Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương - đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19

12/10/2021 | 122

Ngay từ những tháng đầu năm 2021, làn sóng thứ ba và thứ tư của đại dịch Covid-19 đã có những tác động to lớn, ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước, trong đó, ngành Ngân hàng và Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) không phải ngoại lệ. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát chỉ đạo của Đảng và Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, đạt kết quả tích cực:

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị: Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, các đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tích cực tham mưu, triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt các nhiệm vụ chính trị được giao gắn với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đã thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn để đối phó với tác động kinh tế từ dịch bệnh Covid-19. Dư nợ tín dụng trong những tháng đầu năm 2021 tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm. Tỷ giá và thị trường ngoại tệ ổn định, thanh khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được triển khai kịp thời. Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã ban hành 11 Thông tư quan trọng, hướng dẫn triển khai hoạt động quản lý và nghiệp vụ ngân hàng, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế và các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, góp phần tạo dựng cơ sở pháp lý chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, hỗ trợ các thành phần kinh tế trước tác động của đại dịch Covid-19. Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng được tăng cường, hỗ trợ tích cực cho quá trình tái cơ cấu và xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Công nghệ và dịch vụ ngân hàng được tăng cường; hệ thống thanh toán và ATM diễn ra thông suốt, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của nền kinh tế và người dân. Các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách hành chính được triển khai tích cực. NHNN tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện của Chính phủ Việt Nam tại các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế; đẩy mạnh huy động các nguồn lực tài chính và kỹ thuật cho Việt Nam; tăng cường hợp tác với các cơ quan quản lý tiền tệ và NHTW các nước; tham gia sâu vào các thỏa thuận tự do thương mại đa phương trong lĩnh vực ngân hàng, góp phần đẩy mạnh quá trình hội nhập khu vực và quốc tế,…

Ảnh: Tọa đàm “Nợ xấu trong đại dịch Covid-19, giải pháp hỗ trợ ngành Ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp”.

Trong công tác xây dựng Đảng: Kế thừa những kết quả đạt được của Đảng bộ từ những nhiệm kỳ trước, nhất là nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngay từ đầu năm, Đảng ủy cơ quan NHTW đã ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2021. Đặc  biệt, trong bối cảnh diễn biến ngày càng phức tạp của đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chủ động, chỉ đạo triển khai linh hoạt các giải pháp phù hợp nhằm duy trì tốt hoạt động của Đảng bộ, đảm bảo không để trống trận địa, thực hiện đầy đủ, kịp thời chương trình công tác đề ra và các nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giao. Điển hình là:

Chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; tuyên truyền trước, trong và sau cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban hành Kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII.

Chỉ đạo, tổ chức 04 hội nghị trực tuyến kết nối với điểm cầu Trung ương, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa tạo điều kiện cho cán bộ cấp ủy các cấp, cán bộ chủ chốt trong toàn Đảng bộ được kịp thời học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và lĩnh hội những quan điểm chỉ đạo mới của Trung ương để vận dụng, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn ở cấp mình. Gồm: (1) Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng. (2) Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã trực tiếp chỉ đạo, biên tập lại nội dung các chuyên đề, bài giảng của Trung ương để triển khai đến từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, phù hợp với tình hình thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. (3) Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (4) Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021.

Chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết kịp thời, có chất lượng nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Trong đó, nổi bật là: (1) Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (2) Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Trung 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. (3) Tổng kết 05 năm thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về thi hành Điều lệ Đảng; (4) Sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; (5) Sơ kết thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Quy định số 102-QĐ/TW, Quy định số 07-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm trong toàn Đảng bộ;...

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, trở thành phong trào thi đua trong mỗi cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Sự nghiêm túc, trách nhiệm, nêu gương của các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan NHTW trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã được Đảng ủy Khối và Đảng ủy cơ quan NHTW đánh giá, ghi nhận nhân dịp sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị. Có 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên của Đảng bộ được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng Bằng khen; 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 11 tổ chức đảng và 10 cá nhân được Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW tặng Giấy khen.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam và 69 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Hội nghị cán bộ tài chính - ngân hàng, Đảng ủy cơ quan NHTW đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học Bác Hồ với cán bộ, đảng viên ngành Ngân hàng”, được các đơn vị tham gia đánh giá cao về chất lượng, quy mô Hội thảo, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong và ngoài ngành Ngân hàng.

Chỉ đạo, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và công tác khen thưởng năm 2020 trong toàn Đảng bộ theo hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW và Đảng bộ cơ quan NHTW được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020, tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu” năm 2020.

Chỉ đạo, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch kiểm tra đóng dấu kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4 trong toàn Đảng bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung của “Năm tăng cường quản lý đảng viên”, phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối và phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ.

Chỉ đạo việc bổ sung, kiện toàn kịp thời cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2022 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Kịp thời tham gia ý kiến với Ban Cán sự đảng NHNN về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp vụ; về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp vụ và tương đương theo Quy chế phối hợp công tác.

Đảng ủy cơ quan NHTW và các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm, làm tốt công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Tranh thủ thời gian dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Đảng ủy cơ quan NHTW đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối kịp thời tổ chức cho 110 đảng viên dự bị được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và 44 quần chúng ưu tú được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã quyết định chuẩn y kết nạp 84 quần chúng ưu tú vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức cho 70 đảng viên dự bị của Đảng bộ.

Các cấp ủy đảng và chi bộ trong Đảng bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng chi bộ; tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả như sinh hoạt trực tuyến, gửi tài liệu sinh hoạt qua bản tin, hòm thư nội bộ của cơ quan, đơn vị trong điều kiện tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; các trường hợp cán bộ quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đều được Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo rà soát, kết luận về tiêu chuẩn chính trị, đảm bảo đúng quy định.

Ban hành và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 tại cơ quan, đơn vị.

Công tác dân vận tiếp tục được lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng, nhất là mô hình dân vận của Đảng bộ cơ quan NHTW và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chương trình đẩy mạnh trật tự kỷ cương, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong Đảng bộ. Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên NHTW hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra; tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên thanh niên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tự giác, chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ công dân đối với cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên tinh thần xác định đại dịch Covid-19 còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhưng với quyết tâm chính trị cao và sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW tin tưởng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2021, góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị ngành Ngân hàng và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ, thực hiện hiệu quả mục tiêu kép theo chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Tô Thị Linh

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương

­­­­­­


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII
3 ngày trước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên trong Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao
11 ngày trước

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra

Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra
13 ngày trước

• Nâng cao chất lượng chi bộ thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (15 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ VI (29 ngày trước)

• Trao Quyết định chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Tiến giữ chức Bí thư Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chỉ định đồng chí Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (1 tháng trước)

• Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; xây dựng Bộ Giao thông vận tải phát triển bền vững, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện (1 tháng trước)

• Đảng bộ cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 (1 tháng trước)

• Trao Quyết định chỉ định đồng chí Lương Quốc Đoàn giữ chức Bí thư Đảng uỷ cơ quan Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính quyết tâm và tập trung đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (2 tháng trước)

• Hội nghị công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021 (3 tháng trước)