Đảng ủy Bộ Nội vụ: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

16/07/2019 | 757

Sáng ngày 15/7, tại trụ sở Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Triệu Văn Cường, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ…

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 đã đánh giá một cách toàn diện trên các mặt công tác: giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ theo quy chế phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp giữ tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Bộ ổn định, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Bộ luôn có ý thức xây dựng cơ quan, đơn vị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, phát huy được truyền thống tốt đẹp của Bộ Nội vụ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mẫn cán, gương mẫu của các đồng chí lãnh đạo, quản lý các cấp trong Bộ, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo Bộ, các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Các Nghị quyết của Đảng ủy Bộ ban hành đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của Đảng ủy Bộ Nội vụ cũng như các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc. Qua đó, nội bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ về cơ bản là ổn định, đoàn kết; cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm của mình theo từng vị trí trên các lĩnh vực công tác được giao. Các cấp ủy đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong toàn Đảng bộ luôn quan tâm đời sống tinh thần, vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự phối hợp có hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ Nội vụ đã tập trung chỉ đạo các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị với những nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm, tình hình và gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã góp phần quan trọng vào thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ Nội vụ.

Việc ban hành Nghị quyết của Đảng ủy Bộ về tăng cường, nâng cao công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ Bộ; việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ.

Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Công tác phát triển đảng ngày càng được nâng cao, có chất lượng…

Từ những tồn tại, hạn chế được chỉ ra, Báo cáo cũng đề ra một số biện pháp khắc phục trong 6 tháng cuối năm 2019; cụ thể, Đảng ủy Bộ cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ, thường xuyên tranh thủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng nhiều hơn trong triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên. Nhất là vấn đề nêu gương, gương mẫu của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đồng chí trong cấp ủy.

Thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các cấp ủy Đảng trực thuộc tập trung, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong từng đơn vị, tổ chức.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt phương châm “Tiếp tục học tập, nỗ lực làm theo” trong mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Bộ.

Tăng cường phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đồng thời, chú trọng tới công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị ở các cơ quan, đơn vị. Thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện, qua đó phát hiện những vướng mắc để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh, uốn nắn.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Đảng ủy, bảo đảm nguyên tắc khách quan, công tâm, xử lý sai phạm đúng và nghiêm theo quy định của Đảng, qua kiểm tra phải xác định rõ được đúng sai và có đề nghị xử lý nghiêm, không để tình trạng nể nang, hình thức, thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra. Tập trung giải quyết dứt điểm, đúng quy định và thông báo công khai đối với các trường hợp có đơn thư tố cáo…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận các nội dung trong dự thảo Báo cáo, đồng thời đề xuất một số kiến nghị về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng của các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Nội vụ, xử lý đơn thư phản ánh, đơn thư tố cáo nặc danh, kiểm tra đảng viên định kỳ, nâng cao chất lượng bồi dưỡng chính trị, tư tưởng cho đảng viên và đặc biệt là đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Đảng ủy Bộ...

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đánh giá cao kết quả mà Đảng ủy Bộ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019, đặc biệt là trên 5 lĩnh vực công tác: thực hiện nhiệm vụ chính trị; giáo dục, chính trị, tư tưởng; tổ chức xây dựng Đảng; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; dân vận và lãnh đạo đoàn thể. Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Nguyễn Trọng Thừa cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Đảng ủy Bộ cần khắc phục trong thời gian tới. Đồng thời, đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Nguyễn Trọng Thừa trao đổi thêm với Đảng ủy Bộ và cần tập trung giải quyết một số nhiệm vụ sau:

Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Đảng ủy Bộ, trong đó, chỉ rõ những vấn đề nào cần phải đánh giá, vấn đề nào cần phải có kế hoạch, vấn đề nào phải có nội dung thực hiện. Trên cơ sở đánh giá kết quả để cùng trao đổi những gì đã làm tốt, những gì chưa tốt để chỉnh sửa và hoàn thiện cho phù hợp với thực tiễn.


Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thay mặt Đảng ủy Khối đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà Đảng ủy Bộ Nội vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019. 

Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị Đảng ủy Bộ Nội vụ chú ý và chủ động tích cực thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Tích cực chủ động tham mưu với các cấp trong việc chuẩn bị Đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Chủ động tham mưu với tiểu ban nhân sự, tiểu ban sửa đổi Điều lệ Đảng, tiểu ban nội dung của Đảng để tổng kết thực tiễn trong quá trình tham mưu với Chính phủ, tham mưu và phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng về tổ chức, cán bộ, đặc biệt là đổi mới hệ thống chính trị. (2) Tăng cường công tác giáo dục, tư tưởng, chính trị Chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. (3) Cần phải chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ về việc thực hiện Quy chế, rà lại Quy chế nếu chưa phù hợp thì đề xuất chỉnh sửa và báo cáo tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉnh sửa làm sao cho hài hòa. (4) Nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và kết nạp đảng viên. (5) Kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, cẩn trọng và cảnh giác với những thông tin xấu, độc, thất thiệt, thông tin phản ánh sai sự thật có ý đồ xấu trong quá trình Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo đoàn kết, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến góp ý của đại biểu và yêu cầu tổ thư ký Hội nghị tiếp thu đầy đủ để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo. Bí thư Đảng ủy Bộ Trần Anh Tuấn đề nghị, trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch của năm 2019; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt Chi bộ làm cơ sở để nâng cao chất lượng Chi bộ; Tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Cán sự đảng Bộ về công tác tổ chức, cán bộ; Tiếp tục nghiên cứu việc tinh gọn bộ máy trên cơ sở Nghị quyết của Ban Cán sự đảng Bộ về việc hợp nhất Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ và Văn phòng Đảng ủy Bộ nhưng cơ quan sau hợp nhất phải hoạt động hiệu lực, hiệu quả và hợp lý.

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Thông tin chuyên đề quý III năm 2019
2 ngày trước

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3 ngày trước

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Xây dựng mô hình tập thể điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
3 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII
11 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và Đảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ký Quy chế phối hợp công tác (17 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (17 ngày trước)

• Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (17 ngày trước)

• Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (19 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 và Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (23 ngày trước)

• Nâng cao chất lượng công tác tư tưởng - Giải pháp quan trọng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh (23 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XII (26 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII (1 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 (1 tháng trước)