Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30/06/2020 | 73

Trong hai ngày 29 và 30/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ Ban Kinh tế Trung ương đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Sơn Minh Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; đại diện một số cơ quan trung ương; các đồng chí Phó Trưởng Ban và toàn thể đảng viên Ban Kinh tế Trung ương.

Ảnh: Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương trong nhiệm lỳ vừa qua. Vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của cấp ủy đảng được thể hiện rõ nét. Cùng với quá trình lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương đã tập trung triển khai các giải pháp tăng cường đoàn kết; kiên quyết đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp. Tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ.

Chính từ việc làm tốt công tác xây dựng Đảng, phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục khó khăn và những mặt còn hạn chế, đã tạo nền tảng vững chắc để Ban Kinh tế Trung ương thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy tốt vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về kinh tế, qua đó tham mưu giúp BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 09 Nghị quyết và 04 Kết luận liên quan đến lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, căn cứ vào tình hình thực tiễn của Ban Kinh tế Trung ương, Đại hội đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, sát thực vào nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội đã ra Quyết nghị tán thành những nội dung cơ bản về tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong báo cáo chính trị trình Đại hội.

Đại hội đã chỉ ra nguyên nhân của những thành tích cũng như những hạn chế, tồn tại đồng thời đã rút ra một số bài học. Thường xuyên củng cố, xây dựng, phát huy truyền thống đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy các cấp và các chi bộ; Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và ý thức trách nhiệm với công việc; Tổ chức thực hiện chương trình công tác phải năng động, sáng tạo, sâu sát thực tiễn, chỉ đạo quyết liệt, công khai, minh bạch, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể đi đôi đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cấp ủy các cấp; Coi trọng công tác dân vận, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương đánh giá cao và biểu dương sự lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy cơ quan Ban Kinh tế Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần cùng Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn; chủ trì, tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành 13 nghị quyết, kết luận, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội được ban hành trong nhiệm kỳ khóa XII.

Ban cũng đã làm tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với hàng trăm đề án, báo cáo trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền và phổ biến nghị quyết với các diễn đàn, hội thảo, xuất bản sách giới thiệu; làm tốt công tác hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, tổ chức tốt các sự kiện lớn mang tầm quốc tế. Các kết quả đạt được của Ban Kinh tế trong nhiệm kỳ vừa qua trong đó có đóng góp tích cực của Đảng bộ cơ quan đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của Ban mà còn khẳng định sự đúng đắn đối với chủ trương tái lập Ban Kinh tế TW.  

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Cơ quan cần cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; làm tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung hoàn thành các đề án lớn theo kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành; xây dựng kế hoạch tổng thể để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Đồng chí Bí thư khẳng định, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới sẽ khẩn trương tiếp thu và cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch của Đảng ủy cơ quan để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ. 

Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ngay từ đầu nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc để Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng tổ chức, cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ.

Đại hội đã bầu: Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Kinh tế Trung ương lần thứ hai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 19 đồng chí và giới thiệu nhân sự để Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu ra Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra./


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
3 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)