Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững

12/07/2022 | 418

Giải quyết vấn đề xóa đói, giảm nghèo nhất là giảm nghèo bền vững là một trong những mục tiêu, giải pháp cơ bản để bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu: “Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo bằng các chính sách hỗ trợ có điều kiện, giảm hỗ trợ cho không, khơi dậy ý chí chủ động vươn lên thoát nghèo” ([1]), ngày 23 tháng 6 năm 2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030” nhằm đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo định hướng đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc thực hiện, trọng tâm là “Chương trình kết nối các đảng bộ trong Khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững” và triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ Khối, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở các cơ quan Trung ương trong công tác xây dựng, ban hành các chủ trương, chính sách, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện hiệu quả công cuộc xóa đói, giảm nghèo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, nhất là người đứng đầu trong việc huy động, sử dụng nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững. Tổ chức các chương trình, hoạt động thiết thực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Trung ương nhằm chung tay cùng các địa phương đẩy mạnh thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa.

Ảnh: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở tỉnh Bình Định

Hiện nay, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 thời gian vừa qua có những diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nhóm đối tượng yếu thế, đã nghèo đói lại càng nghèo đói hơn. Tuy vậy, với sự hỗ trợ tích cực của các đảng ủy trực thuộc và sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội trong Đảng bộ Khối nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã đóng góp một phần vào việc xóa đói giảm nghèo ở nước ta trong giai đoạn khó khăn hiện nay và tiếp tục chia sẻ, đồng hành để đạt được những mục tiêu đặt ra trong giai đoạn tới.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm cốt lõi rất mới so với giai đoạn 2016-2020. Đó là, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0-1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4-5%/năm là rất khó khăn. Điều này, cần phải có những đổi mới, sáng tạo hơn trong cách thực hiện. Theo đó, định hướng chương trình thực hiện chiến lược cần tập trung đầu tư vào con người, trực tiếp là đầu tư, nâng cao năng lực người nghèo. Xác định rõ nguyên nhân nghèo để giải quyết căn cơ, triệt để những vấn đề của người nghèo, vùng lõi nghèo. Từ cách nhìn này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung chỉ đạo, định hướng các tổ chức đảng trong tổ chức thực hiện thay đổi phương thức hỗ trợ cho người nghèo tại các địa phương nơi đảng bộ đăng ký giúp đỡ cho phù hợp; tập trung vào hỗ trợ theo các mô hình tổ chức sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, nhu cầu của hộ nghèo thông qua việc vay vốn;  phát triển và nhân rộng các mô hình; dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh,… góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Điều này đã được chứng minh bằng thực tế qua một số mô hình xóa đói giảm nghèo dưới sự giúp đỡ của các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối trong việc nghiên cứu, khuyến nghị xây dựng chính sách giảm nghèo; triển khai các mô hình, sáng kiến giảm nghèo. Có thể kể đến một số mô hình xóa đói giảm nghèo đã cho kết quả rất tốt như: Đảng ủy Đài Truyền hình Việt Nam tặng “sinh kế trao bò” giai đoạn 2021-2024 tại các tỉnh Hưng Yên, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An…. (Hộ gia đình được hỗ trợ tặng giống sẽ chăm sóc bò để bò sinh sản. Sau ba năm các hộ sẽ trả lại vốn vì bò sinh sản bắt đầu có sinh lãi. Trung bình một con bò cái sẽ sinh sản một lứa/năm, có khi ba năm/lứa; thêm con giống, gia đình có thêm động lực phát triển đàn bò tăng thu nhập, kinh tế gia đình sẽ thay đổi đáng kể). Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, sân chơi, nhà văn hóa thôn,… Hội Cựu Chiến binh Việt Nam hỗ trợ xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang số tiền, quà trị giá 300 triệu đồng, xây dựng mới 02 nhà văn hóa thôn, nhà cho hộ nghèo và trang thiết bị cho nhà văn hóa, trường học. Việc thay đổi cách thức hỗ trợ cho địa phương,  người nghèo; nhân rộng các mô hình, sáng kiến xóa đói giảm nghèo phù hợp với từng địa phương là cách thực hiện tốt các mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy Khối cũng đã trao tặng, hỗ trợ xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Bến Tre, Bình Định là 40 căn nhà, tổng trị giá 2 tỷ đồng nhằm giúp bà con an cư lạc nghiệp. Cùng với sự đồng hành, góp sức của các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 - 11/4/2022), Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tổ chức Lễ tiếp nhận 17,6 tỷ đồng kinh phí ủng hộ xây dựng nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã tích cực triển khai đăng ký mô hình cụ thể để hỗ trợ các xã, huyện nghèo; trong đó đăng ký hỗ trợ xây dựng 360 căn nhà chính sách; trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho 90 gia đình chính sách là hộ nghèo tại một số địa phương tại ba miền Bắc, Trung, Nam với tổng số tiền là 4,5 tỷ đồng; trong quý III sẽ trao tặng 260 căn cho 15 tỉnh của 3 miền.

