Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh (*)

20/01/2020 | 6879

Năm 2019 đã qua với niềm phấn khởi, tự hào bởi những thành tựu to lớn, toàn diện thực hiện công cuộc đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, tạo sự chuyển biến quan trọng và khá toàn diện trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính  trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương; xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, góp phần “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”  như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các thế hệ mai sau.

Trước hết, Đảng ủy Khối đã chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, đổi mới phương thức việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng theo hướng tăng cường vai trò, tính chủ động của các tổ chức đảng và vai trò của đồng chí bí thư cấp ủy trong việc học tập, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xây dựng, ban hành nghị quyết và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường trách nhiệm và sự lãnh đạo của cấp ủy trực thuộc, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối đề ra, gắn triển khai nghị quyết, chủ trương của Đảng với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị để đưa chủ trương, nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn ở cơ sở.

Hai là, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách hợp lòng dân và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng, tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Ba là, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và quản lý, giáo dục đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; qua đó xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu; phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Khối từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tập trung xử lý những vướng mắc về công tác tổ chức, cán bộ; củng cố, kiện toàn các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bốn là, Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch, chương trình và chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng, thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, tập trung vào kiểm tra, giám sát việc chấp hành nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Phương pháp kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, quy định; sau kiểm tra, giám sát đã kịp thời thông báo kết luận, đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên.

Năm là, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối “TRUNG THÀNH - TRUNG THỰC - ĐOÀN KẾT - TẬN TỤY - SÁNG TẠO - NÊU GƯƠNG”; thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); biên soạn, phát hành cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” làm tài liệu tham khảo phục vụ sinh hoạt đảng; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tăng cường xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí”; phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật biên soạn, phát hành cuốn sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu giai đoạn 2016-2018” nhằm giới thiệu, tuyên truyền, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và trong công tác xây dựng Đảng, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, là năm tiến hành tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh,… và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác. Năm 2020,  dự báo tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi và cơ hội phát triển, đan xen khó khăn, thánh thức, tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng với tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, hiệu quả cao, vì vậy các tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020 như sau:

Thứ nhất, tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương nhằm tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Thứ hai, nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt tư tưởng; chuẩn hóa quy trình, thủ tục, phương pháp xây dựng nội dung hoạt động của cấp ủy và kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên của chi bộ; thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý và phát triển đảng viên.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng. Chỉ đạo và định hướng tuyên truyền các sự kiện quan trọng của đất nước; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội theo Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, Chỉ thị số 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Thứ tư, quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng ở các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm và ở một số tổ chức đảng, đảng viên ở các cơ quan báo chí; chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Thứ năm, thực hiện tốt “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị” theo Kết luận số 03-KL/TW ngày 13/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định 217-QĐ/TW, Quy định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; triển khai xây dựng “Mô hình dân vận” của đảng bộ; tổng kết đánh giá, nhân rộng các mô hình, từ đó làm cơ sở lựa chọn điển hình “Dân vận khéo” để nhân rộng trong cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo Đoàn Khối chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, nhất là đội ngũ trí thức trẻ trong xây dựng văn bản pháp luật, các đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Năm 2020, có ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, với truyền thống “Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới và Phát triển”, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương sẽ phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng./.

Đồng chí Sơn Minh Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

* Bài đăng trên Thông tin sinh hoạt chi bộ Đảng ủy Khối tháng 1 + 2/2020

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
3 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
4 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
11 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (12 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (23 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (26 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)