Công văn về việc báo cáo số liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

30/09/2021 | 598

Tài liệu khác

• Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trưngowng (hôm qua)

• Công văn về việc tuyên truyền trước, trong và sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc (7 ngày trước)

• Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (9 ngày trước)

• Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 (19 ngày trước)

• Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 (19 ngày trước)

• Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (21 ngày trước)

• Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (21 ngày trước)

• Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII (3 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai công tác tuyên truyền Hướng dẫn số 12-HD/BTGTW và Công văn số 1251-CV/TTĐN (3 tháng trước)

• Thông báo tuyển dụng công chức (3 tháng trước)

• Công văn số 120-CV/BTG về việc triển khai công tác tuyên truyền (4 tháng trước)

• Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (4 tháng trước)

• Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 17/6/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc bổ sung, kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (thay thế Hướng dẫn số 07-HD/ĐUK ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (4 tháng trước)

• Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (4 tháng trước)