Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

29/07/2019 | 34

Ngày 29/7/2019, tại Hà Nội, Đảng uỷ Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng.

Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; đồng chí Nguyễn Quang Thành - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN.

Ảnh: Đồng chí hồ Đức Phớc, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hồ Đức Phớc - Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, Đảng ủy KTNN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII nhằm giúp cán bộ, đảng viên có điều kiện thảo luận sâu sắc hơn nội dung của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII, qua đó vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn.Với tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự nghiên cứu, học tập Nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII của Đảng.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị, các đảng viên tham gia đầy đủ, thực hiện nghiêm túc nội quy của hội nghị; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu và tăng cường trao đổi để nâng cao nhận thức, hiểu biết, từ đó vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp uỷ đảng, xây dựng đảng bộ, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

Ảnh: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ giới thiệu những nội dung cơ bản Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã giới thiệu những nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011); Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, đồng chí Trương Xuân Cừ đã dành nhiều thời gian giới thiệu các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; Góp ý việc chỉ đạo tiến hành Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị cấp ủy các đơn vị tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả những chủ trương, đường lối thể hiện trong Nghị quyết dựa trên điều kiện và tình hình thực tế của đơn vị mình; tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong năm 2019 đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên, nhất là trong thời gian tham gia nhiệm vụ kiểm toán nhằm hạn chế những tiêu cực xảy ra trong thực thi công vụ.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, sau khi có hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Đảng ủy KTNN, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu cấp ủy các đơn vị tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, đặc biệt là yêu cầu về phẩm chất, năng lực, cơ cấu, số lượng cấp ủy các cấp; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; độ tuổi tham gia cấp ủy và công tác bầu cử cấp ủy... Triển khai thực hiện nghị quyết và chỉ thị có hiệu quả là trách nhiệm của từng cấp ủy và đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phát huy thành tích đã đạt đ­ược, đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 10 đề ra./

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
2 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII
11 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (17 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (17 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (17 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (23 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (23 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (26 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)