Diễn văn Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022)

05/04/2022 | 1326

Ngày 4/4/2022, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022). Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trình bày bài diễn văn tại Kỷ niệm. Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn kỷ niệm. 

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối trình bày Diễn văn kỷ niệm

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước!

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương long trọng tổ chức Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007 - 11/4/2022). Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tôi xin nồng nhiệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, các vị đại biểu, khách quý đã đến dự chương trình Kỷ niệm trọng thể này; xin trân trọng gửi tới các đồng chí lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), ngày 11 tháng 4 năm 2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 47 lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trên cơ sở tổ chức lại 7 đảng bộ khối (gồm: Khối I cơ quan Trung ương; Khối cơ quan Nội chính Trung ương; Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; Khối cơ quan Đối ngoại Trung ương; Khối cơ quan Trung ương về công tác tư tưởng; Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương; Khối cơ quan Dân vận Trung ương). Việc thành lập, thống nhất một Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương là một chủ trương rất quan trọng của Đảng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời đánh dấu một mốc son về sự hình thành, phát triển của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Ngay sau khi được thành lập, cùng với việc khẩn trương ổn định tổ chức, Đảng ủy Khối đã tập trung nghiên cứu, xây dựng và tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Quyết định này là cơ sở quan trọng để Đảng ủy Khối đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu công tác của toàn Đảng bộ. Khi mới thành lập, các tổ chức đảng còn thiếu thống nhất cả về mô hình, tổ chức bộ máy, cũng như về vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ. Song, trong quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy Khối đã tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng, bố trí cấp ủy, đội ngũ cán bộ chuyên trách cơ quan Đảng ủy Khối và các tổ chức đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 khóa X, Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; từ 92 đảng bộ trực thuộc, đến nay Đảng bộ Khối có 61 đảng bộ trực thuộc với 34 đảng bộ cấp trên cơ sở, 27 đảng bộ cơ sở và hơn 7,7 vạn đảng viên. Đặc biệt, sau gần 15 năm hoạt động, Đảng ủy Khối được giao tổng kết, nghiên cứu xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối và ngày 18/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 16-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối để thay thế Quyết định số 98-QĐ/TW nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kính thưa các đồng chí!

15 năm qua, các cấp ủy đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, còn vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Toàn Đảng bộ đã triển khai toàn diện và từng bước đi vào chiều sâu về các mặt công tác xây dựng Đảng. Tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa kịp thời các nghị quyết Đại hội của Đảng, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá thành những nghị quyết chuyên đề về các lĩnh vực công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và lãnh đạo các đoàn thể để thực hiện cho phù hợp với đặc thù của các tổ chức đảng trong các cơ quan Trung ương.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức thực sự được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng bộ Khối và sự đồng thuận trong xã hội. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương được đổi mới, hiệu quả hơn. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lịch sử truyền thống được coi trọng. Triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương; đồng thời, cũng kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh và xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, vì vậy tổ chức bộ máy cấp ủy, cán bộ chuyên trách công tác Đảng từng bước được tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động. Chủ động phối hợp tham mưu với cấp có thẩm quyền khắc phục những vướng mắc, bất cập về tổ chức đảng. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy theo hướng xác định rõ chức năng, nhiệm vụ; phân định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu; thực hiện tốt vai trò của cấp ủy trong các khâu của quy trình công tác cán bộ. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; khắc phục tình trạng coi nhẹ sinh hoạt đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến; đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan để lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng quản lý đảng viên tốt hơn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với các đoàn thể được đổi mới, bảo đảm vừa giữ vững được sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các đoàn thể. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước ở Trung ương, góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực tham mưu, đề xuất những chủ trương trong công tác xây dựng Đảng, trong hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Nổi bật là, đã tham mưu ban hành kịp thời nhiều Nghị quyết, Quy định, Kết luận rất quan trọng của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tham mưu những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tốc độ tăng trưởng ở mức khá cao trước thời điểm xảy ra dịch Covid-19. Tập trung tham mưu triển khai quyết liệt Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển nguồn nhân lực được đẩy mạnh; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được coi trọng. Hoạt động đối ngoại được tăng cường, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Kính thưa các đồng chí!

