Công văn về việc tuyên truyền phòng, chống thiên tai

13/08/2019 | 203

Tài liệu khác

• Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV (9 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Tua Hai (24 ngày trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng Khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng Khởi (17/01/1960 - 17/01/2020 (1 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cơ sở (1 tháng trước)

• Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khôi về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng (1 tháng trước)

• Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 23/6/2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối "Về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương" (1 tháng trước)

• Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) (1 tháng trước)

• Hướng dẫn một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Quyết định về việc lập các Tổ giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Quyết định thành lập Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Quyết định thành lập Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Quyết định thành lập Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Quyết định thành lập Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)