Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18/10/2019 | 498

Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là đảng bộ cấp trên cơ sở, (Bộ  quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực) bao gồm 73 tổ chức cơ sở đảng (trong đó gồm: 29 đảng bộ cơ sở, 34 chi bộ cơ sở, 01 đảng bộ bộ phận và 09 chi bộ trực thuộc) với trên 2.700 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng được phân thành 8 khối: Khối Tổng hợp 17 đơn vị; Khối Điện ảnh 12 đơn vị; Khối Nghệ thuật biểu diễn 14 đơn vị; Khối Di sản, Mỹ thuật, Triển lãm 09 đơn vị; Khối Nghiên cứu, Xuất bản, Báo chí 10 đơn vị; Khối Thể dục Thể thao 01 đơn vị; Khối Du lịch 02 đơn vị và Khối Doanh nghiệp 08 đơn vị.

Có 03 Đảng ủy cơ sở được giao quyền kết nạp đảng viên (Đảng ủy Tổng cục TDTT, Đảng ủy Tổng cục Du lịch và Đảng ủy Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội). Có 07 Đảng ủy cơ sở có Ban Thường vụ (03 người/Ban, riêng Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục TDTT có 05 người). Có 345 cấp ủy viên của 73 tổ chức đảng trực thuộc. Đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát có 151 người.

Trong quá trình tổ chức và hoạt động, nhiều tổ chức cơ sở đảng đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên; thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được triển khai khá toàn diện tại các cơ quan, đơn vị đem lại kết quả tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ được quan tâm. Hàng năm đều thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch theo quy định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở hằng năm đều phát triển tăng thêm về số lượng và chất lượng, trình độ kiến thức của cán bộ, đảng viên cũng ngày một nâng lên.

Đảng ủy Bộ luôn quan tâm, chỉ đạo triển khai nghiêm túc các đợt nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư  gắn với việc xây dựng các chương trình hành động cụ thể, đã có tác dụng thúc đẩy các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao, du lịch phát triển, góp phần tích cực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.  Chín tháng đầu năm 2019, Đảng ủy bộ đã tổ chức 03 Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 8, 9, 10 cho cán bộ chủ chốt đảng viên. Mỗi đợt học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Bộ thường tổ chức 5 lớp: 1 lớp dành cho cán bộ chủ chốt và 4 lớp dành cho cán bộ đảng viên của các Khối tổ chức đảng. Đề cao vai trò của các đồng chí Ủy viên BCH, BTV là Trưởng các Khối, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các Khối chủ động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8,9,10 đến cán bộ, đảng viên trong từng Khối.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị. Hầu hết các cơ sở đảng đều đã xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; Mỗi cán bộ, đảng viên đều tự đăng ký nội dung cụ thể để học tập và làm theo Bác. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tác động nhất định đến sự rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên, người lao động, phòng, chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của mỗi cá nhân và tập thể. Đảng ủy Bộ đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để đánh giá những ưu, khuyết điểm trong việc triển khai học tập Chỉ thị và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Tại Hội nghị Sơ kết đã vinh danh khen thưởng 14 tập thể và 16 cá nhân tiêu biểu.

Ảnh: Đồng chí Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2019

Thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các cấp uỷ đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ ý thức nghiêm túc, sâu sắc về trách nhiệm phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cấp ủy; công tác bồi dưỡng phát triển Đảng v.v. để mỗi tổ chức cơ sở đảng thực sự là hạt nhân chính trị vững chắc của Đảng ở cơ sở.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ được Đảng ủy Bộ quan tâm chỉ đạo. Chín  tháng đầu năm 2019, Đảng ủy Bộ đã mở 01 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú của các tổ chức đảng trực thuộc với tổng số 165  học viên của 38 tổ chức đảng; mở 01 lớp cập nhật kiến thức dành cho bí thư của các đảng bộ cơ sở  với 154 đ/c bí thư, phó bí thư của 33 tổ chức đảng, 01 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho hơn 200 cấp ủy của 63 tổ chức đảng trực thuộc tại thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

