Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

26/07/2018 | 1245

Chiều 25-7-2018, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan chủ trì hội nghị. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị

6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã lãnh đạo thực hiện Chương trình công tác của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018, triển khai thực hiện các đề án, đề tài bảo đảm tiến độ, chất lượng. Hoàn thành việc theo dõi kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục tham mưu thực hiện Kết luận số 04-KL/BTCTW tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; tham mưu tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; hoàn thành Đề án trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tích cực triển khai xây dựng vị trí việc làm Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. 

Về thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã lãnh đạo tập trung tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định, dự thảo các hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; đồng thời hoàn thiện Đề án bổ sung, sửa đổi Quyết định số 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương. Tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ ở các địa phương, đơn vị. Tham mưu tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, đoàn thể theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tham mưu bổ sung, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, chỉ định, giới thiệu bầu cử đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; tiếp tục phối hợp bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ công tác rà soát, thẩm định và phê duyệt quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý diện ban thường vụ cấp ủy quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025…

Một số nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương 6 tháng cuối năm 2018:

Một là, phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục triển khai đồng bộ các khâu của công tác cán bộ. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Quyết định 79-QĐ/TW, ngày 10-4-2012 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương; bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định của Ban cho phù hợp với tình hình thực tế.

Hai là, xác định vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý của Ban Tổ chức Trung ương; sắp xếp lại tổ chức bộ máy và biên chế của Ban; luân chuyển cán bộ, xây dựng đội ngũ chuyên gia. Nghiên cứu hoàn thành các đề án, đề tài được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao trong năm 2018. Chỉ đạo các chi bộ lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và biên tập các đề án, đề tài.

Ba là, lãnh đạo, chỉ đạo các chi ủy học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương (khóa XII), các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đảng ủy cấp trên. Lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo xây dựng Đảng bộ, các chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao nặng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, cấp ủy viên, lãnh đạo cơ quan, người đứng đầu vụ, đơn vị. Thực hiện tốt công tác đảng viên theo quy định.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đảng ủy, chi ủy các chi bộ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, đơn vị trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đôn đốc đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong công tác nội bộ cơ quan; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương 6 tháng qua. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương vẫn còn hết sức nặng nề, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ cơ quan tiếp tục lãnh đạo làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao vị thế, vai trò của Đảng bộ cũng như Ban Tổ chức Trung ương. Đảng bộ cần lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Tăng cường sự phối hợp giữa các vụ, cục, đơn vị trong Ban cũng như giữa Ban Tổ chức Trung ương với các ban, bộ, ngành, địa phương. 

Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ; phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị trong cơ quan như Công đoàn, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên; tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, kịp thời động viên, khuyến khích các đảng viên trong Đảng bộ, tạo không khí thi đua sôi nổi và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong cơ quan. Mỗi đảng viên trong Đảng bộ cần gương mẫu, tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác; nắm chắc tình hình địa phương, cơ sở; chủ động tham mưu, đề xuất giúp Lãnh đạo Ban, lãnh đạo các vụ, cục, đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tiếp tục xây dựng, giữ gìn hình ảnh người cán bộ, đảng viên Ban Tổ chức Trung ương trong sáng, gương mẫu, tinh thông.

Ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảngtrao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Tại hội nghị, Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 3/2 và 19/5 cho 02 đồng chí; tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho 2 chi bộ đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạng tiêu biểu 5 năm liền (2013-2017) gồm: Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Chi bộ Vụ Cơ sở đảng; tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Quản Minh Cường, Chi bộ Cục Bảo vệ chính trị nội bộ với danh hiệu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013-2017).

Đảng ủy cơ quan cũng tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích cao trong 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy cơ quan quán triệt một số nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, chính trị hiện nay./.

Nguyễn Bá Thắng

Ban Tổ chức Trung ương

 

 

f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
4 ngày trước

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5
8 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (2 tháng trước)