Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

19/09/2022 | 61

Giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhằm nâng cao nhận thức và hành động để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2021-2026 của Bộ VHTTDL.  

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên tại Đảng bộ Bộ VHTTDL

Đảng bộ Bộ VHTTDL là đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, gồm 71 tổ chức đảng trực thuộc với gần 2.800 đảng viên, sinh hoạt tại 28 đảng bộ cơ sở, 1 đảng bộ bộ phận, 33 chi bộ cơ sở và 9 chi bộ trực thuộc. Đảng bộ gồm 4 ban tham mưu và 8 khối đơn vị công tác. Với đặc thù là Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, nhiều đầu mối trực thuộc, gồm: 21 đơn vị quản lý nhà nước, 63 đơn vị sự nghiệp công lập, 06 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trong những năm qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ có nhiều đổi mới, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn để lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…

Nhận thức sâu sắc công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ quan trọng trong toàn Đảng bộ, trong những năm qua, Đảng ủy Bộ VHTTDL luôn chú trọng đến giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Công tác phổ biến thông tin thời sự được cấp ủy quan tâm, chú trọng. Hằng năm, Đảng uỷ Bộ chỉ đạo tổ chức hội nghị giao ban các cấp ủy trực thuộc theo 8 Khối đơn vị công tác (02 lần/năm) để nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và trao đổi về công tác Đảng của tổ chức cơ sở đảng trong từng Khối; chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên quan tâm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại các chi bộ. Công tác học tập, quán triệt và tuyên tuyền các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng được Đảng uỷ Bộ quan tâm chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện sự chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong thời gian qua, Đảng ủy Bộ phổ biến, quán triệt 81 văn bản với 231 nội dung đến các cấp ủy đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ để tuyên truyền, quán triệt các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…

Đảng ủy Bộ VHTTDL và các cấp ủy trực thuộc luôn bám sát các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương khoá XIII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 01 - CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để triển khai thực hiện, đặt trọng tâm vào xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực và những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, duy trì thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng triển khai thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII và Quy định về những điều đảng viên không được làm; kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực thi quyền hạn và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Kiểm điểm việc thực hiện quy chế làm việc; nguyên tắc tập trung dân chủ; trách nhiệm của tập thể trong việc xây dựng và ban hành các quyết định về công tác cán bộ và thực hiện nhiệm vụ chính trị…

Tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 khoá XIII và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng trực thuộc quán triệt đến từng đảng viên trong chi bộ, Đảng bộ. Việc học tập, quán triệt được triển khai nghiêm túc, chất lượng và đúng tiến độ, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đảng ủy Bộ đã xây dựng và chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết kịp thời, nghiêm túc, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Đến nay, trong Đảng bộ chưa phát hiện trường hợp cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham ô, tham nhũng, lãng phí có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khoá XIII đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng đối với Đảng.

Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc xác định việc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện đồng bộ với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu và coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung triển khai thực hiện tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị, lấy chi bộ làm nền tảng, cán bộ, đảng viên là hạt nhân chính trị để thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể quần chúng (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh) phổ biến đến toàn thể đoàn viên, hội viên và người lao động trong 71 tổ chức đảng trực thuộc. Lựa chọn nội dung đột phá, bổ sung vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện… .

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã trở thành nội dung trao đổi, thảo luận thường xuyên trong sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ, gắn với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết

Ngay sau khi Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Bộ đã triển khai nghiêm túc các đợt tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, kết luận của Trung ương và Đảng ủy Khối, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, thiết thực và gắn với các hoạt động chuyên môn được giao của cơ quan, đơn vị, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn.

Việc thực hiện các nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đặc thù của mỗi cơ quan, đơn vị. Các Khối Đảng trực thuộc đã chủ động chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trong Khối tổ chức tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết của Trung ương đến cán bộ, đảng viên.

III. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

Hằng năm, Đảng ủy Bộ tổ chức 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới nhằm trang bị, bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú và các đảng viên mới theo quy định của Ban Tổ chức Trung ương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Bộ đã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 252 quần chúng ưu tú, 02 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với số lượng 197 đảng viên mới, 01 hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho gần 300 lượt cấp ủy viên tham dự, 01 hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác đại hội cho 170 cấp uỷ, nội dung chương trình tập huấn thường xuyên cập nhật, bổ sung các văn bản quy định mới; tập trung hướng dẫn nghiệp vụ cụ thể, giải đáp những vưỡng mắc và các tình huống phát sinh, giúp cấp ủy viên các cấp nắm vững những quy định của Trung ương trong quá trình triển khai công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. 

Nhiều đảng viên trong Đảng bộ được tham gia các lớp Cao cấp Lý luận chính trị và Trung cấp lý luận chính trị - hành chính, bên cạnh đó, hằng năm Đảng uỷ Bộ mở 01 Hội nghị dành cho cấp uỷ các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở để bồi dưỡng cập nhật kiến thức cơ bản về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng của tổ chức cơ sở Đảng và một số vấn đề cấp thiết trong xây dựng Đảng hiện nay.

VI. Giải pháp tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ đảng viên tại Đảng bộ Bộ VHTTDL

Trong những năm qua, các đảng viên trong Đảng bộ Bộ VHTTDL đã không ngừng rèn luyện và nâng cao trình độ lý luận chính trị, có ý chí phấn đấu, kiên định với Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh… góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị. Tuy nhiên, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức vẫn còn một số hạn chế: Việc quán triệt chỉ thị, nghị quyết ở một số chi bộ, đảng bộ còn nặng về truyền đạt nội dung, chưa chú trọng nghiên cứu áp dụng vào thực tế; việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trách nhiệm nêu gương của một số đảng viên chưa rõ nét, hiệu quả còn thấp; nội dung sinh hoạt chi bộ chưa thực sự phong phú, có chi bộ việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề còn ít, hiệu quả chưa cao, công tác phê bình và tự phê bình chưa cao…

Những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, sự tấn công của các thế lực thù địch trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng đã ảnh hưởng đến nhận thức và hành động của một số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ VHTTDL.

 Để phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo của đảng viên, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Bộ VHTTDL cần thực hiện một số giải pháp cụ thể như sau

Một là: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng về vai trò của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên.

Hai là: nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên; chủ động nắm tình hình, diễn biến tư tưởng và dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin tạo sự thống nhất trong cấp ủy, đơn vị; đa dạng hóa các hình thức giáo dục (qua sinh hoạt Đảng, qua học tập chính trị tập trung, qua thực tiễn công tác); phát huy vai trò tự giáo dục của đảng viên, đề cao trách nhiệm tự nghiên cứu, tự học tập và vận dụng sáng tạo của từng đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức.

Ba là: tăng cương công tác kiểm tra, giám sát đảng viên; phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tăng cương công tác tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên các cấp.

Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Các bài viết khác

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Văn hóa, Giáo dục (Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội) nhiệm kỳ 2022 – 2025 thành công tốt đẹp
15 ngày trước

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
23 ngày trước

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương
25 ngày trước

Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông (Định Hóa, Thái Nguyên) giảm nghèo bền vững

Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam hỗ trợ xã Linh Thông (Định Hóa, Thái Nguyên) giảm nghèo bền vững
29 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Đảng năm 2022 (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1 tháng trước)

• Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đi đầu trong tham mưu xây dựng xã hội số, kinh tế số (1 tháng trước)

• Trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trương Tấn Sang (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương ký kết văn bản ghi nhớ kết nối, hỗ trợ giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Công Thương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 (2 tháng trước)

• Làm tốt công tác xây dựng Đảng, tiền đề quan trọng để lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Tư pháp sơ kết công tác 06 tháng đầu năm 2022 (2 tháng trước)