Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, góp phần đưa công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu mới

08/12/2021 | 2544

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung, giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói riêng có vai trò rất quan trọng đối với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị không chỉ trang bị cho cán bộ, đảng viên thế giới quan khoa học, phương pháp luận biện chứng mà còn giúp cán bộ, đảng viên nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước mỗi giai đoạn cách mạng, góp phần nâng cao ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, có lập trường tư tưởng vững vàng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng và chế độ ta.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nhấn mạnh “Trong những năm tới phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”1. Trước yêu cầu đó, một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được xác định đó là: “Tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục lý luận chính trị theo hướng khoa học, sáng tạo,  hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn; đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp đi vào nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa học tập lý luận với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị; khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng, củng cố, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ giảng viên chính trị, báo cáo viên…”2, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, những năm qua, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác bồi lý luận chính trị; chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, bồi dưỡng, luôn coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh. Nhờ đó, chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được nâng lên, số lượng cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tăng nhanh không chỉ đáp ứng yêu cầu về chuẩn hoá cán bộ mà còn góp phần nâng cao chất lượng và kỹ năng, nghiệp vụ công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức trong toàn Đảng bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đạt được, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vẫn còn một số hạn chế, bất cập như: việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên có nơi chưa thường xuyên; một số cấp uỷ, lãnh đạo cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; nội dung, chương trình chưa đảm bảo yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn và rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong cho cán bộ, đảng viên; chưa phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học…

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị đã được Đảng ủy Khối và cấp uỷ các cấp trong Đảng bộ Khối quan tâm, chỉ đạo, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Ngày 26/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nghị quyết đã đề ra một số quan điểm chỉ đạo quan trọng về công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, trong đó nhấn mạnh “Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là trách nhiệm, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối luôn phải gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ…

Ảnh: Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao giấy chứng nhận cho các học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa I năm 2021

Thời gian tới, để Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 26/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” đã đề ra, thiết nghĩ, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, quán triệt sâu sắc tới cán bộ, đảng viên về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Phải có nhận thức cao đi đôi với hành động đúng đắn theo đúng quan điểm: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là khâu "then chốt" của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” mà Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó, quan tâm đến việc chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020-2025, các nghị quyết, quy định của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trọng tâm là tập trung vào các nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, xây dựng nội bộ cấp ủy, cơ quan đoàn kết, trong sạch, vững mạnh.

Hai là, để thực hiện tốt nội dung nêu trên, các cấp ủy đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần quan tâm, tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên được học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao với tinh thần, cán bộ cấp nào được đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh cấp đó; cán bộ có chức danh càng cao càng phải được đào tạo chuyên sâu, đúng với chức vụ đảm nhận, bảo đảm để cán bộ có đủ phương pháp luận và kinh nghiệm, kỹ năng xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Ba là, đẩy mạnh các chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, bồi dưỡng cấp ủy viên, bí thư chi bộ và nghiệp vụ công tác đảng và các đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng cán bộ, chất lượng hoạt động của cấp ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội để mỗi tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ sức đảm đương được các nhiệm vụ trong điều kiện chúng ta đang thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

Bốn là, tiếp tục quan tâm tạo nguồn bồi dưỡng quần chúng ưu tú vào Đảng, đồng thời, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên đi đôi với tăng cường rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, rà soát việc chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên được học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, coi đó là trách nhiệm chính trị của các tổ chức đảng và người đứng đầu, là tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm.

Chúng ta đều biết, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của cách mạng nước ta là thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Để thực hiện được mục tiêu đó, một trong những yêu cầu đối với Đảng và Nhà nước ta là phải xây dựng được nguồn nhân lực chất lượng cao, có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn giỏi và lý luận chính trị sắc bén, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương - những người trực tiếp tham mưu, hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, đồng thời, cũng chính là lực lượng nòng cốt thực hiện nhiệm vụ cụ thể hóa, thể chế hóa thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Chính vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng cần không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Để làm tốt được những nội dung trên, đòi hỏi các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đẩy mạnh và tổ chức thực hiện bài bản, có trọng tâm, trọng điểm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung, bồi dưỡng lý luận chính trị nói riêng, điều đó góp phần quan trọng vào việc “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ… Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín và thực sự tiên phong, gương mẫu, đoàn kết”4 theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

BÙI THỊ THẠO

(Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối)

[1], [2] [4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021

[3] Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII

 

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 10 năm 2022
16 ngày trước

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022

Bế giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa 8/2022
2 tháng trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022

Khai giảng lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương khóa VIII/2022
4 tháng trước

• Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối các cơ quan Trung ương K65-C10, niên khóa 2021 - 2022 (4 tháng trước)

• Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương - 15 năm hình thành và phát triển (5 tháng trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc và cán bộ quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa IV năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Bế giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương (1 năm trước)

• Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở - khóa I năm 2021 (lớp thứ hai) (1 năm trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa III năm 2021 (1 năm trước)

• Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 65-C11 năm 2021 (1 năm trước)