Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế

20/02/2019 | 132

Đảng ủy Bộ Y tế là đảng ủy cấp trên cơ sở, thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ Bộ Y tế có 33 đảng bộ, chi bộ trực thuộc, gồm: 12 đảng bộ cơ sở, 01 đảng bộ bộ phận, 11 chi bộ cơ sở và 9 chi bộ trực thuộc, với 1.024 đảng viên. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự Đảng, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế được triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng  bộ về các nội dung công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức; công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể:

Đồng chí Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

1. Xây dựng đảng về chính trị tư tưởng và đạo đức

Năm 2018, Đảng uỷ Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy, chi uỷ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, như: Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ. Ban hành Chương trình hành động số 37-CTr/ĐU; Chương trình hành động số 188-CTr/ĐU; Chương trình hành động số406-CTr/ĐU thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8;quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá; Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và thông tin Chuyên đề “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và một số giải pháp đấu tranh trong tình hình mới”; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Đảng ủy Bộ xác định việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2019 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Vì vậy, Đảng ủy Bộ đã sớm ban hành Kế hoạch số 39-KH/ĐU thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập chuyên đề năm 2018; đồng thời chỉ đạo và tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Chỉ  đạo, đôn đốc, kiểm tra các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập chuyên đề, đưa việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ; xây dựng bản cam kết cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2018 theo đúng Kế hoạch của Đảng uỷ Khối.

Năm 2018, Đảng uỷ Bộ đã tích cực, chủ động cung cấp và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng; tăng cường giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức; thường xuyên, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đảng viên để kịp thời định hướng, giải quyết.Vì vậy, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ Bộ tiếp tục ổn định, chấp hành tốt và tuyệt đối tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giữ vững sự đoàn kết thống nhất, kiên định mục tiêu, lý tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệmtrong thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

Coi trọng và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thường xuyên quan tâm đến việc tiếp nhận và xử lý thông tin theo quy định, bảo quản lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Đảng, đảm bảo bí mật không để lộ, lọt thông tin; chấp hành kỷ luật phát ngôn, giữ gìn đoàn kết nội bộ; chú trọng công tác nắm tình hình để phòng ngừa, xử lý kịp thời các vấn đề chính trị hiện nay và quản lý đảng viên ra nước ngoài.

2. Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên được quan tâm

Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban cán sự Đảng trong việc triển khai thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, như tham gia ý kiến thực hiện Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/62017 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế, việc rà soát, xây dựng, bổ sung, sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, phân định rõ ràng nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi Vụ, Cục gắn với sắp xếp, kiện toàn để giảm số phòng trong Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ từ 94 phòng còn 59 phòng.

Đảng ủy chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cấp uỷ viên, bí thư, phó bí thư chi bộ để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và công tác xây dựng Đảng. Năm 2018, Đảng ủy Bộ đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho trên 200 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ tham mưu công tác Đảng của các đảng ủy, chi ủy trong toàn Đảng bộ Bộ. Đảng uỷ Bộ đã ban hành chương trình công tác năm 2018 và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc, chương trình công tác năm 2018, duy trì chế độ sinh hoạt Đảng đảm bảo thời gian và các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Chỉ đạo thực hiện công tác phát triển đảng viên mới, năm 2018, Đảng uỷ Bộ đã quyết định kết nạp 44 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển đảng chính thức cho 37 đảng viên dự bị; đã tiếp nhận chuyển sinh hoạt đến 34 đồng chí, chuyển sinh hoạt đi 44 đồng chí. Thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu đảng viên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng ở nơi cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW và việc chuyển đảng viên đã nghỉ chế độ về sinh hoạt đảng tại địa phương.

Thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Ban Cán sự với Đảng uỷ Bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã tham gia ý kiến, nhận xét, đánh giá với Ban Cán sự Đảng để bổ nhiệm 02 đồng chí thứ trưởng; bổ nhiệm lại 20 đồng chí lãnh đạo cấp vụ, cục, 31 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo đối với 02 đồng chí lãnh đạo cục, cho thôi giữ chức đối với 03 đồng chí lãnh đạo cấp phòng, việc thực hiện quy trình công tác cán bộ đảm bảo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chỉ đạo, chất lượng, hiệu quả được nâng lên.

Năm 2018, Đảng ủy Bộ đã ban hành Chương trình số 47-CTr/ĐU ngày 28/02/2018 về công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện kiểm tra, giám sát với 08 đảng bộ, chi bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55-QĐ/TW về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; công tác đại hội chi bộ trực thuộc và công tác quy hoạch cán bộ cấp uỷ, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với 07 đảng bộ, chi bộ về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thu nộp đảng phí; giám sát chuyên đề công tác cán bộ đối với Chi uỷ Công đoàn Y tế Việt Nam; tiếp nhận và giải quyết đơn tố cáo.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đảng bộ, chi bộ chấp hành tốt Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nguyên tắc, quy định về công tác kiểm tra, giám sát; một vài thiếu sót, tồn tại đã được kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, cảnh báo, phòng ngừa để sửa chữa, khắc phục.

4. Công tác dân vận và lãnh đạo đoàn thể có nhiều chuyển biến

Đảng uỷ Bộ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; thực hiện nghiêm Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tổ chức triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2018; lãnh đạo cán bộ, đảng viênnêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của ngành Y tế, đặc biệt là tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”; Quyết định 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc triển khai cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và sức khỏe cộng đồng.

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn cơ quan Bộ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, vận động công đoàn viên thực hiện tốt các quy định của cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn và các buổi nói chuyện thời sự, văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức; vận động đoàn viên tham gia xây dựng đảng, chính quyền.

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ đẩy mạnh hoạt động năm 2018; triển khai các hoạt động phát huy tinh thần thanh niên xung kích, tuổi trẻ tình nguyện; phát động đoàn viên thi đua học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện các phong trào “Tuổi trẻ ngành Y học tập và làm theo lời Bác”, tích cực nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính.

Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế

 

Nguồn tin: Đang cập nhật
f

Các bài viết khác

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
4 ngày trước

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
7 ngày trước

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5

Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam tổ chức trao thẻ đảng viên đợt 19/5
8 ngày trước

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính

Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công tác tài chính: Thể hiện toàn diện trên các quan điểm về những vấn đề trọng yếu của tài chính
8 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Y tế sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và học tập chuyên đề năm 2019 (13 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019 (1 tháng trước)

• Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (2 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (2 tháng trước)