTVT thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trong đó tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Với tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc phát huy vai trò là hạt nhân chính trị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tổ chức thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

2. Toàn đảng bộ tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Bộ GTVT. Làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận và để mỗi tập thể, cá nhân hiểu đầy đủ về nhiệm vụ của mỗi tổ chức đảng, từng cá nhân để tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm và nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên; chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng động viên cán bộ, đảng viên và người lao động khắc phục khó khăn, triển khai chương trình hành động và các giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo để thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đổi mới nội dung, phương thức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW và Quy định số 08-QĐi/TW. Triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề toàn khóa về: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

4. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng phương pháp, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của các cấp ủy đảng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tăng cường công tác tổ chức xây dựng đảng và quản lý cán bộ đảng viên, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, vượt mọi khó khăn, thách thức, nhất là trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

5. Đảng ủy Bộ và các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình theo các quy định, hướng dẫn mới của Đảng. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK và Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối” đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng. Nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn đảng bộ theo Kết luận số 15-KL/ĐU, ngày 13/4/2021 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/ĐU, ngày 29/4/2016 của Đảng ủy Bộ về “Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Bộ GTVT”. Tổ chức phổ biến, quán triệt, xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, cán bộ, CCVC và người lao động, định hướng dư luận xã hội; kịp thời phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

7. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa thể thao thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng hằng năm của đất nước, của ngành GTVT, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Với những kết quả đã đạt được và quyết tâm cao, Đảng ủy Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ngay từ năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội. Thực hiện tốt hơn nữa vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, tiếp tục đoàn kết, chung sức, chung lòng giữ vững truyền thống, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT và nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra./.

Lê Anh Tuấn

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
3 ngày trước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao
11 ngày trước

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
13 ngày trước

• Nâng cao chất lượng chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (15 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 (15 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ VI (29 ngày trước)

• Trao Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chỉ định đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính quyết tâm và tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 (3 tháng trước)