Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

08/03/2019 | 219

Ngày 06/3/1019, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ...

Ảnh: Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ủy Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành. Công tác chính trị tư tưởng được chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, bằng việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, như: tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII); đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Năm 2019 các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số trọng tâm: (1) Tập trung triển khai thực hiện Chương rình hành động của Chính phủ với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện hiện quả chính sách pháp luật về y tế; hoàn thiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn diện các lĩnh vực của ngành Y tế. (2) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, các cấp ủy đảng phải tích cực, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, uốn nắn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống... Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05. (3) Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ, phân công công tác cho đảng viên phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên; (4)Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, của Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; (5) Tập trung triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” theo nội dung chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối; đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ trong cơ quan Bộ Y tế. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội. 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến tặng bằng khen của khối cho 02 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Y tế

Tại hội nghị đã trao tặng“Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng” cho 01 đảng viên, trao tặng “Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng” cho 3 đảng viên;trao tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền của Đảng uỷ Bộ Y và trao tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 của Đảng ủy Bộ Y tế cho các đảng viên và tập thể tiêu biểu./.

Thế Chương (ĐU Bộ Y tế)

 


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8 giờ trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng
5 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang
13 ngày trước

• Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 ngày trước)

• Tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (20 ngày trước)

• Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (20 ngày trước)

• Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019 (1 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (1 tháng trước)

• Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Tài chính và quản lý đầu tư Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (1 tháng trước)