Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

01/09/2020 | 204

Ngày 31/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Nội vụ khai mạc phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Tới dự Đại hội có các đồng chí đại diện các ban thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện Ban Nội chính Trung ương.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Trọng Thừa, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ… và 197 đại biểu đại diện cho các tổ chức đảng trực thuộc của Đảng bộ Bộ Nội vụ.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ III nhiệm kỳ 2015-2020 và tình hình thực tiễn để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, sớm xây dựng, ban hành chương trình công tác, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra sau 5 năm thực hiện, đến nay cơ bản đều hoàn thành và đạt mức chỉ tiêu đề ra.

Nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chủ động hơn trong việc phối hợp với Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương, đồng thời tăng cường quản lý, giám sát đảng viên trong việc tham mưu xây dựng văn bản pháp luật và các cơ chế, chính sách bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, góp phần vào phát triển kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền của đất nước.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Bộ Nội vụ xác định chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, thực hiện trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ Bộ Nội vụ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Ảnh: Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Vĩnh Tân, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Xác định nhiệm vụ của Bộ Nội vụ trong thời gian tới rất nặng nề, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ nhiệm kỳ tới lưu ý, Đảng bộ Bộ Nội vụ cần tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt các giải pháp để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các chính sách, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ; Xác định lại mô hình tổ chức Đảng đối với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Nội vụ. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự đảng theo Quy chế. Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, vai trò của tập thể Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy theo nguyên tắc sinh hoạt Đảng và vai trò của đồng chí Bí thư Đảng ủy trong hoạt động của Đảng ủy. Mở rộng dân chủ trong Đảng bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xác định rõ các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm tập thể; thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, nhất là các vấn đề đã được thống nhất giữa Ban cán sự và Đảng ủy Bộ. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy các cấp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, tiên phong gương mẫu, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ gắn với quy hoạch, luân chuyển, phù hợp với vị trí việc làm và hoàn thiện tổ chức bộ máy, đảm bảo giữ vững đoàn kết, đồng thuận thống nhất cao và bảo vệ chính trị nội bộ.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã biểu dương những thành tích đạt được của Đảng bộ Bộ Nội vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đỗ Ngọc An nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, có nhiều đổi mới trong tham mưu cho Đảng, Nhà nước về xây dựng thể chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ chế công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ, tổ chức chính quyền các cấp. Từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt trong tổ chức và hoạt động của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính và các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường quản lý nhà nước về công tác tôn giáo, quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ, công tác thanh niên...

Đồng chí Đỗ Ngọc An đề nghị Đảng bộ Bộ Nội vụ với vai trò, vị trí là Đảng bộ của cơ quan tham mưu chiến lược cho Nhà nước về lĩnh vực tổ chức nhà nước cần tiếp tục phải làm thật tốt công tác chính trị tư tưởng, khắc phục những hạn chế đã nêu trong báo cáo chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy và các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ đoàn kết, thực sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Ảnh: Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 27 đồng chí. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, đồng chí Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu ra 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

 


Các bài viết khác

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
23 giờ trước

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế
4 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
20 ngày trước

• Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)