Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

08/03/2019 | 179

Ngày 06/3/1019, Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ; đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ...

Ảnh: Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đảng ủy Bộ Y tế đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Ngành. Công tác chính trị tư tưởng được chỉ đạo và thực hiện thường xuyên, bằng việc triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, như: tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh việc học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tổ chức học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 (khóa XII); đặc biệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Năm 2019 các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số trọng tâm: (1) Tập trung triển khai thực hiện Chương rình hành động của Chính phủ với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực y tế, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức triển khai thực hiện hiện quả chính sách pháp luật về y tế; hoàn thiện các mục tiêu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển toàn diện các lĩnh vực của ngành Y tế. (2) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, các cấp ủy đảng phải tích cực, chủ động nắm bắt tâm tư, tình cảm, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng, uốn nắn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống... Thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là triển khai thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Bộ về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05. (3) Lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và quản lý tốt đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác xây dựng tổ chức đảng, công tác cán bộ, phân công công tác cho đảng viên phù hợp với năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên; (4)Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, của Đảng ủy Khối về “Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; triển khai thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; (5) Tập trung triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” theo nội dung chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Chính phủ với Ban Dân vận Trung ương gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối; đẩy mạnh thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, Quy chế dân chủ trong cơ quan Bộ Y tế. Lãnh đạo các đoàn thể chính trị thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội. 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến tặng bằng khen của khối cho 02 đảng viên tiêu biểu của Đảng bộ Bộ Y tế

Tại hội nghị đã trao tặng“Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng” cho 01 đảng viên, trao tặng “Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng” cho 3 đảng viên;trao tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền của Đảng uỷ Bộ Y và trao tặng giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2018 của Đảng ủy Bộ Y tế cho các đảng viên và tập thể tiêu biểu./.

Thế Chương (ĐU Bộ Y tế)

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019
hôm qua

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XVII

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XVII
11 ngày trước

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
12 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019
12 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Hội nghị chuyên đề "50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (14 ngày trước)

• Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị (20 ngày trước)

• Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng và quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (23 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 (1 tháng trước)

• Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng – yếu tố quyết định thành công của công tác Đảng tại Đảng bộ Đài THVN (1 tháng trước)

• Một số kết quả trong triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Văn phòng Chính phủ (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5 (2 tháng trước)