Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với niềm tin, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

04/01/2022 | 584

Nhận thức rõ ý nghĩa to lớn, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 05) và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị” (sau đây viết tắt là Kết luận số 01) một cách đồng bộ, toàn diện và sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Sau hơn 5 năm thực hiện Chỉ thị, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu tự thân, việc làm thường xuyên, thành nét đẹp văn hóa của mỗi cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương; tạo ra động lực to lớn để Đảng bộ Khối đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh toàn diện.  

Bước sang nhiệm kỳ 2020-2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung, giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” được triển khai nghiêm túc, quyết liệt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo. Đồng thời, gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước, quốc gia, dân tộc, ngày thành lập, truyền thống của các tổ chức đảng, của ngành, cơ quan, đơn vị, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; góp phần xây dựng, phát triển văn hoá, con người Việt Nam, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nội dung Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác với thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội. Cùng với đó là tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phê phán, xử lý nghiêm những việc làm sai trái, thiếu trách nhiệm, quan liêu, cửa quyền; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời, khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng, tạo ra động lực khai phóng các tiềm năng, các nguồn lực và là tiền đề vững chắc để hiện thực hóa khát vọng của dân tộc.

Ảnh: Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối nhận biểu trưng và hoa chúc mừng tại Chương trình giao lưu “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2021” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, trong đó nhấn mạnh nội dung xây dựng gương đảng viên theo phương châm “Trung thành - Trung thực - Đoàn kết - Tận tụy - Sáng tạo -  Nêu gương”. Đồng thời, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc xây dựng quy định cụ thể về chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong học tập và làm theo Bác. Nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên theo các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Triển khai thực hiện Kết luận 01, các cấp ủy đảng đã tiến hành rà soát, bổ sung và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị theo phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”; đồng thời, phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc khơi dậy niềm tin, khát vọng, làm sao để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan Trung ương có ý thức phát huy cao nhất khả năng của mình đóng góp cho sự phát triển của đất nước, của dân tộc.

Phát huy kết quả thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 về “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay”; đồng thời, cụ thể hóa các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, các đảng ủy trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị đã thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm nêu gương, phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, để từ đó tự trang bị cho mình một phương thức tu dưỡng, rèn luyện thiết thực, hiệu quả để làm tròn vai trò, chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng mong đợi của Đảng, Nhà nước và xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

Niềm tin, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được khơi dậy, củng cố và tăng cường thông qua việc cấp ủy các cấp đưa nội dung học tập và làm theo Bác, nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường kỳ. Hằng năm, chi ủy, chi bộ xây dựng kế hoạch phân công đảng viên lựa chọn những nội dung, chủ đề sát với nhiệm vụ chính trị để xây dựng nội dung chuyên đề, báo cáo trong sinh hoạt chi bộ, thảo luận dân chủ, công khai, đề xuất giải pháp đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời, khuyến khích năng lực sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức đảng và Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối được quan tâm, chú trọng. Tổ chức xây dựng nội dung, đề cương giới thiệu chuyên đề các năm về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo đặc thù của Đảng bộ Khối và nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung các chuyên đề đi sâu vào thực tiễn, lấy thực tiễn làm nền tảng để làm rõ nội dung, yêu cầu trong học tập và làm theo Bác. Cùng với đổi mới về nội dung, Đảng ủy Khối khuyến khích đổi mới phương thức truyền đạt để nâng cao chất lượng giảng dạy, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, gắn với giáo dục trực quan, nâng cao tính hiện thực, làm phong phú nội dung, nâng cao sức lôi cuốn, thông qua hoạt động chuyên môn, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phải truyền được cảm hứng, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước đến các đối tượng học viên, từ đó sẽ lan tỏa ra toàn xã hội để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tổ chức tốt các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương nhằm cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện từ sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Qua đó, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

Hằng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 05 và thường xuyên tiến hành tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, hội thảo nhằm nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ; đồng thời, gắn việc học tập và làm theo Bác với tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, từ đó, phát hiện những nhân tố mới để bồi dưỡng, nhân rộng, nêu gương, nhằm lan tỏa, khơi dậy niềm tin, tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. 

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhiều gương người tốt, việc tốt, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Trong giai đoạn 2016 - 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tôn vinh, biểu dương, khen thưởng 222 tập thể và cá nhân, đồng thời đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen cho 08 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng năm 2021” giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vinh dự là đơn vị có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong triển khai Chỉ thị số 05 và có nhiều điển hình được biểu dương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhất với 05 tập thể và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng biểu trưng, tôn vinh. Đây là sự biểu dương, ghi nhận và cổ vũ lớn lao của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với những cố gắng, nỗ lực của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối trong thời gian qua.

Qua thực hiện Chỉ thị, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; kỷ luật, kỷ cương trong công tác, sinh hoạt đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Từ đó đã tạo ra một phong trào có sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn Đảng bộ, gắn kết xây dựng Đảng về đạo đức với việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, khơi dậy niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn...”

(Bác ơi - Tố Hữu)

Một mùa xuân mới đang về trên quê hương, đất nước, trên cơ sở kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua, giai đoạn tiếp theo, Đảng bộ Khối tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác. Thúc đẩy, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo” Bác, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào tư tưởng, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, niềm tin, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên các cơ quan Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối./. 

 Lại Xuân Lâm,

                                      Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 


Các bài viết khác

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
12 ngày trước

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023

Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2022-2023
20 ngày trước

Giá trị của bản tuyên ngôn độc lập đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay

Giá trị của bản tuyên ngôn độc lập đối với công cuộc đổi mới đất nước hiện nay
22 ngày trước

Những thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lánh đạo

Những thành tựu to lớn của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lánh đạo
1 tháng trước

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao kinh phí hỗ trợ xây nhà tặng các gia đình chính sách nhân Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) (1 tháng trước)

• Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương thực hiện tốt công tác chính sách và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” (1 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối là thân nhân gia đình thương binh - liệt sĩ (2 tháng trước)

• Xây dựng và thực hiện chính sách, chế độ đối với người có công với cách mạng (2 tháng trước)

• Chung sức, đồng lòng thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu đãi người có công với cách mạng (2 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII (2 tháng trước)

• Quán triệt, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống” trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (3 tháng trước)

• Khánh thành nhà ở và làm việc Đại đội thông tin - Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân (4 tháng trước)

• Bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII (4 tháng trước)

• Khai mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (4 tháng trước)