Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

31/08/2018 | 203

Để bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 931-CV/ĐUK về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử xin được đăng toàn văn Công văn để các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện.

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

*

Số 931-CV/ĐUK

V/v bảo đảm an ninh, trật tự

dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối

 

Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 và Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tăng cường phối hợp thực hiện tốt những công việc sau:

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 và Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ngập nước kéo dài; bảo đảm điều kiện tốt nhất cho nhiệm vụ khai giảng năm học mới. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và cả năm 2018.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương nâng cao ý thức cảnh giác, không để bị kẻ xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động chống đối, vi phạm pháp luật, nhất là trên mạng xã hội. Quan tâm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan Trung ương.

3. Phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1038/CĐ-TTg ngày 13-8-2018 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23-8-2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo những vấn đề cấp thiết nảy sinh ở cơ sở vượt quá thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Như trên (để thực hiện),

- Ban Thường vụ ĐUK (để chỉ đạo),

- Ban Tuyên giáo ĐUK (để tổng hợp),

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Quang Thao

 

f

Các bài viết khác

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019
8 ngày trước

"Dân chủ - đoàn kết - trí tuệ - đổi mới và phát triển"
16 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương gặp mặt báo chí nhân dịp đón Xuân 2019
25 ngày trước

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí
25 ngày trước

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (1 tháng trước)

• Bài phát biểu của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 15 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười lăm, nhiệm kỳ 2015-2020 (1 tháng trước)

• Phát huy truyền thống 70 năm, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương vững bước trên con đường đổi mới (1 tháng trước)

• Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII của Đảng (1 tháng trước)

• Hướng dẫn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 12/2018 (2 tháng trước)

• Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1948 - 2018) (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 10 năm 2018 (3 tháng trước)