Để học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày

10/07/2018 | 1018

Đảng bộ Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 46 đảng viên, sinh hoạt tại 7 chi bộ tương ứng theo nhiệm vụ của 7 phòng nghiệp vụ. Cơ quan Thanh tra Bộ có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mỗi cán bộ thanh tra phải như cái gương cho người ta soi mặt, gương mờ thì không soi được”; thanh tra phải “là tai mắt của trên, là bạn của dưới”, làm việc phải “có tình, có lý”, “chí công, vô tư”; Ban Chấp hành Đảng bộ Thanh tra Bộ đã thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên, người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW và những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể để tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên hằng ngày của cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động.

Ngay sau khi Kế hoạch của Đảng ủy Bộ và Ban Cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ban hành, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã chỉ đạo, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Thanh tra Bộ để quán triệt, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và thống nhất quan điểm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động “Tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn”, thực hiện có hiệu quả tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, thanh tra viên.

Ảnh: Các đảng viên sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ

Sau khi tổ chức hội nghị trên, Đảng ủy Thanh tra Bộ tiếp tục chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai ở các chi bộ và phòng chuyên môn. 100% đảng viên, chi bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW. Các chi bộ đăng ký “tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn”, tổ chức sinh hoạt chuyên đề với các nội dung thiết thực trong nhiệm vụ thanh tra, như: Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung chính sách pháp luật về thương lượng tập thể khi Việt Nam gia nhập TPP”, “Nâng cao trình độ chuyên môn trong thanh tra hành chính”, “Tổ chức và hoạt động của thanh tra về an sinh xã hội ở một số nước ASEAN”,“Hướng đi mới trong công tác tiếp công dân”… Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đăng ký “tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao nâng cao bản lĩnh chính trị” với các chuyên đề thiết thực trong sinh hoạt cũng như trong công tác thanh tra, như: “Rèn luyện nếp sống giản dị, mẫu mực”, “Rèn luyện sửa đổi tính hấp tấp, nói dính từ, nói ngọng”, “Tự tin khi phát biểu, thuyết trình trước đám đông”, “Sửa đổi tính bảo thủ”…

Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thanh tra Bộ đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ; tổ chức diễn đàn “Nếu tôi là…”, đưa ra các tình huống đặt đoàn viên, thanh niên vào vị trí của Chánh thanh tra, Chủ tịch công đoàn, Trưởng đoàn thanh tra, Trưởng phòng,... với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên, thanh niên để thảo luận cách thức xử lý từng tình huống cụ thể, giúp đoàn viên thanh niên vững vàng hơn về chuyên môn nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, lấy tấm gương đạo đức của Bác làm giá trị đạo đức và tiêu chuẩn trong mọi hành động.

Ảnh: Các đảng viên đang sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn "Nếu tôi là..."

Đảng ủy Bộ chỉ đạo xây dựng chuyên mục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nêu gương người tốt, việc tốt; đưa khẩu hiệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện nâng cao đạo đức cách mạng” lên Trang tin điện tử của Thanh tra Bộ.

Các chi bộ trực thuộc đã chọn hình thức tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng tháng thay cho sinh hoạt chuyên đề hằng quý trước đây; đồng thời giao nhiệm vụ nghiên cứu chuyên đề cho từng đảng viên, trong đó lựa chọn nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể gắn với công việc, nhiệm vụ được giao để trình bày trước chi bộ bằng hình ảnh sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Sau đó chi bộ thảo luận, đề ra những giải pháp để đưa việc học tập và làm theo Bác vào thực tế công việc và cuộc sống. Kết quả đem lại đã có tác dụng thiết thực đến việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức công vụ của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Nhận thấy những ưu điểm và tác động tích cực từ các báo cáo chuyên đề của các chi bộ, Đảng ủy Thanh tra Bộ quyết định hàng quý tổ chức sinh hoạt chuyên đề trong toàn Đảng bộ. Trong buổi sinh hoạt này, mỗi chi bộ phân công một đồng chí lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng để thuyết trình trước toàn bộ đảng viên, công chức, người lao động của Đảng bộ. Kết quả cho thấy, buổi sinh hoạt chuyên đề với 7 bài thuyết trình đã có tác dụng rất tích cực, không những phổ biến, giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà còn gắn với từng công việc cụ thể tại đơn vị, khiến cho từng cán bộ, đảng viên, người lao động thấy thiết thực, có ích, dễ học, dễ áp dụng trong thực tiễn công việc.

