Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

14/12/2020 | 166

Tài liệu khác

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 ngày trước)

• Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 ngày trước)

• Công văn về việc báo cáo tình hình đảng viên năm 2020 (24 ngày trước)

• Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (25 ngày trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (25 ngày trước)

• Công văn về việc triển khai Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 (25 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020) (1 tháng trước)

• Hướng dẫn số 13-HD/DUK ngày 04/11/2019, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (2 tháng trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/2020 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (2 tháng trước)

• Lịch thi đấu Hội thao 2020 của Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (3 tháng trước)

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền (4 tháng trước)