15 năm qua, toàn Đảng bộ đã đạt được nhiều thành tích rất đáng tự hào. Những đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, trong đó có nhiều đảng viên được giao trọng trách đặc biệt quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và các đoàn thể ở Trung ương đã góp phần rất quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước.

Từ thực tiễn 15 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ đúc rút được một số kinh nghiệm trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng là: (1) Phải bám sát nghị quyết, quy định của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; chú trọng công tác cán bộ, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; (2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn những vấn đề quan trọng, cấp thiết, ban hành các nghị quyết chuyên đề phù hợp với thực tiễn, đặc thù của Đảng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; (3) Tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng chi bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên; (4) Phối hợp chặt chẽ, mật thiết với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo các cơ quan trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Kính thưa các đồng chí!

Trong thời gian qua, Đảng ủy Khối đã phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả như tổ chức tọa đàm khoa học “Giải pháp nâng cao chất lượng công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; Hội thảo khoa học quốc gia về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà tình nghĩa cho một số hộ nghèo tại ba miền Bắc, Trung, Nam; trị giá 01 căn nhà là năm mươi triệu đồng... Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, đến nay đã có 23/61 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đăng ký nhiều mô hình cụ thể để hỗ trợ, giúp đỡ các huyện nghèo, xã nghèo; trong đó đăng ký hỗ trợ xây dựng 670 căn nhà tình nghĩa.

Qua đợt thi đua này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét khen thưởng cho 41 tổ chức đảng tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua và được tuyên dương, khen thưởng trong chương trình hôm nay.

Kính thưa các đồng chí!

Với những thành tích và đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và những kết quả đạt được trong 15 năm qua, Đảng bộ Khối đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Cơ quan Đảng ủy Khối được tặng Huân chương Lao động hạng Ba về công tác phòng, chống tham nhũng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của Khối thi đua các cơ quan đảng Trung ương; nhiều ban, đơn vị của Đảng ủy Khối và nhiều đảng bộ, chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối đã vinh dự được tặng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đây là niềm vinh dự, tự hào, là sự cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn đối với thành quả lao động của toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối trong suốt quá trình phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.

Kính thưa các đồng chí!

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển 15 năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ; sự phối hợp tích cực, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành ủy trong cả nước. Nhân dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước về sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đối với quá trình hoạt động và trưởng thành của Đảng bộ Khối. Xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể và các địa phương đối với Đảng ủy Khối trong thời gian qua. Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn và ghi nhận những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ - những người đã cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình để xây dựng Đảng bộ Khối trong 15 năm qua.

Kính thưa các đồng chí!

Trong thời gian tới, dự báo tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục có nhiều thuận lợi; đồng thời có không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình chiến sự tại Ukraine đang diễn ra căng thẳng; đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp,... tác động không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh đó, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ cương - Nêu gương”, Đảng bộ Khối xác định quyết tâm chính trị cao để xây dựng, phát triển trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: (1) Tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung, nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách hợp lòng dân đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương. (2) Tiếp tục triển khai toàn diện, sâu sắc các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung công tác giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đổi mới công tác tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. (3) Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. (4) Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; đổi mới phương thức lãnh đạo, lựa chọn vấn đề trọng tâm, đột phá để ban hành các nghị quyết chuyên đề và chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. (5) Tiếp tục thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Kính thưa các đồng chí!

Tự hào và phấn khởi với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua hơn 35 năm đổi mới của đất nước, sự trưởng thành của Đảng bộ Khối trong gần 74 năm qua, nhất là sau 15 năm thành lập Đảng bộ Khối, chúng ta càng tin tưởng và tự hào về sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Một lần nữa, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xin trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối qua các thời kỳ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên phối hợp, giúp đỡ, đồng hành cùng Đảng bộ Khối trong thời gian qua; cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã thường xuyên đưa tin, phản ánh, tuyên truyền kịp thời giúp Đảng bộ Khối hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương thật sự trong sạch, vững mạnh và trở thành một trong những đảng bộ tiêu biểu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.

Xin kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
9 ngày trước

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022
25 ngày trước

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (mở rộng) (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 6/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4 tháng trước)

• Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối (5 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng) (5 tháng trước)

• Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)