Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao

15/10/2020 | 46

Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (gọi tắt là Đảng bộ Học viện) là một trong những đảng bộ lớn, có vai trò quan trọng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Hiện toàn Đảng bộ Học viện có 33 đảng bộ, chi bộ cơ sở, trong đó có 125 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 1.869 đảng viên. Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ Học viện đa số là những giảng viên, cán bộ khoa học, cán bộ nghiệp vụ có trình độ cao về chuyên môn và lý luận chính trị, đang trực tiếp tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp của hệ thống chính trị và công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới và khu vực chuyển biến nhanh, phức tạp, khó lường; ở trong nước tinh thần đại đoàn kết dân tộc, niềm tin của nhân dân với Đảng ngày càng củng cố, uy tín quốc tế, vị thế của đất nước được nâng cao. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Học viện đã tập trung lãnh đạo đổi mới toàn diện các mặt công tác, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo toàn diện, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tạo chuyển biến đồng bộ, có bước đột phá

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã ban hành 40 nghị quyết, trong đó có 10 nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Học viện đạt hiệu quả thiết thực. Điều này khẳng định, Đảng ủy Học viện đã xác định đúng và trúng nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của Học viện theo yêu cầu mới, làm cơ sở để Học viện cụ thể hóa trong triển khai thực hiện.

Một trong những kết quả nổi bật, có tính đột phá trong nhiệm kỳ là Đảng ủy Học viện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường quản lý hệ thống, tính đồng bộ, thống nhất trong hoạt động của các đơn vị trực thuộc Học viện, giữa Học viện và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trực thuộc. Tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại”. Đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, phát triển lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vừa phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, vừa cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Huy động các nguồn lực bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về chuyên môn đối với các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương cũng như các mặt công tác khác.

2. Phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy đảng và vai trò, trách nhiệm của đảng viên, tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

Một là, lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng được rà soát, cập nhật tinh thần mới trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết Trung ương khóa XII, bổ sung những vấn đề mới của thực tiễn để ban hành Bộ Giáo trình sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống Học viện, các trường chính trị tỉnh, thành phố, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể trực thuộc Trung ương và các cơ sở đào tạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Chương trình, nội dung bồi dưỡng các chức danh, đặc biệt là chương trình Lớp Bồi dưỡng kiến thức mới cho các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XII và chương trình bồi dưỡng cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng được xây dựng công phu, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn, hiện đại, phù hợp với từng đối tượng người học.

Quy mô đào tạo, bồi dưỡng được điều chỉnh theo hướng tăng số lượng các lớp tập trung và lớp bồi dưỡng chức danh, giảm các lớp không tập trung. Các loại hình đào tạo, bồi dưỡng được đa dạng hóa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, điều kiện thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Phương pháp đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo phương châm “lấy học viên làm trung tâm, lấy giảng viên làm động lực và nhà trường làm nền tảng; phát huy hiệu quả việc đổi mới phương pháp và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giảng dạy, đặc biệt trong thời gian diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19.

Công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng, nhất là quản lý học viên được tăng cường, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, góp phần khắc phục một bước tình trạng “ngại học, lười học” lý luận chính trị của một bộ phận cán bộ, đảng viên, học viên. Các khâu của công tác đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới theo nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ, đúng kế hoạch, đúng quy định. Công tác khảo thí, bảo đảm chất lượng được thực hiện nghiêm, chặt chẽ trong toàn hệ thống Học viện.

Hai là, lãnh đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạch định chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo triển khai 218 đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc do Trung ương giao; 148 đề tài khoa học cấp bộ trọng điểm; 348 đề tài cấp bộ; 04 dự án điều tra, khảo sát; 70 đề tài cơ sở không phân cấp; 932 đề tài cơ sở phân cấp. Các kết quả nghiên cứu vừa phục vụ đắc lực công tác đào tạo, bồi dưỡng, vừa cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Từ năm 2017 đến nay, Học viện đã xây dựng trên 60 báo cáo kiến nghị có chất lượng trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ trướng Chính phủ, chỉ riêng năm 2019 và đầu năm 2020, Học viện đã xây dựng hơn 40 báo cáo kiến nghị gửi các Tiểu ban xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Cùng với đó, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo tổ chức thành công 26 hội thảo quốc tế; 24 hội thảo quốc gia; 77 hội thảo cấp bộ; 338 hội thảo cấp cơ sở và nhiều cuộc tọa đàm khoa học cấp viện, khoa, thu hút nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội.

Công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng có nhiều đổi mới, bảo đảm tính đảng, tính khoa học, tính thực tiễn, có sức hấp dẫn, góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng. Công tác nghiên cứu di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, biên soạn tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam được chú trọng, tích cực góp phần vào công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ghi nhận những cống hiến, đóng góp của các lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ba là, tăng cường lãnh đạo các mặt công tác khác, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần phục vụ đắc lực nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác trường chính trị theo tư duy quản lý hệ thống, tạo sự chuyển biến đồng bộ, có chiều sâu, tính thống nhất trong hoạt động của hệ thống trường chính trị tỉnh, trường cán bộ của các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế theo hướng vừa rộng mở, vừa đi vào chiều sâu, thiết thực, ngày cảng khẳng định vai trò, vị thế của Học viện. Coi trọng lãnh đạo đổi mới công tác quản lý tài chính, tài sản theo hướng đồng bộ, hệ thống, chặt chẽ, đồng thời bảo đảm tự chủ cho các đơn vị. Chú trọng lãnh đạo công tác thông tin khoa học theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu tra cứu tài liệu trực tuyến của bạn đọc trong và ngoài Học viện.

