Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

10/10/2019 | 929

Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, gồm 7 chi bộ với 100 đảng viên, chiếm 90% cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Đảng ủy Khối. Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 98-QĐ/TW ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Bám sát Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

9 tháng năm 2019, Đảng ủy cơ quan phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối tập trung  lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trọng tâm là, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối ban hành nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ công tác; chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Tập trung tham mưu toàn diện công tác xây dựng Đảng, nhất là 3 trọng tâm công tác đã xác định: (1) Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị. (2) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. (3) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối.

Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, Trung ương 10 khóa XII đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ thời gian quy định. Tiếp tục tham mưu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kế hoạch số 123-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về việc học tập, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; khen thưởng 46 tập thể, 34 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018; phối hợp tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Tham mưu tổ chức tốt các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và phối hợp quản lý các lớp học theo chương trình năm 2019.

Tham mưu đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII. Tham mưu hoàn thiện Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 98-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TW của Đảng ủy Khối về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Tiếp tục tham mưu xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên theo tinh thần Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định. Tham mưu sơ kết, tổng kết kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối; trọng tâm là Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; quán triệt và triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham mưu tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng cho cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối. Tham mưu tổ chức 01 cuộc kiểm tra, 02 cuộc giám sát chuyên đề theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối. Tham mưu xây dựng báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương theo Kế hoạch của Đoàn Kiểm tra số 1156 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đảm bảo yêu cầu, tiến độ thời gian.

Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hướng dẫn các nội dung thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019; chỉ đạo đôn đốc xây dựng, triển khai “Mô hình dân vận” của chi bộ. Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng bộ Khối theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy đã sớm xây dựng ban hành Chương trình làm việc năm 2019 của Đảng ủy, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc  xây dựng và thực hiện nghiêm Kế hoạch công tác, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; tích cực, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong cơ quan; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Kết quả có 2 chi bộ, 2 cá nhân điển hình tiêu biểu được Đảng ủy Khối tuyên dương, khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018. Về công tác tổ chức xây dựng đảng: Đảng ủy, Ban Thường vụ và các chi ủy, chi bộ đã duy trì nền nếp và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng. Các chi bộ chú trọng sinh hoạt chuyên đề phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của chi bộ (trong 9 tháng năm 2019, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức 21 buổi sinh hoạt chuyên đề).

 Đảng ủy cơ quan phối hợp với Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các ban, đơn vị tham mưu ban hành các quy định, quy chế về công tác cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối, như: Quy định về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử tại cơ quan Đảng ủy Khối; Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ giữa Ban Tổ chức với Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Quy chế làm việc; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; Quyết định ban hành tạm thời Danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm công chức của các ban, đơn vị Đảng ủy Khối. Tiếp tục thực  hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, theo quy định. 9 tháng năm 2019 đã kết nạp 02 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị; trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đảng viên; làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt đảng cho 08 đồng chí (trong đó, chuyển đi 03 đồng chí, tiếp nhận 03 đồng chí, chuyển nội bộ 2 đồng chí).

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối và 100% chi bộ trực thuộc xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019. Kết quả, 9 tháng năm 2019, Đảng ủy đã hoàn thành cuộc kiểm tra đối với Chi bộ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; 7 chi bộ trực thuộc hoàn thành 01 cuộc kiểm tra, 6 cuộc giám sát chuyên đề đối với 18 đảng viên. Thông qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những ưu điểm và hạn chế, để đảng viên tiếp tục phát huy những điểm mạnh của mình, đồng thời có phương hướng và biện pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới. Chỉ đạo Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức và Chi ủy Chi bộ Văn phòng Đảng ủy Khối xây dựng báo cáo tự kiểm tra và hồ sơ, tài liệu liên quan phục vụ Đoàn Kiểm tra số 1156 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đảm bảo đúng quy định và được đánh giá cao.

Đảng ủy cơ quan tổ chức đánh giá 03 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCQ ngày 02/11/2016 về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể trong cơ quan Đảng ủy Khối” và ban hành Kết luận số 14-KL/ĐUCQ ngày 10/9/2019 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCQ. Tăng cường công tác dân vận của Đảng; chỉ đạo các chi bộ đăng ký xây dựng “mô hình dân vận” năm 2019;  thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đạo đức công vụ, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng đời sống văn hóa công sở trong cơ quan lành mạnh, văn minh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới: Với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng là cơ quan trực tiếp tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan và đoàn thể trong Khối vững mạnh; Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục tăng cường nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; tích cực phối hợp với Thủ trưởng cơ quan Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên cơ quan Đảng ủy Khối tham mưu thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2019 như sau:

1. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối về công tác chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tham mưu đánh giá 7 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XI về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng ở chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 02-NQ/ĐUK. Tham mưu thực hiện và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương; coi trọng công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; chủ động, có giải pháp phòng ngừa, kịp thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng.

2. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tập trung tham mưu thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII Đảng bộ Khối, Đại hội XIII của Đảng: Thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; ban hành kế hoạch, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội; dự thảo các văn kiện của cấp ủy trình đại hội; công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tham mưu đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, Trung ương 8 và kế hoạch của Đảng ủy Khối về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ. Tham mưu chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc bổ sung kịp thời cấp ủy viên các cấp gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và đúng quy trình, quy định. Tham mưu hoàn thành Đề án “Chuẩn hóa, siết chặt kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối ”. Tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Tham mưu thực hiện và chỉ đạo thực hiện việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng năm 2019 đối với tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ Khối theo Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng ủy Khối. Tham mưu tổng kết công tác Đảng năm 2019, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020 của Đảng bộ Khối.

3. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Khối, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; hoàn thành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giải quyết tố cáo đối với các tổ chức đảng, đảng viên theo quy định. Tham mưu quán triệt và xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo kiết luận kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và việc triển khai, quán triệt Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

4. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối về tăng cường công tác dân vận của Đảng; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của đảng bộ các cơ quan nhà nước. Tham mưu cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tham mưu tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện "mô hình dân vận khéo" trong Đảng bộ Khối. Đôn đốc các cấp ủy trực thuộc tích cực hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2017-2020 do Ban Dân vận Trung ương và Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam phát động. Tham mưu tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh./.

Hải Anh

 


Các bài viết khác

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020
7 ngày trước

Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước

Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước
7 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21 ngày trước

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21 ngày trước

• Đảng bộ Báo Nhân Dân mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018 (1 tháng trước)

• 6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)