Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020

23/10/2020 | 150

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có nhiều thuận lợi, đan xen khó khăn, thách thức, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn và đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng bộ Khối đã đề ra. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính  trị, Ban Bí thư, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã không ngừng nỗ lực phát huy vai trò hạt nhân chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Thứ nhất, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá bằng việc sớm xây dựng, ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các quy định về trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, đảng viên. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, chấn chỉnh và xử lý kỷ luật nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Thứ hai, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức của Đảng bộ Khối đã thực sự được đẩy mạnh đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu; hình thức nghiên cứu, học tập nghị quyết tiếp tục được đổi mới; việc xây dựng chương trình hành động đã chú trọng đến tính khả thi, từng bước khắc phục tình trạng hình thức. Công tác nắm tình hình dư luận xã hội, định hướng tư tưởng được tăng cường. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được đẩy mạnh. Công tác giáo dục lịch sử truyền thống được coi trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên Đảng bộ Khối với nội dung “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo - Nêu gương”; phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” nhân dịp Kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); biên soạn, phát hành các cuốn sách tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu nhằm giới thiệu, tuyên truyền, vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và trong công tác xây dựng Đảng, trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Thứ ba, tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và quản lý, giáo dục đảng viên. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ thực sự tiên phong, gương mẫu, tiêu biểu; phát huy vai trò của chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tập trung xử lý những vướng mắc về công tác tổ chức, cán bộ; củng cố, kiện toàn các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối; nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tổ chức thực hiện nghiêm về công tác quy hoạch cấp ủy các cấp và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị.

Thứ tư, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chấp hành nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; quy chế, quy định thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Thứ năm, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được tăng cường, nhất là công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể; phát huy vai trò của các đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã chủ động phối hợp chặt chẽ với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tích cực triển khai công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những chủ trương, chính sách hợp lòng dân và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm an ninh - quốc phòng, tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Thứ sáu, Đảng ủy Khối và các đảng ủy thực thuộc đã chủ động trong việc phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, bảo vệ chủ quyền của đất nước.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với thế và lực vững mạnh của đất nước, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cần tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng 72 năm xây dựng và phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ, tập trung triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, toàn Đảng bộ Khối tập trung học tập, quán triệt sâu sắc và phát động phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện, ban hành và tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, quy chế làm việc, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ và hằng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên; đồng thời kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị; coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng; tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cơ quan, đơn vị một cách thiết thực, phù hợp với vị trí công tác và có kế hoạch đăng ký thi đua, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Ba là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Thực hiện đồng bộ việc xây dựng, củng cố, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ cấp ủy và cán bộ chuyên trách công tác đảng các cấp. Nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; xác định rõ những nhiệm vụ cần làm ngay, nhiệm vụ thường xuyên và theo lộ trình để thực hiện.

Bốn là, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và các mặt công tác xây dựng Đảng đi đôi với việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực. Tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, có nhiều bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm, nhất là về công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác cán bộ. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sữa chữa khuyết điểm, vi phạm sau kiểm tra, giám sát.

Năm là, tiếp tục đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tăng cường công tác dân vận kết hợp với thực thi quy định về đạo đức công vụ; tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Sáu là, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy một cách thực chất. Lãnh đạo và phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các hội ở Trung ương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa cấp ủy với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương; cụ thể hóa và làm rõ nội dung, mức độ, phạm vi, thẩm quyền, trách nhiệm trong từng khâu phối hợp công tác.

Sơn Minh Thắng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

 


Các bài viết khác

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020
2 ngày trước

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020

Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2020
5 ngày trước

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ
6 ngày trước

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
11 ngày trước

• Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ đối với đồng chí Phạm Quang Thao, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (14 ngày trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 11/2020 (14 ngày trước)

• THƯ CẢM ƠN (20 ngày trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hỗ trợ đồng bào thiệt hại do bão, lũ ở Phú Yên (22 ngày trước)

• Công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu của đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khóa XII (27 ngày trước)

• Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 báo công dâng Bác và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 24 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10/2020 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt (1 tháng trước)

• Họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)