Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

15/09/2022 | 251

Sáng 15/9/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức Lễ ký Chương trình phối hợp về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư và lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và lãnh đạo các ban, đơn vị Hội Khuyến học Việt Nam; đại diện lãnh đạo cấp vụ Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bộ Giáo dục và đào tạo…

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ ký Chương trình phối hợp

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung và điều kiện để tổ chức lễ ký chương trình phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Hội Khuyến học Việt Nam trong việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng chí cho rằng, chương trình phối hợp triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối sẽ tạo sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ về ý nghĩa, tầm quan trọng của tinh thần học tập, xây dựng xã hội học tập; qua đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối trong việc thực hiện nghiêm túc Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam ký Chương trình phối hợp trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự 

Theo Chương trình ký kết, nội dung phối hợp giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bao gồm: (1) Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X, Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về đẩy mạnh học tập suốt đời gắn với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam đối với việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. (2) Thành lập “Tổ chức khuyến học” của Đảng bộ Khối; xây dựng “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Giao trách nhiệm cho toàn thể đảng viên của Đảng bộ Khối thực hiện mỗi đảng viên phấn đấu trở thành “Công dân học tập” theo Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư. (3) Hai bên phối hợp xây dựng một số chuyên đề về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, lồng ghép trong chương trình sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; coi đây là giải pháp đổi mới công tác đảng trong sinh hoạt chi bộ của toàn Đảng bộ Khối. (4) Vận động cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối tích cực tự học tập, nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tự học, về học tập suốt đời. (5) Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập, năng động, sáng tạo, có sáng kiến cải tiến mang lại hiệu quả trong công việc khuyến học, khuyến tài, trong công tác xây dựng Đảng.

Trong nội dung Chương trình cũng nêu rõ trách nhiệm chủ trì và phối hợp của Đảng ủy Khối và Hội Khuyến học Việt Nam.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại Lễ ký Chương trình phối hợp

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam nhấn mạnh, trong nội dung Kết luận 49-KL/TW, Ban Bí thư yêu cầu việc duy trì và nâng cao công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập thuộc về trách nhiệm của các tổ chức đảng và đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Đảng viên phải gương mẫu thực hiện các nhiệm vụ này và phải đưa vào kiểm điểm cuối năm. Mỗi tổ chức đảng phải trở thành đơn vị học tập, mỗi đảng viên và cán bộ phải trở thành công dân học tập và gia đình cán bộ, đảng viên phải trở thành gia đình học tập. Các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo chính trị phải lồng ghép một số chuyên ngành khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào chương trình giảng dạy. Phải phát triển tổ chức khuyến học trong cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Tất cả cán bộ, đảng viên phải phấn đấu để nâng cao nhận thức về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đảng ủy Khối với vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu chiến lược, quản lý ở tầm vĩ mô của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đơn vị sự nghiệp ở Trung ương. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị và sự phát triển của đất nước. Với nội dung Chương trình ký kết, đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam hy vọng sẽ tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của hàng vạn cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và chủ trương này của Đảng sẽ thành công. Sau buổi ký kết, Đảng ủy Khối và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ cố gắng, đồng lòng thực hiện thật tốt nhiệm vụ trong Kết luận 49-KL/TW đã nêu để toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối trở thành công dân học tập, các tổ chức đảng trở thành đơn vị học tập.

A.H


Các bài viết khác

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối

Hội nghị trao đổi về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị và bố trí biên chế cán bộ chuyên trách công tác đảng trong Đảng bộ Khối
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 8/2022
25 ngày trước

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025

Một số nội dung trọng tâm tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 7/2022
1 tháng trước

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 9 (mở rộng) (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 6/2022 (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2022 (3 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học quốc gia “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (4 tháng trước)

• Khai mạc kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng ủy Khối (5 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 8 (mở rộng) (5 tháng trước)

• Phát biểu của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc tại Chương trình Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Diễn văn Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022) (5 tháng trước)