Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021

11/01/2022 | 1111

Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tối cao là đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương. Các tổ chức đảng được thành lập trên cơ sở cơ cấu tổ chức các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Đảng bộ gồm: 09 đảng bộ cơ sở và 20 chi bộ trực thuộc với trên 1.340 đảng viên ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam.

Ảnh: Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Năm 2021, là năm tổ chức nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh Covid - 19 bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong nước và một số nước trên thế giới. Tình hình kinh tế, xã hội nước ta gặp nhiều khó khăn, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tăng so với cùng kỳ năm 2020; cả nước chuyển từ mục tiêu “không Covid” sang thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để vừa phòng chống dịch có hiệu quả, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và sức khỏe của Nhân dân. Trước tình hình đó, với tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo, Đảng ủy VKSND tối cao đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao vừa phòng chống dịch Covid – 19 có hiệu quả, vừa tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp liên quan đến hoạt động của Ngành.

Ngay sau khi Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (gọi tắt là Đảng ủy Khối) về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 được ban hành, Đảng ủy VKSND tối cao đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết công tác trọng tâm, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, với nội dung bám sát 03 nhiệm vụ trọng tâm của Đảng ủy Khối; đồng thời, xác định mục tiêu của công tác Đảng năm 2021 là ““Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, bản lĩnh, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; lãnh đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, đặc biệt là tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ; góp phần xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ tổ quốc, tích cực phục vụ công cuộc đổi mới đất nước”. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy VKSND tối cao chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2021. Đến nay, Đảng ủy VKSND tối cao đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 đã đề ra; góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng, Quốc hội giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND tối cao đã lãnh đạo, tổ chức triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng theo yêu cầu của Đảng ủy Khối và các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác của Đảng bộ VKSND tối cao:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chủ động trong việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021

- Công tác quản lý đảng viên được chú trọng, tăng cường; công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu đã đề ra; kịp thời kiện toàn cấp ủy trực thuộc và thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác chính trị nội bộ.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm và đã hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát năm 2021

- Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được chú trọng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối về công tác dân vận; chủ động phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở ở cơ quan, đơn vị.

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành nhiều văn bản và kịp thời chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để phòng, chống dịch tại cơ quan; phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhanh chóng ổn định tư tưởng, yên tâm công tác; động viên, chia sẻ kịp thời về tinh thần, vật chất đối với các công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đang cách ly tập trung và các trường hợp đang điều trị Covid-19,... bảo đảm thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nhiệm vụ chính trị được giao.

- Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự tiếp tục đạt những kết quả tích cực; kiểm sát chặt chẽ hơn việc giải quyết nguồn tin về tội phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn; chất lượng điều tra được nâng lên; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; chất lượng và thời hạn truy tố bảo đảm theo yêu cầu; số bị can phải đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm giảm; không có bị cáo bị Tòa án tuyên không phạm tội; số lượng, chất lượng kháng nghị án hình sự vượt chỉ tiêu của Quốc hội; phối hợp tốt trong việc điều tra, truy tố, đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng được dư luận đồng tình ủng hộ; đặc biệt, đã có hướng dẫn và kịp thời điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án hình sự liên quan tới công tác phòng chống dịch Covid - 19, góp phần thực hiện việc kiểm soát, khống chế dịch bệnh trong thời gian vừa qua. Công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiếp tục có nhiều đổi mới; từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đã kịp thời phát hiện, khởi tố điều tra nhiều vụ án dư luận quan tâm.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực; số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm vượt chỉ tiêu của Quốc hội; kịp thời phát hiện nhiều vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, theo đó số kiến nghị và thông báo rút kinh nghiệm tăng (ban hành 225 thông báo và 191 kiến nghị). Đã chú trọng hướng dẫn thực hiện quy trình, kỹ năng kiểm sát hoạt động tư pháp; đẩy mạnh công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm đối với bản án, quyết định của TAND cấp huyện; đã kịp thời phát hiện vi phạm, ban hành hàng nghìn kháng nghị, kiến nghị yêu cầu cơ quan tư pháp khắc phục và yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

- “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế” và “Xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; làm rõ cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực tư pháp gắn với siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động của Ngành và của cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội” với việc xây dựng các Đề án trọng tâm của Ngành.

Để đạt được các kết quả nêu trên, Đảng ủy VKSND tối cao rút ra một số bài học như sau:

Một là, các cấp ủy cần bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp, Nghị quyết của Đảng ủy Khối và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Hai là, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phải chủ động trong việc phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao lãnh cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Tập trung đổi mới, phối hợp làm tốt công tác cán bộ; chọn đúng người đứng đầu và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp kiểm sát. Người đứng đầu phải thực sự “công bằng, trách nhiệm, gương mẫu”, cấp dưới phải “trung thực, tận tụy, trách nhiệm” trong công việc.

Ba là, tăng cường phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra các cấp uỷ đảng với Thanh tra ngành để chủ động phát hiện những vi phạm; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, xây dựng đơn vị chính là phương pháp để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, là chủ động ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong cán bộ, đảng viên hiện nay.

Với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới - Kỷ cương, trách nhiệm - Thực chất, hiệu quả” là kim chỉ nam trong điều hành, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy, Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, xác định nội dung đột phá, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà xã hội đang quan tâm để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước tin tưởng giao cho ngành Kiểm sát nhân dân.

Trần Hữu Thanh

Phó Bí thư Thường trực

Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tối cao


Các bài viết khác

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
5 ngày trước

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
15 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
23 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương
25 ngày trước

• Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông (Định Hóa, Thái Nguyên) giảm nghèo bền vững (29 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1 tháng trước)

• Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi đầu trong tham mưu xây dựng xã hội số, kinh tế số (1 tháng trước)

• Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương ký kết văn bản ghi nhớ kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (2 tháng trước)

• Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiền đề quan trọng để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị (2 tháng trước)