Đại hội đại biểu Đảng bộ Kiểm toán nhà nước lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025: Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập

05/08/2020 | 90

Trong 2 ngày 03 - 04/8/2020, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Đảng bộ KTNN đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác đại biểu Quốc hội và các đồng chí đại diện Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội; đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đại diện các ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối….

Ảnh: Đồng chí Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc Đại hội

Với chủ đề: “Kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập”, trong 02 ngày làm việc, Đại hội đã tổng kết những hoạt động của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015-2020, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Chương trình hành động; bầu BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020 nêu rõ: trong 5 năm qua, Đảng bộ KTNN luôn bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Quốc hội, Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2015 - 2020; 8 đề án thuộc 2 chương trình công tác toàn khoá, để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy luôn quan tâm tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đề cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự tôn, tự hào đối với ngành KTNN, nói không với tiêu cực trong hoạt động công vụ, nhất là hoạt động kiểm toán. Đảng ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy các đơn vị thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh; quy định Chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh đối với ngành KTNN “Công minh, chính trực, nghệ tinh, tâm sáng” và bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Chuẩn mực KTNN số 30, lấy thực hành đạo đức công vụ làm trọng tâm.

Đảng ủy luôn quan tâm phát triển tổ chức cơ sở đảng gắn với việc kiện toàn tổ chức bộ máy của KTNN; chú trọng công tác phát triển đảng viên. Nhiệm kỳ qua, các cấp ủy đảng đã thành lập trên 600 chi bộ đảng sinh hoạt tạm thời đối với đoàn kiểm toán và duy trì chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên, qua đó tăng cường quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên trong thời gian đi kiểm toán.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể thường xuyên được Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, qua đó tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nhiệm kỳ, Đảng ủy luôn quan tâm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, tăng cường đổi mới, nâng cao toàn diện chất lượng kiểm toán. Nhờ đó, hoạt động kiểm toán ngày càng có chất lượng và đi vào chiều sâu, đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy KTNN xác định mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ KTNN kỷ cương, liêm chính, chuyên nghiệp, đổi mới và hội nhập, trong đó tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế về tổ chức và hoạt động của KTNN, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, nhất là ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đồng thời, Đảng ủy xác định: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tổ chức một cách có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên liêm chính, nâng cao tính chuyên nghiệp, minh bạch trong thực thi công vụ; Tập trung đổi mới mạnh mẽ các lĩnh vực công tác; Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của từng cấp lãnh đạo, quản lý; Tăng cường hội nhập quốc tế, học hỏi kiến thức, kinh nghiệm quốc tế đối với những lĩnh vực kiểm toán mới, vấn đề ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm toán...

Để thực hiện mục tiêu và phương hướng trên, Đảng ủy đã đề ra nhiều giải pháp về xây dựng đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên; Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Làm tốt công tác phát triển Đảng; Đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Tập trung nâng cao chất lượng kiểm toán, góp phần tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; Tiếp tục hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của KTNN; Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế sâu rộng, hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASOSAI đến năm 2021 và thành viên Ban Điều hành ASOSAI đến năm 2024; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, nhất là ứng dụng CNTT...

Ảnh: Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ KTNN. Biểu dương, ghi nhận những thành tích đạt được của Đảng bộ KTNN trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Trương Xuân Cừ khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban cán sự đảng và Đảng ủy KTNN đã phối hợp một cách chặt chẽ, có trách nhiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ KTNN đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ đảng viên, trong đó đặc biệt chú trọng giáo dục truyền thống của Ngành. Đảng ủy KTNN đã quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; công tác cán bộ, tuyển dụng, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên.

Thời gian tới, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Trương Xuân Cừ đề nghị Đảng ủy KTNN tiếp tục đẩy mạnh quy chế phối hợp với các đơn vị, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị cũng như công tác Đảng. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách nhằm thu hút, phát triển đảng viên…

Với tinh thần khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc trong bầu cử, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 35 đồng chí; Bầu 04 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại phiên bế mạc, 100% đại biểu tham dự Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định, với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trong không khí dân chủ, đoàn kết và với ý thức trách nhiệm cao, Ðại hội Đại biểu Đảng bộ KTNN lần thứ VII đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Trước tình hình mới còn nhiều khó khăn thách thức, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu toàn Đảng bộ cần tiếp tục đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau Đại hội, BCH nhiệm kỳ mới cần khẩn trương cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ, bám sát chương trình, kế hoạch của Đảng ủy KTNN, trong đó, xác định nhiệm vụ trọng tâm, tập trung nguồn lực tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện để có giải pháp tháo gỡ kịp thời...

 

 

 


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
4 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
17 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
17 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (20 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)