Trong số các định hướng của Chỉ thị 05-CT/TW của Ban Bí thư, có hai giải pháp song hành cùng nhau, khi triển khai thực hiện cần thực sự quan tâm và có sự tập trung, đó là: “đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong công tác giảm nghèo; phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc ta đối với người nghèo” và “động viên, hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của nhà nước và xã hội”. Suy cho cùng, để giảm nghèo bền vững thì không thể để “lệch” trong thực hiện các giải pháp này.

Như lời Bác dạy: “công tác xóa đói giảm nghèo chỉ có thể giải quyết thành công khi chúng ta huy động được sức mạnh của cả dân tộc”, “Nhà nước, nhân dân và các hộ nghèo cùng làm”, “Trung ương và địa phương cùng lo”, “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Trong hơn một năm triển khai và thực hiện Chỉ thị 05 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, công tác xóa đói giảm nghèo từng bước được xã hội hóa với nhiều biện pháp sáng tạo, nhất là đối với việc triển khai các chương trình xóa đói giảm nghèo lâu dài cho các vùng khó khăn, các đối tượng dễ bị tổn thương trước các biến động về kinh tế và tác động của thiên tai. Đồng thời, động viên người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, tìm cách thoát khỏi đói nghèo, đồng tâm hiệp lực thực hiện các chương trình cải thiện điều kiện ăn, ở, mặc, học hành… Để kết quả giảm nghèo thật sự bền vững, giảm thiểu tối đa nguy cơ tái nghèo và phát sinh nghèo, chênh lệch mức sống; để điều kiện tiếp cận các dịch vụ cơ bản, tiếp cận thị trường, giải quyết việc làm giữa các địa phương, vùng, miền, nhóm dân cư được thu hẹp, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả.

Có thể thấy, việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đã và đang góp phần lan tỏa lối sống đẹp, những việc làm ý nghĩa, trong mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối. Từ thay đổi nhận thức đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện các phẩm chất đạo đức cách mạng. Để đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, Đảng ủy Khối xác định tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong công tác giảm nghèo; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cổ vũ phát huy truyền thống tốt đẹp, tinh thần “tương thân, tương ái” của nhân dân ta đối với người nghèo, nhằm khơi dậy, huy động nguồn lực xã hội để góp phần thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo. 

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng chủ động tham gia, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó tập trung hoàn thiện các chế độ, chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; hỗ trợ có điều kiện, chính sách tín dụng, bảo trợ xã hội cho người nghèo, hỗ trợ các mô hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm,... phù hợp với người nghèo; ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng cơ sở dữ liệu về giảm nghèo, tăng cường cung cấp thông tin, giúp người nghèo kết nối với thị trường lao động, thị trường hàng hóa...  Nhất là chú trọng, gắn kết nội dung giảm nghèo bền vững vào việc xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, 5 năm 2021 - 2025 và chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030 của các cấp, các ngành và các địa phương đảm bảo sát thực, hiệu quả cao.

Ba là, huy động, sử dụng nguồn lực của Nhà nước và xã hội đầu tư cho công tác giảm nghèo bền vững nhằm giúp đỡ, giải quyết hiệu quả việc giảm nghèo bền vững, hạn chế thấp nhất tình trạng tái nghèo, phát sinh nghèo. Triển khai “Chương trình kết nối các đảng bộ trong khối các cơ quan Trung ương với các huyện nghèo, xã nghèo thực hiện giảm nghèo bền vững” phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. Hằng năm tổ chức vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ủng hộ kinh phí, vật chất,... để thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, trẻ em nghèo vượt khó, trẻ em mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đẩy mạnh các cuộc vận động xã hội, phong trào thi đua yêu nước, tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Vì người nghèo”.

Bốn là, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân trong Đảng bộ Khối, các nhà hảo tâm có những sáng kiến, mô hình hiệu quả giúp các địa phương, các hộ nghèo thoát nghèo và giảm nghèo bền vững.

Th.S Hà Thị Trang

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 


([1]) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, tập I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr. 265.

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tặng các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên
18 ngày trước

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao tặng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng
2 tháng trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2022
3 tháng trước

• Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương trao tặng tỉnh Bình Định 1 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo khó khăn về nhà ở (3 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc Tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện Năm “Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Phát huy dân chủ trong các cơ quan Trung ương - Một số vấn đề đặt ra (9 tháng trước)

• Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương - yêu cầu cấp thiết từ cuộc sống (10 tháng trước)

• 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)

• Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối (1 năm trước)

• Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)