Công văn 826-CV/BTGĐUK về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X năm 2020

13/08/2020 | 240

Tài liệu khác

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 20 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020) (12 ngày trước)

• Hướng dẫn số 13-HD/DUK ngày 04/11/2019, hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (15 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (28 ngày trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/2020 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (28 ngày trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam; Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1 tháng trước)

• Lịch thi đấu Hội thao 2020 của Đảng ủy Khối (1 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (2 tháng trước)

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền (2 tháng trước)

• Công văn về việc dự Hội nghị quán triệt, tập huấn tuyên truyền đại hội đảng bộ và Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (3 tháng trước)

• CV 827-CV/BTGĐUK về việc triển khai hướng dẫn số 144-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (3 tháng trước)

• Công văn 804-CV/BTGĐUK về việc gửi tài liệu tuyên truyền theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương (3 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai hướng dẫn số 141-HD/BTGTW và hướng dẫn số 142-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương (3 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân (4 tháng trước)