Diễn văn Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018)

07/11/2018 | 274

Ngày 06/11/2018, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (06/11/1948 - 06/11/2018). Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày bài diễn văn tại Lễ Kỷ niệm. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn kỷ niệm. 

 

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước!

- Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ!

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- Thưa toàn thể các đồng chí!

Được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay, Đảng ủy Khối long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2018). Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các vị đại biểu khách quý. Chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các đồng chí!

Cách mạng Tháng Tám thành công đã tạo ra thế và lực mới, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời ngày 02/9/1945 thật sự là một nước độc lập, tự do. Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký nhiều sắc lệnh, quyết định thành lập một loạt các cơ quan, bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và trực tiếp lãnh đạo đưa hệ thống cơ quan này vào hoạt động tích cực, hiệu quả nhằm bảo vệ chính quyền cách mạng và xây dựng đất nước. Ngày 07/11/1948, Ban Thường vụ Trung ương Cứu quốc Hội đã ban hành Chỉ thị số 35-CT.TW về việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương gồm 6 chi bộ để thuận tiện cho việc sinh hoạt Đảng. Việc thành lập Liên chi cơ quan Trung ương là một trong những chủ trương quan trọng của Trung ương Đảng và Bác Hồ nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và nguyện vọng của các chi bộ, đảng viên đang sinh hoạt tại các cơ quan Trung ương ở Việt Bắc. Ngay từ khi thành lập và tổ chức hoạt động chủ yếu tại chiến khu Việt Bắc, Liên chi cơ quan Trung ương đã xác lập được vai trò, vị trí quan trọng, luôn được Đảng và Bác Hồ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên vì Liên chi cơ bao gồm các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương Đảng, Chính phủ và Mặt trận, là những cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến, là trụ cột của Nhân Dân lao động Việt Nam.

Do yêu cầu thực tiễn cách mạng, Liên chi được phát triển thành Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương đúng trong thời kỳ cao trào của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (tháng 6 năm 1953). Với quan điểm chỉ đạo, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đảng ở các cơ quan Trung ương trong tham gia xây dựng Thủ đô, năm 1962, Đảng bộ được chuyển về trực thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đến năm 1964 trở về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương do Trung ương nhận thấy cần tập trung sự lãnh đạo của Trung ương với Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương. Năm 1978, trước yêu cầu, nhiệm vụ mới, Ban Bí thư quyết định giải thể Đảng ủy các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương, chuyển các tổ chức đảng về trực thuộc Ban Bí thư và Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Năm 1982, nhằm tiếp tục cải tiến phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của các đảng bộ cơ quan bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu của tình hình mới, Trung ương quyết định thành lập đảng ủy cấp trên của 10 đảng bộ cơ quan Trung ương theo khối công tác (gọi tắt là Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương); sau đó tiếp tục được kiện toàn, sắp xếp thành 07 đảng bộ khối trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị (khóa X) đã ban hành Quyết định số 47-QĐ/TW lập Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở hợp nhất 07 Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương (gồm: Khối I cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương). Sau đó, Bộ Chính trị quyết định chuyển Ban Cán sự đảng Ngoài nước thành Đảng ủy Ngoài nước, đặt trực thuộc Đảng ủy Khối. Việc thành lập thống nhất một Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là một chủ trương quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời đánh dấu mốc son, nối tiếp truyền thống 70 năm từ Liên chi cơ quan Trung ương đến Đảng bộ các cơ quan Chính, Dân, Đảng Trung ương gắn với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời điểm thành lập, Đảng bộ Khối có 92 đảng bộ trực thuộc, gần 01 nghìn tổ chức cơ sở đảng với hơn 6 vạn đảng viên.

Ngay sau khi Bộ Chính trị công bố Quyết định thành lập và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Đảng ủy Khối đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đồng thời, khẩn trương sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cấp ủy, đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa X). Đảng ủy Khối đã đề nghị sắp xếp, tinh gọn đầu mối từ 92 tổ chức đảng trực thuộc, còn 60 tổ chức đảng trực thuộc, khắc phục được tình trạng thiếu thống nhất, chồng chéo trong các đảng bộ khối cũ và tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận, chuyển giao một số tổ chức đảng. Năm 2014, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đã xem xét và quyết định chuyển Đảng bộ Ngoài nước với hơn 01 vạn đảng viên về trực thuộc Trung ương. Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương hiện nay là một trong bốn Đảng bộ trực thuộc Trung ương; hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương bao gồm 64 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, trong đó có 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 29 đảng bộ cơ sở, 01 chi bộ cơ sở, với 5.469 chi bộ, hơn 06 vạn đảng viên.

Trong giai đoạn này, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã triển khai toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu các mặt công tác xây dựng Đảng. Đã tập trung quán triệt, nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Trọng tâm là: (1) Nâng cao chất lượng chi bộ; (2) Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; (3) Đổi mới công tác tư tưởng, phương thức học tập nghị quyết của Đảng, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; (4) Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, tăng cường phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; (5) Kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; (6) Tăng cường và từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát.

 Kính thưa các đồng chí!

Trải qua 70 xây dựng và phát triển, mặc dù còn gặp không ít khó khăn; nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cách mạng, song lớp lớp cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết; giữ được bản lĩnh vững vàng, tinh thần đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, cùng với toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân làm nên thắng lợi các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai lần được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối được Trung ương tặng Cờ và Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và đồng chí Bí thư đầu tiên của Đảng bộ Khối đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng. Đó là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ lớn lao đối với thành quả lao động sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Kính thưa các đồng chí!

