Công văn về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

31/08/2018 | 285

Để bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Công văn số 931-CV/ĐUK về việc bảo đảm an ninh, trật tự dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử xin được đăng toàn văn Công văn để các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện.

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TW

*

Số 931-CV/ĐUK

V/v bảo đảm an ninh, trật tự

dịp Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 
 
 

 


Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2018

 

 

Kính gửi: Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối

 

Hiện nay, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đang tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 và Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tăng cường phối hợp thực hiện tốt những công việc sau:

1. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động Kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9 và Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương với hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, an toàn. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách; thực hiện tốt các chính sách bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ, ngập nước kéo dài; bảo đảm điều kiện tốt nhất cho nhiệm vụ khai giảng năm học mới. Tiếp tục phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý III và cả năm 2018.

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Kết luận số 32-KL/TW, ngày 05-7-2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới; trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương nâng cao ý thức cảnh giác, không để bị kẻ xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động chống đối, vi phạm pháp luật, nhất là trên mạng xã hội. Quan tâm giải quyết, tháo gỡ kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan Trung ương.

3. Phối hợp với ban cán sự đảng, đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1038/CĐ-TTg ngày 13-8-2018 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019 và Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23-8-2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ.

Đề nghị các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo những vấn đề cấp thiết nảy sinh ở cơ sở vượt quá thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:                                                                  

- Như trên (để thực hiện),

- Ban Thường vụ ĐUK (để chỉ đạo),

- Ban Tuyên giáo ĐUK (để tổng hợp),

- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Quang Thao

 

f

Các bài viết khác

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước
7 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
19 ngày trước

Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Những kết quả nổi bật sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
23 ngày trước

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 179-QĐ/TW của Bộ Chính trị
28 ngày trước

• Nâng cao nhận thức mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trong cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối (28 ngày trước)

• Hội nghị triển khai quyết định của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Tạp chí Cộng sản (1 tháng trước)

• Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2019 (1 tháng trước)

• Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười sáu (2 tháng trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Yên Bái và Lào Cai (2 tháng trước)

• Tập huấn nghiệp vụ về đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa (2 tháng trước)

• Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới (3 tháng trước)