Chín tháng đầu năm 2019, Đảng uỷ Bộ kết nạp được 70 quần chúng ưu tú vào Đảng; Xét chuyển đảng chính thức cho 82 đảng viên dự bị. Tiếp nhận chuyển sinh hoạt đảng đến đối với 13 đảng viên, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng đi đối với 82 đảng viên. Đề nghị Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tặng Huy hiệu 55 tuổi đảng cho 01 đảng viên, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên. Cấp 129 giấy chứng nhận cho đảng viên mới của 42 tổ chức đảng, thẩm định hồ sơ cấp thẻ đảng cho 102 đảng viên, nâng cấp 02 chi bộ thành Đảng bộ (Chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật và chi bộ Viện Văn hóa nghệ thuật Quôc gia Việt Nam). Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội 2015 - 2020, đã  kiện toàn cấp ủy đối với 11 Tổ chức đảng trực thuộc; chỉ đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ lập Đề án tiếp nhận các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ VHTTDL tại thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được Đảng uỷ Bộ quan tâm chỉ đạo. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 26/3/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Quy định số 126 - QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình chính trị nội bộ, quản lý đảng viên trong Đảng bộ. Thẩm tra, xác minh về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với 13 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động và luân chuyển cấp cục, vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Đảng ủy Bộ đã nhận xét, đánh giá về phẩm chất, lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với 08 trường hợp đưa vào quy hoạch chức danh thứ trưởng, bộ trưởng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đến nay, chưa phát hiện có trường hợp nào (đối với đảng viên, kể cả người thân trong quan hệ gia đình) phải xem xét về lịch sử chính trị và chính trị hiện nay

Đảng uỷ Bộ luôn quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra Đảng, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, chỉ đạo trực tiếp Uỷ ban Kiểm tra của Đảng uỷ, hướng dẫn các cơ sở đảng thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Hằng năm, thực hiện Điều 30 Điều lệ Đảng, Đảng ủy Bộ thường tiến hành kiểm tra, giám sát khoảng 5 tổ chức đảng; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ thường kiểm tra, giám sát khoảng 9 tổ chức đảng theo Điều 32 Điều lệ Đảng. Qua đó đã giải đáp nhiều vướng mắc về công tác nghiệp vụ, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở các cấp ủy cơ sở chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, chấn chỉnh nề nếp và nâng cao chất lượng sinh Đảng, động viên cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

Cùng với nhiều nội dung quan trọng khác trong Chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy Bộ đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Phó Bí thư Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2020 -2025 trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phê duyệt.

Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phấn đấu tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành; Xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Bộ VHTTDL ban hành kèm theo Quyết định số 4655/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Hưởng ứng tích cực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh để thiết thực góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

 

 


Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và xã hội tổ chức Hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 12, khóa XII và triển khai công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025
hôm qua

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
2 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12

Đảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 12
3 ngày trước

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh”

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về “Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh”
9 ngày trước

• 17 điển hình tiêu biểu là những bông hoa đẹp trong vườn hoa muôn sắc kính dâng Bác (9 ngày trước)

• Đảng bộ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 (10 ngày trước)

• Đại hội điểm của Đảng bộ Bộ GTVT: Đảng bộ Ban QLDA Thăng Long “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển” (14 ngày trước)

• Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia Bộ Ngoại giao tổ chức thành công đại hội điểm (14 ngày trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (16 ngày trước)

• Đảng bộ Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. (18 ngày trước)

• Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải: Đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Chi bộ Vụ pháp chế (Đảng bộ Bộ Y tế) tổ chức thành công Đại hội chi bộ điểm (2 tháng trước)

• Chi bộ Văn phòng thuộc Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Đại hội chi bộ điểm, nhiệm kỳ 2020 - 2022 (2 tháng trước)