Để tiếp tục nhân rộng mô hình báo cáo chuyên đề tại các chi bộ, năm 2018, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã phát động phong trào thi đua với chủ đề xây dựng đơn vị “Kỷ cương, thân ái, đoàn kết, chất lượng” gắn liền với việc“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giao các chi bộ nghiên cứu, viết và trình bày báo cáo chuyên đề trước toàn Đảng bộ; chỉ đạo các chi bộ yêu cầu tất cả các đảng viên, công chức và người lao động phải xây dựng kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của năm, kèm theo đó là kế hoạch cụ thể, chi tiết đến từng tháng. Theo kế hoạch, trong buổi sinh hoạt chuyên đề quý I năm 2018 của Đảng bộ mở rộng có 2 chi bộ đã thực hiện báo cáo chuyên đề “Kỷ cương” và “Thân ái” gắn với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước toàn Đảng bộ Thanh tra Bộ.

Khác với các năm trước, chuyên đề chỉ được báo cáo trong tổ chức đảng, hiện nay đã mở rộng ra toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của đơn vị. Có những công chức lần đầu tiên được sinh hoạt chuyên đề về Đảng, mà trực tiếp liên quan đến tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên rất xúc động và có phản hồi tích cực về cách thức sinh hoạt này. Nếu như sinh hoạt chi bộ trước đây được cho là hình thức, khô khan, tẻ nhạt, ít nội dung và ai cũng mong nhanh chóng kết thúc, thì việc sinh hoạt đảng như hiện nay ở Thanh tra Bộ đang được cán bộ, công chức và người lao động chờ đợi như một món ăn tinh thần không thể thiếu.

Điều đặc biệt ở các chuyên đề, các báo cáo viên không chỉ trình bày, phân tích những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mà còn gắn chặt với các vấn đề thực tiễn công tác thanh tra diễn ra hàng ngày ở Thanh tra Bộ. Có thể nói, mỗi chuyên đề như vậy một lần mỗi cán bộ, công chức, từ lãnh đạo đến chuyên viên và người lao động của đơn vị nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, hiểu được thế nào là KỶ CƯƠNG để tuân thủ, hiểu được thế nào là THÂN ÁI để có thể sống chan hòa hơn với đồng chí, đồng nghiệp.

Đến nay đã có 10 báo cáo tại Đảng bộ Thanh tra Bộ với các chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác thanh tra lao động; Nội dung cơ bản trong Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về suy thoái tư tưởng chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh về tự diễn biến, tự chuyển hóa; Phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh; Phong cách làm việc của Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng; Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về yêu thương; Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thân ái; Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ cương. Đã tổ chức được 5 diễn đàn “Nếu tôi là…” gồm “Nếu tôi là Chánh thanh tra lần 1; Nếu tôi là Phó chánh thanh tra; Nếu tôi là Trưởng đoàn thanh tra; Nếu tôi là chủ tịch công đoàn; Nếu tôi là Chánh thanh tra lần 2. Như vậy, có thể nói, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và người lao động khi được gắn với thực tiễn nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, thông qua sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, đoàn thể và có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị./.

Nguyễn Tiến Tùng

Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

f

Các bài viết khác

Trao giải cuộc thi viết về cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trao giải cuộc thi viết về cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5 ngày trước

Một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Một số nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng
10 ngày trước

Tự phê bình và phê bình theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh  để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Tự phê bình và phê bình theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
20 ngày trước

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 tháng trước

• Một số kinh nghiệm về xây dựng mô hình điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Thăm cây đa Bác Hồ trồng trong Tết trồng cây đầu tiên (2 tháng trước)

• Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Đạo đức cách mạng” đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay (3 tháng trước)

• Một số cách làm hay và sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại chi bộ (3 tháng trước)

• Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân (5 tháng trước)

• Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ (5 tháng trước)

• Hội thao Kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (8 tháng trước)

• Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất" (11 tháng trước)

• Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh (11 tháng trước)