Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

18/07/2018 | 264

Ngày 17/7/2018, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt. Hội nghị được tổ chức tại 2 điểm cầu: điểm cầu tại Trụ sở của Bộ với sự tham dự của 361 cán bộ, đảng viên và điểm cầu tại Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 94 cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: Các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thể hiện những chủ trương, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng ta nhằm mục tiêu đổi mới toàn diện đất nước, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Những chủ trương đó sẽ tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, tác động mạnh mẽ đến từng ngành, từng lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị. Đó là yêu cầu tất yếu hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng chí Hoàng Văn Thắng yêu cầu các cán bộ chủ chốt dự Hội nghị phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu tích cực tham gia học tập, nghiên cứu để đạt kết quả tốt. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu khái quát về Hội nghị Trung ương 7 và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt sẽ quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc./.

Phan Thành Công

Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
4 ngày trước

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5
8 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (2 tháng trước)