Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế

14/05/2020 | 193

Đảng ủy Bộ Y tế xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Công tác xây dựng Đảng được tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát….

Đảng bộ Bộ Y tế là đảng bộ cấp trên cơ sở, hoạt động theo Quy định số 215-QĐ/TW ngày 05/12/2013 của Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương. Đảng bộ Bộ Y tế có 33 tổ chức đảng trực thuộc là các tổ chức đảng trong các vụ, cục, tổng cục và một số đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Hiện nay, Đảng bộ Bộ Y tế có trên 1000 đảng viên, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Y tế hầu hết làm công tác tham mưu, quản lý ở cấp chiến lược về lĩnh vực y tế, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và lý luận cao, có lập trường tư tưởng vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác. Hoạt động của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện có vai trò quyết định đến hiệu quả của hệ thống chính trị - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực Y tế.

Đảng ủy Bộ Y tế xác định công tác xây dựng Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Công tác xây dựng Đảng được tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, công tác kiểm tra, giám sát….

Theo đó, Đảng ủy Bộ Y tế đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, trong đó chú trọng đổi mới, lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục làm phương thức quan trọng để thực hiện sự lãnh đạo của Đảng. Đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, kịp thời phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của Bộ. Kết quả đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động của cấp ủy đảng các cấp trong công tác chính trị tư tưởng, sức mạnh tổng hợp của lực lượng làm công tác chính trị tư tưởng được phát huy, nhất là việc huy động các cơ quan thông tin truyền thông; phương thức thực hiện công tác chính trị tư tưởng được đổi mới, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng cao, góp phần quan trọng vào việc khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng với Đảng.

Công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, lãnh đạo cán bộ đảng viên, công chức thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước luôn được Đảng ủy Bộ và các cấp ủy đảng trực thuộc quan tâm thực hiện kịp thời, thường xuyên. Đảm bảo quyền của đảng viên được thông tin và thảo luận sau khi học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng. Việc biểu quyết công việc của Đảng được thực hiện nghiêm túc trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng thành nghị quyết của chi bộ.

Đảng ủy Bộ Y tế và các cấp ủy trực thuộc đặc biệt quan tâm đến việc triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đảng ủy Bộ Y tế đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐU ngày 23/02/2018 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 28/01/2019 của Đảng ủy Bộ về học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 về “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo thực hiện nghiêm việc xây dựng kế hoạch của cấp ủy, xây dựng bản cam kết cá nhân về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm theo đúng kế hoạch của Đảng ủy Khối. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Minh Lợi, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể một số nội dung về đại hội tại Hội nghị tập huấn công tác đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Bộ luôn quan tâm chỉ đạo các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên. Hằng năm đều kết nạp được từ 40 - 50 đảng viên mới.

Đảng ủy Bộ thường xuyên lãnh đạo các tổ chức đoàn thể tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, giúp các tổ chức đoàn thể thực hiện việc giới thiệu quần chúng ưu tú để phát triển đảng. Công tác kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, hằng năm, Đảng ủy Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch, chương trình và chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng, thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Các cấp ủy đã thực hiện nghiêm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tập trung vào kiểm tra, giám sát việc thực hiện sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu.

Công tác kiểm tra, giám sát đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất, xây dựng các đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Y tế còn một số hạn chế, bất cập. Đó là: vai trò của một số cấp ủy trong việc tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ còn chưa tương xứng; việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và định hướng dư luận, giải quyết vấn đề tư tưởng ngay tại chi bộ có lúc chưa sát, chưa kịp thời; tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình có lúc, có nơi còn hạn chế. Một vài cấp ủy tiến hành kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, sinh hoạt chi bộ chưa bảo đảm thời gian, tổ chức sinh hoạt chuyên đề hằng quý thực hiện chưa đều, lựa chọn chuyên đề chưa phong phú; việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy để giải quyết thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, đảng viên còn chưa sâu sát, kịp thời. Một số đảng ủy, chi ủy chưa quan tâm việc đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hàng năm gắn với việc sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và đề bạt cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện các nghị quyết của Đảng còn hình thức, chưa bám sát thực tiễn, chưa gắn với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm cá nhân.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập, Đảng ủy Bộ và các cấp ủy trực thuộc cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó tập trung nghiên cứu thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, Đảng ủy Bộ Y tế phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương Đảng và của Đảng ủy Khối, đặc biệt là các văn bản về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để kịp thời định hướng và có giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của xã hội.

Thứ hai, kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ của Đảng ủy Bộ và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc sau Đại hội Đảng các cấp, quan tâm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, gắn quy hoạch cấp ủy với đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, sử dụng và tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngay sau đại hội, cấp ủy các cấp cần xây dựng chương trình công tác của cấp ủy toàn khoá, hoàn thiện ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành, ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp; xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền, đoàn thể. Tổ chức đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên đúng quy định; quan tâm, chú trọng đến công tác phát triển đảng viên, phân công giúp đỡ, tạo điều kiện để quần chúng phấn đấu vào Đảng; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật quốc gia, bảo vệ cán bộ.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo nội dung, số lượng, đối tượng, quy trình và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ tham mưu giúp cấp ủy giải quyết kịp thời có hiệu quả các cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo tổ chức đảng, đảng viên; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm Điều lệ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Bộ Y tế lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 -2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ Bộ Y tế luôn xác định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặt trọng tâm vào công tác tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Vũ Ngân

Đảng ủy Bộ Y tế


Các bài viết khác

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thanh tra Chính phủ lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025
hôm qua

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025
11 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025
14 ngày trước

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 -2025 (17 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Nội vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (22 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GDĐT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2020 - 2025 (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp (25 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (26 ngày trước)

• Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động (27 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn lần thứ XXIII (28 ngày trước)

• Đại hội đại biểu Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (1 tháng trước)