Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

06/07/2020 | 116

Thực hiện Quyết định số 209-QĐ/TW, ngày 26/11/2019 của Bộ Chính trị, Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Đảng bộ Ngoài nước hợp nhất thành Đảng bộ Bộ Ngoại giao, là đảng bộ cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Trải qua 5 tháng hoạt động, với sự phối hợp chặt chẽ và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và sự quan tâm hướng dẫn của các Ban Đảng ở Trung ương, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tích cực thực hiện việc hợp nhất với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hiệu quả nhất, không gây xáo trộn hay đình trệ đến công tác xây dựng đảng nói chung, công tác đảng ngoài nước nói riêng cũng như công tác chuyên môn chung của Bộ.

Sau khi hợp nhất, Đảng bộ Bộ Ngoại giao có những đặc điểm nổi bật: (1) là đảng bộ lớn nhất trong 61 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; (2) là đảng bộ đặc thù với thành phần đảng viên đa dạng, sinh hoạt tại nhiều tổ chức cơ sở đảng ở cả trong và ngoài nước; đảng viên không chỉ thuộc Bộ Ngoại giao mà còn thuộc tất cả các ban, bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; (3) là đảng bộ cấp trên cơ sở, tuy nhiên về nguyên tắc, các tổ chức đảng ngoài nước lại trực thuộc Trung ương. Vì vậy, về địa vị pháp lý của tổ chức đảng này không thể coi như một tổ chức đảng cấp trên cơ sở thuần túy mà cần được nhìn nhận và giải quyết các mối quan hệ công tác như một tổ chức đảng đặc thù.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII

Ban Cán sự đảng Bộ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đảng ủy Bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khẩn trương ban hành kế hoạch, hướng dẫn đại hội các cấp, thành lập 03 Tiểu ban chuẩn bị đại hội: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền và các Tổ giúp việc của 03 Tiểu ban, do các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban. Các Tiểu ban đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, làm việc hết sức trách nhiệm, hiệu quả và đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, cụ thể:

 Tiểu ban Văn kiện: Đã khẩn trương xây dựng Báo cáo chính trị của Đảng bộ gồm: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 – 2020, hiện nay các Báo cáo đã trải qua 08 lần góp ý dự thảo và cơ bản đã hoàn thành; kịp thời hướng dẫn các tổ chức đảng thảo luận các dự thảo Văn kiện đại hội đảng cấp trên theo quy định; Tiểu ban cũng đang tích cực tổng hợp, nghiên cứu các ý kiến đóng góp hết sức trí tuệ, trách nhiệm của các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và quần chúng cả ở trong và ngoài nước vào các Văn kiện để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện.

Tiểu ban Nhân sự: Kịp thời tham mưu ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự tại đại hội các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bao gồm cả trong và ngoài nước); Đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII.

Tiểu ban Tổ chức - Tuyên truyền: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước… ; xây dựng các bộ hướng dẫn quy chuẩn về tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ; phân công các đồng chí Đảng ủy viên tham gia chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc chuẩn bị và tổ chức đại hội; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên triển khai các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, gắn với 75 năm thành lập Ngành Ngoại giao.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia, Đảng bộ Bộ Ngoại giao

Kết quả đại hội các cấp trong đảng bộ

Ở trong nước: Theo kế hoạch của Đảng ủy Bộ đã đề ra, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tổ chức đại hội vào tuần cuối tháng 3/2020; tuy nhiên trong những tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, mặc dù đã chuẩn bị xong các bước nhưng một số chi bộ đã phải hoãn thời gian tổ chức đại hội. Ngay sau yêu cầu về giãn cách xã hội được nới lỏng, theo chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, các chi bộ đã nhanh chóng tổ chức đại hội trở lại. Tính đến hết tháng 5/2020, trong điều kiện khó khăn vì dịch bệnh, công việc chuyên môn bận rộn nhưng 100% các đảng bộ, chi bộ đã rất nỗ lực chuẩn bị và tiến hành tổ chức chu đáo, thành công tốt đẹp đại hội cấp mình; trong đó có Chi bộ Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương và Đảng bộ Ủy ban Biên giới Quốc gia đã tổ chức thành công đại hội điểm, góp phần tích cực vào sự thành công Đại hội các cấp trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Ở ngoài nước: Ngay sau khi có chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, căn cứ vào tình hình chung của diễn biến dịch Covid-19 trên toàn cầu, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cấp ủy ngoài nước khẩn trương thực hiện kế hoạch đại hội. Tuy nhiên, khác với Việt Nam, tình hình dịch bệnh ở nhiều nước vẫn còn rất phức tạp; đa số vẫn chưa nới lỏng giãn cách xã hội, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ tổ chức đại hội. Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng ngoài nước tổ chức đại hội thực chất, không ảnh hưởng đến lộ trình tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Qua công tác kiểm tra, Đảng ủy Khối đánh giá cao việc chuẩn bị và chỉ đạo của của Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ thông qua các văn bản hướng dẫn chặt chẽ, cụ thể và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng, thể hiện tinh thần nội bộ đoàn kết, ổn định. Nhìn chung, đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng bộ Bộ Ngoại giao đều đạt chất lượng cao, đúng nguyên tắc, quy định, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; chất lượng đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội đảng cấp trên được nâng cao; bầu đúng, bầu đủ nhân sự cấp ủy, đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên và đặc biệt là tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong toàn Đảng bộ, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Bộ Ngoại giao.

