Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09/09/2020 | 206

Sáng 08/9/2020, Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự Đại hội có đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Trung, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020 và 191 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đan xen những khó khăn, song cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, không bị dao động về tư tưởng, chính trị; luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; mặt khác, đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá và kịp thời tham mưu, kiến nghị các cơ chế, chính sách điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục giữ được vai trò là Bộ tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Bộ đã theo dõi sát, thường xuyên phân tích, dự báo tình hình, đề xuất kịp thời các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội; tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công. Chủ động đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đề án, báo cáo, kiến nghị do Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác xây dựng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đạt được nhiều tiến bộ. Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, chất lượng hiệu quả về nội dung. Đã có nhận thức và chuyển biến rõ nét sau khi toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Vai trò của cấp ủy trong công tác tổ chức, cán bộ ngày được khẳng định và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên đi vào nền nếp. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội có hiệu quả.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, xây dựng cơ quan phát triển toàn diện, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chính phủ, Đảng bộ cơ quan và các cấp ủy trực thuộc kịp thời quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan liêm chính, hành động quyết liệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê. Tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu bật những quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện; phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ tập thể và khẳng định vị trí, vai trò của một cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo; phối hợp, điều phối hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương; tham mưu nhiều giải pháp kịp thời, đúng đắn, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của đất nước.

Ảnh: Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương bày tỏ nhất trí với các nội dung trình bày tại Đại hội.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh đến những nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đáp ứng yêu cầu; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao trong các lĩnh vực công tác, thực hiện mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, toàn bộ cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao;…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 26 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại phiên thứ nhất, Hội nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan. Đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan.

 


Các bài viết khác

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020
8 giờ trước

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế

Hội nghị tập huấn công tác Đảng của Đảng ủy Bộ Y tế
4 ngày trước

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

Đảng ủy cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
10 ngày trước

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động  vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
19 ngày trước

• Đảng bộ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao (1 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (2 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (3 tháng trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (3 tháng trước)