Đại hội Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30/06/2020 | 110

Ngày 29/6/2020 tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020  - 2025 với tinh thần: Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, phát triển, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Vũ Đức Nam, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Nguyễn Khánh Ngọc, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Văn Du, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, Phó Chánh án TAND tối cao; Lê Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Bí thư Đảng đoàn, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam; Lê Thị Kim Thanh, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; Trần Đức Long, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị và các vị khách mời cùng toàn thể 113 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ảnh: Đồng chí Trần Đức Long trình bày dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa III 

 Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: 05 năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Vị trí, vai trò của Đảng bộ, các chi bộ tiếp tục được củng cố và phát triển, số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên. Sự phối hợp giữa Đảng ủy với Đảng đoàn và Thường trực Trung ương Hội, giữa các chi ủy với lãnh đạo các đơn vị được tăng cường và ngày càng chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc của Đảng, các quy định của pháp luật và Điều lệ của Hội. Đảng ủy đã bám sát các quan điểm chỉ đạo, các định hướng, giải pháp được đề ra trong các văn bản của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam, chủ động đề ra các chủ trương, quan điểm, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo công tác của Đảng bộ, kịp thời tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã có những chủ trương, quan điểm và giải pháp kịp thời, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ đạo; các chi bộ, đơn vị trực thuộc đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Phạm vi hoạt động của Hội từng bước được mở rộng; chất lượng, hiệu quả các hoạt động ngày càng được nâng cao, uy tín của Hội ngày càng được nâng lên, được Đảng, Nhà nước và xã hội tin tưởng. Trong công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Đảng ủy, chi ủy các chi bộ có sự chuyển biến rõ nét, đi vào nền nếp, tiếp tục đổi mới; chất lượng, hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quy trình công tác Đảng được bảo đảm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, nhất trí trong đảng bộ, phát huy được năng lực, trình độ của mỗi tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Đảng bộ đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng.

Công tác tổ chức, cán bộ được củng cố, kiện toàn và có bước phát triển mới, đội ngũ cán bộ được tăng cường về số lượng và chất lượng; Cán bộ, đảng viên trong đảng bộ có lập trường, tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tự giác chấp hành đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Hội, không có cán bộ, đảng viên nào có biểu hiện vi phạm về lập trường, quan điểm, đạo đức và lối sống. Công tác dân vận được đẩy mạnh, thiết thực và hiệu quả hơn. Sự lãnh đạo của Đảng uỷ đổi với các tổ chức đoàn thể thuộc cơ quan chặt chẽ, phát huy được tính chủ động, sáng tạo của quần chúng tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, bảo đảm dân chủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được tăng cường, Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, chi ủy các chi bộ đã chủ động và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định, kịp thời phát hiện và giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Ảnh: Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc An ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng đánh giá cao Hội Luật gia Việt Nam là tổ chức có bề dày lịch sử và truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước, sự phát triển của Đảng bộ khối và cho công tác xây dựng Đảng nói chung. Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương luôn mong muốn và tin tưởng Hội Luật gia Việt Nam không ngừng phát triển toàn diện và mạnh mẽ, Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí cũng cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được đề ra cho nhiệm kỳ tới trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng thời đề nghị Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cần tiểp tục chú trọng đổi mới, nâng cao chẩt lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng của tổ chức Đảng trong Đảng bộ. Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, phù hợp với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc Trung ương Hội. Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp uỷ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng đảng viên; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của Đảng uỷ, Uỷ ban kiểm tra, chi uỷ, các chi bộ, đặc biệt là người đứng đầu cấp uỷ, UBKT đối với công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cấp uỷ Đảng và đảng viên về công tác dân vận trong tình hình mới.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Quyền phát biểu ý kiến tại Đại hội

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quyền đánh giá cao vai trò của Ban Chấp hành Đảng ủy cơ quan khóa III đã làm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; chỉ đạo quyết liệt, chặt chẽ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của mình; chủ động phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực Trung ương Hội trong việc thực hiện Nghị quyết Khóa III và các nhiệm vụ công tác quan trọng khác. Đồng chí mong rằng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ và đồng chí Bí thư khóa tới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với một cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

 Ảnh: Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV ra mắt và chụp ảnh lưu niệm với đại diện lãnh đạo Hội và đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội khóa IV, nhiệm lỳ 2020-2025 gồm 09 đồng chí, trong đó đồng chí Trần Đức Long được bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ IV và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)