Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ năm 2022

01/01/2022 | 112

Sáng 31/12, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT; Lê Đình Thọ, Nguyễn Xuân Sang; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Ủy viên BCH, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ GTVT.

Ảnh: Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Bộ GTVT chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chi đạo bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự đảng, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương để triển khai tổ chức thực hiện đảm bào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và đảm bào an toàn trong bối cành đại dịch Covid-19.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hầu hết các mặt công tác trong năm 2021 của Bộ GTVT đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Trong đó, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, quy hoạch, chính sách pháp luật tiếp tục được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, kịp thời, hiệu quả; công tác lập quy hoạch ngành quốc gia được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, kịp thời, đảm bảo tính đồng bộ, kết nối giữa các lĩnh vực.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục bám sát chỉ đạo của BTV Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết của BCH Đảng bộ Bộ về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021. Đảng ủy Bộ GTVT triển khai nghiêm túc các hội nghị của Trung ương, của Đảng ủy Khối bằng hình thức trực tuyến về nghiên cứu, học tập và quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế, các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bộ. Công tác bổ sung, kiện toàn cấp ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định.

Năm 2022, Đảng ủy Bộ GTVT và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, phối hợp hiệu quả với Ban Cán sự đảng Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng trong năm 2022, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vừng mạnh, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyêt Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả tích cực mà Đảng bộ Bộ GTVT đã đạt được trong năm 2021. Trong thời gian qua, nước ta và ngành GTVT phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, kéo dài, nhưng Đảng ủy Bộ đã nỗ lực, cố gắng với quyết tâm chính trị cao, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ, đã lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu, chủ động, tích cực bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, triển khai, thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ GTVT năm 2021 với một khối lượng lớn các công việc.

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị Đảng ủy Bộ cần tiếp tục chủ động phát huy vai trò của cấp ủy trong việc phối hợp Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT và các chủ trương lớn, các nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị Đảng ủy Bộ cần tiếp tục kịp thời cụ thể hóa, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng và Đảng ủy Khối vừa mới ban hành trong thời gian vừa qua và sắp tới, như: Các quy định, hướng dẫn của Đảng về thi hành Điều lệ đảng, về công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận; Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…

Đồng chí Nguyễn Quang Trường đề nghị Đảng ủy Bộ cần coi trọng việc nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, gắn với nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp, đề cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tăng cường hơn nữa sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa Đảng ủy với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức - cán bộ và quản lý, đánh giá cán bộ, đảng viên, nhằm thực hiện mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ và cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh; giúp cán bộ, đảng viên yên tâm công tác; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu từng tổ chức đảng phải quán triệt, tuyên truyền, phổ biến để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hiểu rõ những nhiệm vụ, giải pháp của Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Đảng ủy Bộ đã đề ra trong năm 2022 để phát động phong trào thi đua, tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2022.

Đồng chí Lê Anh Tuấn yêu cầu tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả phương hướng công tác; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ giải pháp đã nêu trong Báo cáo.

Đồng chí Lê Anh Tuấn đề nghị các đồng chí lãnh đạo cơ quan, đơn vị, trước hết là đồng chí bí thư và người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ tăng cường bám sát thực tiễn, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành; phát huy cao nhất năng lực thực thi công vụ, tinh thần tận tâm, tận tụy với công việc, thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả; bảo đảm thực hiện tốt nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 02 đồng chí Đoàn Huy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT và đồng chí Vũ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” cho đồng chí Phạm Công Bổng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT.

Nhân dịp này, Đảng ủy Bộ công bố các quyết định khen thưởng: Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho ông Phạm Công Bổng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 02 đồng chí Đoàn Huy Khương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ GTVT và Vũ Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ GTVT; Quyết định tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” cho đồng chí Phạm Công Bổng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Bộ GTVT.

Xuân Nguyên

 


Các bài viết khác

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng bộ VKSND tối cao tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác Đảng và đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022
5 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022
11 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
12 ngày trước

• Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (12 ngày trước)

• Đảng bộ Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đảng năm 2021 (12 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam tổng kết công tác đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (13 ngày trước)

• Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng ngành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 (15 ngày trước)

• Hội nghị phối hợp tổng kết công tác cơ quan Ủy ban Dân tộc năm 2021 (27 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng năm 2021 (1 tháng trước)

• Công bố các Quyết định chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1 tháng trước)

• Công bố quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Việt Trang giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phổ biến, quán triệt các văn bản mới của Đảng và bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2021 (2 tháng trước)