Bảy mươi năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Khối luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự giúp đỡ, phối hợp hiệu quả của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ Khối đã không ngừng nỗ lực vươn lên, trở thành một Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đạt nhiều thành tích trong công tác, Đảng bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân Dân giao phó.

Cùng với những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh và cũng như những thắng lợi vẻ vang mà Đảng ta, Nhân Dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu, giữ gìn những thành quả cách mạng của Đảng và của dân tộc, trong đó có những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Liên chi cơ quan Trung ương, Đảng bộ Chính, Dân, Đảng Trung ương và Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày nay; chúng ta càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về Dân tộc ta, về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với Đảng bộ Khối trong thời gian qua. Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của lãnh đạo các cấp, ngành, địa phương đối với Đảng ủy Khối; xin chân thành cảm ơn và trân trọng ghi nhận những công lao, đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ - những người đã cống hiến trí tuệ và tâm huyết và cả xương máu của mình để xây dựng Đảng bộ trong suốt 70 năm qua.

Kính thưa các đồng chí!

Thực tiễn đã chứng minh, suốt 70 năm dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên chi cơ quan Trung ương, Đảng bộ Chính, Dân, Đảng Trung ương và nay là Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã được rèn luyện, thử thách, không ngừng lớn mạnh và trưởng thành để ngày càng xứng đáng với vai trò, vị trí của mình, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tin cậy. Qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Khối đã tích luỹ và đúc rút được một số kinh nghiệm quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang mà hôm nay các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có trách nhiệm phải ra sức giữ gìn và phát huy, đó là:

- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trun gương Đảng; tăng cường và thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp công tác; sự hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chuyên môn, nghiệp vụ của các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tích cực tham gia xây dựng Đảng. Kịp thời tôn vinh điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa trong Đảng bộ và trong xã hội.

- Các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn để kịp thời nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, phù hợp với tình hình thực tiễn; thường xuyên chăm lo công tác cán bộ; trọng dụng và sử dụng nhân tài hợp lý trên các lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”, tự làm công tác tư tưởng cho mình; thường xuyên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu ở các cấp. Chủ động, tích cực học tập, trau dồi lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ để tự nâng cao năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong mọi điều kiện và tình hình mới, nhất là trong thời kỳ đất nước ta hội nhập sâu rộng, toàn diện ngày nay.

Kính thưa các đồng chí!

Toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp và nhiều thách thức mới, khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, Đảng ta xác định phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra một bước chuyển biến mới trên các mặt. Trong bối cảnh chung đó, Đảng bộ Khối cần phải tiếp tục phát huy cao độ truyền thống của Đảng, của dân tộc; phát huy vai trò là đảng bộ, chi bộ trong các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh với những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, Bám sát các nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác về xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Thứ hai, Tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tăng cường sinh hoạt chuyên đề. Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng chi bộ. Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên; kịp thời phát hiện, giải quyết những vướng mắc, vấn đề phát sinh.

Thứ ba, Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; tập trung lựa chọn vấn đề trọng tâm, then chốt, khâu đột phá để chỉ đạo tổ chức thực hiện. Tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo các cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Thứ tư, Kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉthị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Coi việc thực hiện Chỉ thị 05 là một trong những nội dung giải pháp quan trọng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 để đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống.

Thứ năm, Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 và Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), trong đó, trọng tâm là việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và đề nghị Bộ Chính trị ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn Đảng bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng của Đảng bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Kính thưa các đồng chí!

Tự hào và phấn khởi với sự trưởng thành của Đảng bộ Khối trong 70 năm qua, những thành tựu sau hơn 30 năm đổi mới của đất nước, nhất là sau hơn 10 năm tái lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, chúng ta càng tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đứng trước vận hội mới, với thế và lực vững mạnh của đất nước, dù có những khó khăn, thử thách mới đang đặt ra, nhưng với truyền thống vẻ vang 70 năm qua của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tôi đề nghị các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phấn đấu với quyết tâm chính trị cao nhất: Tập trung xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương; vinh quang tiếp bước cùng truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng và Dân tộc, viết tiếp những trang sử vàng của Đảng bộ Khối; phấn đấu xây dựng Đảng bộ Khối trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu, mẫu mực, góp phần cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân thực hiện thắng lợi mục tiêu Dân giàu, Nước mạnh, Dân chủ, Công bằng, Văn minh”.

Trân trọng cảm ơn các đồng chí!

 

f

Các bài viết khác

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII

Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII
3 giờ trước

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp
8 ngày trước

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Học và làm theo lời Bác dặn trong Di chúc: “Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”
15 ngày trước

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị
15 ngày trước

• Triển khai Quyết định kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (18 ngày trước)

• Bế mạc Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (1 tháng trước)

• Khối Thi đua các cơ quan Đảng Trung ương bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên (1 tháng trước)

• Triển khai thực hiện các nội dung về Năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em (1 tháng trước)

• Một số suy nghĩ về phương pháp, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị Trung ương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề quý II-2019 (1 tháng trước)

• Xây dựng Đảng “là đạo đức, là văn minh” ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)