Nhiệm vụ trọng tâm

Để đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Đảng ủy Bộ xác định làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; quán triệt nội dung 2 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”; Kế hoạch của Đảng ủy Bộ về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ XXVIII; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Tập trung chỉ đạo các Tiểu ban khẩn trương hoàn thành các nội dung đại hội để báo cáo xin ý kiến của cấp ủy cấp trên. Trong đó đặc biệt quan tâm đến dự thảo Báo cáo chính trị và công tác nhân sự đại hội. Báo cáo chính trị phải có tính khái quát cao, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng Bộ Ngoại giao bước vào giai đoạn mới với khí thế và quyết tâm mới thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; tạo ra sự chuyển biến lớn của Đảng bộ Bộ Ngoại giao về mọi mặt trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng... Đặc biệt, Đảng ủy phải quan tâm, chăm lo đoàn kết, để toàn Đảng bộ bước vào đại hội với tinh thần thống nhất cao, tất cả vì thành công của đại hội.

3. Thực hiện tốt Kế hoạch số 1422-KH/ĐUB, ngày 13/3/2020 của Đảng ủy Bộ về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Kế hoạch số 1552-KH/ĐUB, ngày 10/4/2020 của Đảng ủy Bộ về phát động thi đua chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; tập trung làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên, nữ công, …) tổ chức hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực; chuẩn bị tốt nhất cho đại hội nhưng không được làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

4. Tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp ủy ở ngoài nước hoàn thành việc tổ chức đại hội theo kế hoạch chung của Đảng ủy Bộ, phù hợp với điều kiện và tình hình đặc thù của sở tại.

5. Hướng dẫn các tổ chức đảng, đảng viên tiếp tục đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đại hội cấp trên (thông qua sinh hoạt chi bộ hoặc gửi văn bản góp ý về Tiểu ban văn kiện); nghiên cứu xây dựng hình thức lấy ý kiến từ các cán bộ lão thành, nhân sỹ, trí thức, bao gồm cả kiều bào ta ở nước ngoài…tạo sự thống nhất giữa ý Đảng với lòng dân, thể hiện một cách tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên và quần chúng nhân dân, đánh giá đúng những kết quả đạt được và hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục.

* Năm 2020 là tròn 70 năm lịch sử của Đảng bộ Bộ Ngoại giao (3/2/1950), một tổ chức đảng đã trải qua 27 kỳ đại hội và đang bước vào kỳ thứ 28 với vai trò, chức năng và những nhiệm vụ mới rất quan trọng, đánh dấu sự nhất công tác Đảng ngoài nước và công tác Đảng trong Ngành Ngoại giao. Năm nay, Bộ Ngoại giao cũng kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành. Với ý nghĩa đó, tất cả các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể quyết tâm thi đua sôi nổi, đóng góp tốt nhất vào sự thành công của Đại hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Ngành, hướng tới Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Nguyễn Quang Trung

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Ngoại giao


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập
2 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
9 ngày trước

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội thảo khoa học góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025
9 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
13 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (21 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (22 ngày trước)

• Lễ công bố Quyết định chỉ định Bí thư Ban Cán sự đảng và giao quyền Bộ trưởng Bộ Y tế (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, kỷ cương, nêu gương xây dựng Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc vững mạnh vì mục tiêu phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Tư pháp: Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chỉ thị số 05-CT/TW chủ đề năm 2020 và thông tin chuyên đề quý III (1 tháng trước)