Đảng ủy Bộ Tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản, nghị quyết của Trung ương

29/11/2019 | 1151

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp mở rộng quý III/2019

Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương Đảng, nhiều năm qua, Ban cán sự đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Để đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương Đảng, ngày 11/3/2019, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 813/KH-BTP tổng rà soát việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Đảng từ năm 2011 đến nay. Căn cứ kết quả tổng rà soát, ngày 28/6/2019, Ban cán sự đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả tổng rà soát việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương từ năm 2011 đến nay. Qua rà soát, đánh giá đối với 1.961 văn bản, nghị quyết do Trung ương ban hành[1] từ năm 2011 đến tháng 5/2019 cho thấy Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, không để sót việc. Việc học tập, quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết được chú trọng dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Công tác xây dựng, ban hành các Chương trình hành động, Kế hoạch triển khai thực hiện khá nghiêm túc, bài bản, bám sát nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành, được cụ thể hóa thành các nhiệm vụ thường xuyên trong kế hoạch công tác năm; được kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa trong thực thi nhiệm vụ công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác tư pháp, qua đó trực tiếp góp phần đưa văn bản, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bên cạnh kết quả đã đạt được, trong triển khai thực hiện một số văn bản, nghị quyết của Trung ương vẫn còn tồn tại, hạn chế: i) Việc rà soát, xác định những nhiệm vụ Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, tổ chức đảng trực thuộc phải triển khai thực hiện đối với một số trường hợp còn chậm và chưa cụ thể; ii) Một số chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện ban hành chậm, nội dung chưa cụ thể, chưa sát với chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành, chưa rõ chủ thể chủ trì, phối hợp và thời gian hoàn thành, đơn vị đầu mối tham mưu; iii) Việc rà soát, thể chế hóa, cụ thể hóa trong từng cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng đúng mức; iv) Việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện và xây dựng, nhân rộng các mô hình còn hạn chế; v) Việc lưu trữ văn bản trong một số trường hợp còn chưa có hệ thống, chưa khoa học.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tồn tại, hạn chế trên như: i) Nhận thức chưa đầy đủ về trách nhiệm phải thường xuyên rà soát và đề ra giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong văn bản, nghị quyết gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; ii) Chưa rõ đơn vị chủ trì, làm đầu mối tham mưu theo dõi chung việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết một cách đồng bộ và có hệ thống; iii) Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chưa được chú trọng đúng mức; iv) Thiếu nguồn lực và điều kiện bảo đảm, cả về nhân lực và kinh phí.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, tới đây, Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ cần phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau đây:

Thứ nhất, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và của cấp ủy cấp trên là của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp và các tổ chức đảng. Trách nhiệm trực tiếp tổ chức thực hiện trước hết và chủ yếu thuộc nhiệm vụ của từng ủy viên Ban Cán sự đảng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và từng cán bộ, đảng viên. Mỗi vị trí công tác, từng cán bộ, đảng viên có trách nhiệm chủ động học tập, nghiên cứu, tìm hiểu để nắm vững nội dung, tinh thần của văn bản, nhất là các nhiệm vụ được giao để cụ thể hóa trong thực thi công vụ và thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Phải coi việc học tập, nghiên cứu để nắm bắt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và chấp hành nghiêm chỉnh văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên là việc làm thường xuyên, hằng ngày và là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện hằng năm.

Thứ hai, trách nhiệm tham mưu, giúp Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên trước hết và chủ yếu thuộc về thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao chủ trì thực hiện văn bản, nghị quyết gắn với lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm: i) Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên tích cực học tập, nghiên cứu, chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong khi thực thi công vụ; ii) Chủ động rà soát các nhiệm vụ, phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng cùng cấp tham mưu xây dựng trình Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện; iii) Chủ động bố trí nguồn lực, đưa triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong văn bản, nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác năm để gắn kết với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; iv) Kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa chủ trương, chính sách, nhiệm vụ trong văn bản, nghị quyết thành pháp luật trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện chức năng quản lý nhà nước bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; v) Kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết, theo dõi kết quả thực hiện; xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả; vi) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Coi việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm.

Thứ ba, Văn phòng Đảng - Đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban Cán sự đảng trong thực hiện vai trò cơ quan đầu mối chủ trì tham mưu, giúp Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ: i) Theo dõi chung việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên; ii) Tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ để thống nhất về nhận thức bằng hình thức thích hợp, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; iii) Hướng dẫn cụ thể về quy trình; chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết; iv) Định kỳ hằng năm tổ chức đánh giá, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Thứ tư, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ có đủ năng lực, tâm huyết, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đảng - Đoàn thể để có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Bố trí nguồn kinh phí hợp lý để triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và triển khai việc rà soát, theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên, nhất là các văn bản thuộc phạm vi trách nhiệm tham mưu triển khai thực hiện của Bộ, ngành Tư pháp.

Thứ năm, lãnh đạo Bộ khi phân công, giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết cho cơ quan, đơn vị, tổ chức cần sao gửi Văn phòng Đảng - Đoàn thể một bản để theo dõi chung và đôn đốc việc triển khai thực hiện. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ khi tham mưu cho Ban Cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao cần gửi một bản về Văn phòng Đảng - Đoàn thể để theo dõi, tổng hợp; đồng thời phối hợp chặt chẽ trong quá trình xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết định kỳ hoặc chuyên đề; định kỳ hằng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao gửi về Văn phòng Đảng - Đoàn thể để tổng hợp, báo cáo Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ.

Thứ năm, Ủy ban Kiểm tra, các ban của Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đảng - Đoàn thể trong tham mưu giúp Đảng ủy Bộ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết. Có giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, phổ biến các văn bản, nghị quyết và xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch để tổ chức thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, nỗ lực phấn đấu, triển khai và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

Thứ sáu, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên tích cực học tập, tìm hiểu, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao trong văn bản, nghị quyết; tham gia giám sát, phản biện việc tổ chức thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả./.

TS. Đỗ Xuân Lân

Chánh Văn phòng Đảng-Đoàn thể Bộ Tư pháp


[1] Bao gồm 02 Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI và XII của Đảng; 59 văn bản, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI: 30;  khóaXII: 29); 796 văn bản của Bộ Chính trị (86 Nghị quyết; 158 Kết luận; 102 Chỉ thị; 450 Quyết định; Quy định, Hướng dẫn; 1.019 văn bản của Ban Bí thư (169 Kết luận; 83 Chỉ thị; 667 Hướng dẫn, Quy định; Quyết định); 43 văn bản của các Ban Đảng Trung ương; 42 văn bản của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi
5 ngày trước

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025
6 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (10 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (11 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (13 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (15 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ sở Báo Đại biểu Nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)