Công tác xuất bản, tạp chí bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kịp thời phát hiện và khắc phục những bất cập, hạn chế nhằm nâng cao chất lượng các mặt công tác. Công tác thi đua - khen thưởng đã đi vào nền nếp, thực chất và hiệu quả, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...

3. Coi trọng xây dựng Đảng bộ cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Học viện đặc biệt chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng và cấp ủy các cấp với nhiều hình thức sinh động, có chuyển biến tích cực. Kịp thời chỉ đạo và tăng cường nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên Học viện đối với Đảng.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đảng viên, quần chúng được đẩy mạnh với nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực; tổ chức thông báo kịp thời về tình hình thời sự trong nước và quốc tế cho cán bộ, đảng viên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng được các cấp ủy trong Đảng bộ Học viện quan tâm, chú trọng.

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, củng cố tổ chức đảng và công tác đảng viên, đã thực sự đem lại những kết quả rất tích cực, rõ nét trong toàn hệ thống Học viện. Các nội dung công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, chú trọng và tăng cường cán bộ lãnh đạo, cấp ủy trẻ tuổi; nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ và thực hiện các bước tiếp theo sau quy hoạch, đặc biệt là cán bộ thuộc diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy quản lý. Công tác phát triển đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc; số lượng đảng viên được kết nạp hàng năm bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, thật sự là quần chúng ưu tú tại nơi công tác, học tập và nơi cư trú, tỷ lệ đảng viên là đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt trên 30%.

Với đặc thù của Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Học viện đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác xây dựng Đảng về đạo đức với  nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm phát hiện, biểu dương, lan tỏa các điển hình tiên tiến. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương và thực hiện các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ ở các cấp. Nhiều cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, gương mẫu đi đầu, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đề cao trách nhiệm nêu gương, việc xử lý kỷ luật đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm rất nghiêm minh, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có tác dụng giáo dục, phòng ngừa vi phạm, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi tổ chức đảng và đảng viên.

3. Quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

 Trong những năm tới, tình hình quốc tế và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen đặt ra những đòi hỏi mới cho Học viện và Đảng bộ Học viện về yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tham mưu, tư vấn chính sách; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tình hình này, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nâng cao quyết tâm chính trị thực hiện tốt phương châm: Đoàn Kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả, để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ Học viện sẽ kiên định phát triển với mục tiêu tổng quát: Xây dựng Đảng bộ Học viện đoàn kết, kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo, hiệu quả; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, toàn Đảng bộ cần tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, lãnh đạo việc đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,  trước hết là đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chọn lọc, thiết thực, sát với đối tượng và mục tiêu đào tạo, vừa bảo đảm tính khoa học, cơ bản và hệ thống, vừa tăng cường tính hiện đại, thực tiễn.

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận để có những công trình khoa học lớn, có giá trị khoa học, góp phần bảo vệ, vận dụng sáng tạo và bổ sung, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới

Ba là, lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trường chính trị theo mô hình trường chính trị chuẩn. Đổi mới nội dung, hình thức hội thi giảng viên dạy giỏi các trường chính trị, trường bộ, ngành; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng.

Bốn là, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo nội dung và phương pháp nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng, đảng bộ các địa phương, bộ, ngành. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và biên soạn tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Năm là, lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh quản lý hệ thống. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các mặt hoạt động của Học viện, đặc biệt là cải cách hành chính trong thực hiện các hoạt động quản lý, các quy trình nghiệp vụ; triển khai vận hành mô hình quản trị Học viện thông minh.

Sáu là, tập trung lãnh đạo và chú trọng mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác quốc tế.

Bảy là, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra.

Tám là, lãnh đạo đổi mới công tác thông tin khoa học, hiện đại hóa hệ thống phục vụ thông tin để kết nối hệ thống thông tin khoa học trong toàn Học viện với một số trung tâm thông tin khoa học trong và ngoài nước.

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo công tác báo chí, xuất bản; bảo đảm hệ thống tạp chí, bản tin, nhà xuất bản của Học viện hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chín là, tập trung lãnh đạo và tăng cường đầu tư xây dựng, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ thông tin bảo đảm đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là ở các Học viện trực thuộc.

Mười là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đủ năng lực, phẩm chất. Thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường lãnh đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động đi vào chiều sâu, gắn với công tác chuyên môn. 

Với tinh thần: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả, Đảng bộ Học viện sẽ tận dụng mọi thời cơ, tự tin vượt qua thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, phát huy mọi nguồn lực, xây dựng và phát triển toàn diện Học viện xứng đáng là Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định uy tín, vị thế trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội; trung tâm quốc gia nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

ThS. Hà Văn Luyến

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)