Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt

18/07/2018 | 211

Ngày 17/7/2018, Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ban Cán sự đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ chủ chốt. Hội nghị được tổ chức tại 2 điểm cầu: điểm cầu tại Trụ sở của Bộ với sự tham dự của 361 cán bộ, đảng viên và điểm cầu tại Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của 94 cán bộ, đảng viên.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ, Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: Các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thể hiện những chủ trương, quan điểm, đường lối lãnh đạo của Đảng ta nhằm mục tiêu đổi mới toàn diện đất nước, tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Những chủ trương đó sẽ tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống kinh tế - xã hội đất nước, tác động mạnh mẽ đến từng ngành, từng lĩnh vực và từng cơ quan, đơn vị. Đó là yêu cầu tất yếu hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng chí Hoàng Văn Thắng yêu cầu các cán bộ chủ chốt dự Hội nghị phát huy tinh thần tiền phong, gương mẫu tích cực tham gia học tập, nghiên cứu để đạt kết quả tốt. Việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 phải đặt trong mối quan hệ chặt chẽ với quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị được nghe đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu khái quát về Hội nghị Trung ương 7 và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW; Nghị quyết số 27-NQ/TW; Nghị quyết số 28-NQ/TW. Đây là những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt sẽ quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ, đảng viên các tổ chức đảng trực thuộc./.

Phan Thành Công

Ban Tuyên giáo - Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT

 

 

f

Các bài viết khác

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
18 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
26 ngày trước

Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019
26 ngày trước

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia  tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII)

Đảng ủy Viện Kiến trúc Quốc gia tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII)
27 ngày trước

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác ăm 2018 (28 ngày trước)

• Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Thanh tra Chính phủ học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị triển khai công tác đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình có công với cách mạng tại Tuyên Quang (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (1 tháng trước)