Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

18/09/2019 | 55

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, bùng phát ở 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gây thiệt hại lớn về kinh tế; diễn biến thời tiết bất thường xẩy ra ở nhiều nơi, tình hình hạn hán một số nơi ở Tây Nguyên, Bắc và Nam Trung Bộ; thị trường nhiều mặt hàng nông sản không ổn định, có xu hướng giảm giá mạnh, nhất là một số mặt hàng nông sản chủ lực xuất khẩu... Tình hình trên đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất nông nghiệp và đời sống nhân dân, tác động đến kết quả thực hiện kế hoạch, hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn ngành cũng như công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ. Trước tình hình đó, Đảng ủy Bộ tích cực chủ động tham gia với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động quán triệt thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Chính phủ; bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 có hiệu quả, nhằm xây dựng nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới phồn vinh và văn minh. Phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt một số công tác trọng tâm: Tích cực, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng ngành; làm tốt công tác xây dựng thể chế, cải cách hành chính  nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, sản phẩm nông sản; tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là đối với các sản phẩm chủ lực và tại các thị trường trọng điểm; tập trung chỉ đạo quyết liệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đã về đích ngay trong 6 tháng đầu năm 2019; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thủy sản được chỉ đạo kịp thời, triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi…

Với nỗ lực và quyết tâm cao, các mục tiêu lớn của toàn ngành 06 tháng đầu năm 2019 đạt được những kết quả khích lệ, khả quan: GDP đạt 2,39%; sản xuất duy trì mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 2,71% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nông nghiệp (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi) tăng khoảng 1,44%, lâm nghiệp tăng khoảng 4,20% và thủy sản tăng khoảng 6,47%. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 19,77 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2018.  

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt. Trong đó, Đảng ủy Bộ tích cực phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII, các nội dung của Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng. Việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng thời hạn, mục đích yêu cầu; đủ nội dung, đúng đối tượng; phương thức triển khai học tập phù hợp với đặc thù của mỗi tổ chức đảng; triển khai tuyên truyền Chỉ thị 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Đảng ủy Bộ đã tích cực khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính tr; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy trực thuộc nghiên cứu, liên hệ thực tiễn bám sát chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ, hướng dẫn đảng viên và người đứng đầu cấp ủy xây dựng bản cam kết về tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu gắn với nhiệm vụ của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW để đánh giá những kết quả đã làm được và những hạn chế, tồn tại cần rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị. Biểu dương, khen thưởng 14 tập thể và 14 cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho 73 đảng viên dự bị tham quan, học tập thực tế tại Khu di tích Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thuộc Đảng bộ Bộ tiếp tục được Đảng ủy Bộ quan tâm, lãnh đạo. Hoạt động của Tổ Dư luận xã hội Đảng ủy Bộ tiếp tục được duy trì, phát huy. Thông qua 03 phiên giao ban đã kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, các luồng tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ trước những vấn đề trong nước, quốc tế, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến Bộ, ngành.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được các cấp uỷ thường xuyên quan tâm, Đảng ủy Bộ đã tổ chức 01 lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho 87 đoàn viên ưu tú; bồi dưỡng lý luận chính trị cho 76 đảng viên dự bị.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được tăng cường. Trong đó, Đảng ủy Bộ tích cực triển khai hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; quán triệt nghiêm túc Chỉ thị 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và rà soát, sàng lọc những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; các cấp uỷ luôn chấp hành nghiêm các quy định về thủ tục, thời hạn chuyển sinh hoạt Đảng; xây dựng các báo cáo theo yêu cầu có chất lượng tốt, đúng thời hạn quy định.

Công tác quản lý, giáo dục đảng viên được tiến hành thường xuyên; việc quản lý cán bộ đi công tác xa, đảng viên đi cơ sở và công tác nước ngoài có nhiều chuyển biến, chặt chẽ hơn. Các cấp ủy luôn thẩm định chặt chẽ tiêu chuẩn chính trị đối với quần chúng ưu tú xin vào Đảng. Tích cực đôn đốc các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/ĐU ngày 18/01/2018 của Đảng ủy Bộ nhằm tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

Công tác dân vận, vấn đề đoàn kết, dân chủ nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, xây dựng môi trường văn hoá công sở văn minh, thân thiện trong các cơ quan, đơn vị thường xuyên được quan tâm; các phong trào thi đua yêu nước, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường triển khai thực hiện; các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, hoạt động nhân đạo từ thiện có kết quả; các đoàn thể quần chúng thực hiện tốt việc giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Tiếp tục chủ động tham gia với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện tốt việc đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng của năm đạt mức cao nhất. Đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2019.

Quan quan tâm làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra.

Tích cực triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Xây dựng và triển khai kế hoạch, hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Bộ tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hướng dẫn công tác nhân sự đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và lịch duyệt đại hội chi bộ, đảng bộ trực thuộc theo nhiệm kỳ.

Chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương ở từng chi bộ, đảm bảo 100% đảng viên được tiếp thu đầy đủ nội dung.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức và xây dựng gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Triển  khai thực hiện quyết liệt việc nâng cao chất lượng chi bộ, chất lượng các hình thức sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Tiếp tục quy trình kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ nhiệm kỳ 2015-2020; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Bộ và cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, quan tâm xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ gắn với công tác cán bộ theo hướng nhất thể hóa.

Chỉ đạo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ năm 2019, trọng tâm là tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt Chỉ thị số 02-CT/ĐUB ngày 18/01/2018 của Đảng ủy Bộ. Chủ động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; giải quyết dứt điểm các đơn, thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền.

Lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chương trình, kế hoạch, kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác dân vận. Tăng cường giám sát và đôn đốc các tổ chức đảng đánh giá kết quả triển khai việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2018 - 2020, tạo thành đợt thi đua rộng khắp trong toàn Đảng bộ. Phối hợp với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ./.

Thành Công

Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 


Các bài viết khác

Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình” chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình” chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
2 ngày trước

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 ngày trước

Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống

Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội diễn văn nghệ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống
8 ngày trước

Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019

Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2019
12 ngày trước

• Đảng bộ Bộ Giao thông vận tải sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2019 (19 ngày trước)

• Hội nghị thông tin chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Di chúc của Người (25 ngày trước)

• Đảng bộ Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức cuộc thi "Bí thư chi bộ giỏi năm 2019" (27 ngày trước)

• Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ trao tặng Huy hiệu 60 năm, 45 năm, 30 năm tuổi Đảng (1 tháng trước)

• Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 02 gia đình có công với cách mạng tại tỉnh Tuyên Quang (1 tháng trước)

• Hội nghị chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Tọa đàm về “Công tác xây dựng Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1 tháng trước)

• Hội thảo khoa học “Hội Nông dân Việt Nam - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng mẫu hình người nông dân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” (1 tháng trước)

• Đảng ủy Cục Hàng Hải Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)