Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh

13/04/2020 | 371

Chủ động, tích cực và tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Bộ.

Năm 2019, là năm “tăng tốc” phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, cũng là năm có những khó khăn, thách thức đối với ngành giao thông vận tải (GTVT). Tuy nhiên, với sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Cán sự đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy Bộ thể hiện sự quyết tâm cao, chủ động, sáng tạo, thực hiện phương châm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho cơ sở, tăng cường phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính  trị và công tác xây dựng Đảng năm 2019 trong toàn Đảng bộ Bộ. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch của ngành GTVT theo sát phương châm hành động của Chính phủ: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT.

Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT tiếp tục được tăng cường; việc phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành GTVT được phát huy ngày càng chặt chẽ và hiệu quả; đặc biệt là phối hợp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia về đầu tư phát triển KCHTGT, quản lý hoạt động vận tải, giảm thời gian, chi phí vận tải trong logistics, bảo đảm TTATGT.

Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng: Tập trung lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; đồng thời chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm công tác đã xác định và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ GTVT. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu đề ra; phương thức nghiên cứu, học tập tiếp tục được đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương được tập trung chỉ đạo. Xây dựng và triển khai có hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghijq uyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2020

Năm 2020, năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của ngành GTVT, đặc biệt các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đảng ủy Bộ đã ban hành và triển khai chương trình hoạt động của Đảng ủy trong năm 2020. Thông qua các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2020 làm khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước năm 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về  đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Triển khai nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả việc tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII; tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội, việc lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, kết quả đại hội ở mỗi cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về Đại hội XIII của Đảng theo Nghị quyết số 35-CT/TW của Bộ Chính trị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm

Thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đại hội Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn Đảng bộ Bộ nhằm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2020 về Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi đảng viên; cụ thể hóa nội dung chuẩn mực đạo đức của tập thể và cán bộ, đảng viên phù hợp, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Thứ ba, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu và triển khai các nghị quyết của cấp trên theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Chủ động nắm tình hình và định hướng công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đảm bảo thông tin kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Thứ tư, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên; nâng cao chất lượng cấp ủy, chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 10-HD/ĐUK ngày 28/11/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về “Đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối” đảm bảo hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Thứ năm, chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp ủy cơ sở thực hiện Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 12/12/2019 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tập trung giải quyết tốt các vấn đề về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ nhân sự đại hội đảng bộ các cấp; giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại tố cáo, nhất là đơn thư liên quan đến nhân sự đại hội. Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Tăng cường, chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Thứ sáu, duy trì mối quan hệ phối hợp công tác chặt chẽ giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2020; đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, thống nhất cao giữa Ban Cán sự đảng Bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo;  thể hiện vai trò trung tâm đoàn kết, hạt nhân chính trị trong mọi hoạt động của ngành, từ đó đã tạo được không khí sinh hoạt cởi mở, dân chủ, tư tưởng phấn khởi thông suốt trong đội ngũ đảng viên, lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành GTVT.

Thứ bảy, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2020. Tổ chức các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa thể thao thiết thực hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành GTVT; Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông vận tải, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị năm 2020.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, với truyền thống 72 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Bộ GTVT tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của toàn Đảng bộ Bộ với trọng tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động từ chi bộ đến đảng ủy các cơ sở và Đảng ủy Bộ trên các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT./.

Nguyễn Ngọc Đông

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (18 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)