Công văn về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng

29/03/2023 | 2641

Tài liệu khác

• Công văn số 464-CV/BTG về việc triển khai công tác tuyên truyền (3 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (4 ngày trước)

• Công văn 888-CV/UBKTDUK về việc báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2023 (12 ngày trước)

• Công văn số 453-CV/BTG ngày 28/4/2023 về việc hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW (25 ngày trước)

• Công văn về việc tiếp tục đẩy mạnh tổ chức và tuyên truyền Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam (1 tháng trước)

• Công văn về việc báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (2 tháng trước)

• Kế hoạch 107-KH/ĐUK ngày 14/3/2023 về tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ Khối trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Công văn 417-CV/BTG về việc triển khai công tác tuyên truyền (3 tháng trước)

• Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (3 tháng trước)

• Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và Chuyên đề năm 2023 “Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)

• Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 (3 tháng trước)

• Công văn 409-CV/BTGĐUK về việc sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tháng trước)

• Công văn 408-CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị (3 tháng trước)

• Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2/2/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quán lý trong hệ thống chính trị (3 tháng trước)