Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

20/05/2023 | 62

Ngày 19/5/2023, Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2023.

Ảnh: Các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Ngô Văn Tuấn Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước; cùng đại diện các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ chuyên ngành Kiểm toán Nhà nước.

Nối tiếp những kết quả trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã được Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam chỉ đạo triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, nhiều cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực. Trong hơn 2 năm qua, Đảng uỷ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam đã chỉ đạo các cấp ủy chi bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Kết luận 01 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 100% chi bộ và cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên nhà nước có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao sự quyết tâm của tập thể Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nét nổi bật ở Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong những năm qua là sự chuyển biến trong phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trước hết là của người đứng đầu, tập thể cấp uỷ, lãnh đạo các cấp. Đó là phong cách quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng kiểm toán và đạo đức công vụ, thực hiện có hiệu quả chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm toán Nhà nước “Công minh - chính trực - Nghệ tinh - Tâm sáng” , công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước Việt Nam ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu, tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tạo sự chuyển biến rõ nét về quyết tâm chính trị, sự đồng lòng ngày càng cao trong thực thi và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành; xây dựng được văn hóa ứng xử, quan tâm, chia sẻ với đồng nghiệp trong cuộc sống.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Trường nhấn mạnh, tổ chức thực hiện Kết luận số 01 phải gắn với thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đó, cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện Kết luận số 01 cần đồng bộ với việc tổ chức thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được nêu trong Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Trong đó, tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình từ cấp ủy đến chi bộ, khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, "dĩ hoà vi quý". Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn Ủy viên Ban Chấp hành TW Đảng, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định, những thành tích của Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước đạt được trong triển khai thực hiện Kết luận số 01 là rất quan trọng và đáng tự hào, góp phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các tổ chức, cơ quan, đơn vị. Đảng bộ đã thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành Kiểm toán Nhà nước và quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước mong muốn, sau Hội nghị này, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, duy trì việc đăng ký và thực hiện tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi công chức, đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu gắn việc với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII). Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị thường xuyên rèn luyện, gương mẫu trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng ủy xác định việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải thực chất, không hình thức, xa thực tế, phải bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối, trong đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, liên tục, có hệ thống, bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập và làm theo Bác.

Tại Hội nghị, Đảng uỷ KTNN đã công bố Quyết định số 844-QĐNS/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Uỷ viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng KTNN giữ chức Phó Bí thư Ban cán sự đảng KTNN.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị, 28 tập thể, cá nhân tiêu biểu  đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023./.       

Ban Dân vận Đảng ủy Khối

 
 
 

 


Các bài viết khác

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Nâng cao chất lượng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
2 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm Hồ Chủ tịch ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
17 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh: nền tảng xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh

Tư tưởng Hồ Chí Minh: nền tảng xây dựng cơ sở trong sạch, vững mạnh
17 ngày trước

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cán bộ, đảng viên Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
19 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 58 quần chúng ưu tú nhân dịp Kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (20 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (20 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương báo công dâng Bác (22 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng (24 ngày trước)

• Đảng uỷ Bộ Nông nghiệp và PTNT sơ kết quý I năm 2023 và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Xây dựng tăng cường hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp cho Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Công Thương phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2023 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” (2 tháng trước)