Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

04/02/2020 | 4615

Trong năm 2019, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối đã thể hiện rõ vai trò là “mũi nhọn xung kích”,  “vũ khí sắc bén” trong việc cung cấp và định hướng thông tin, góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan Trung ương, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và đoàn thể trong Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Đồng chí Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị thông tin chuyên đề quý III/2019

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối được thực hiện toàn diện, đồng bộ và từng bước đi vào chiều sâu. Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy thường xuyên tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước diễn ra trong năm 2019, nhất là tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) với nhiều hình thức phong phú như: tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và biểu dương, khen thưởng 46 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị; phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phát hành cuốn sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”; phát sóng phóng sự “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” trên VTV1. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các nghị quyết Hội nghị Trung ương 9, 10, 11 khóa XII. Tập trung tuyên truyền về tình hình biển Đông, phản đối Trung Quốc có hành động xâm phạm vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 7, thứ 8 Quốc hội khóa XIV và các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thông qua nhiều hình thức, trước hết là tăng cường hoạt động của đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội các cấp và nắm bắt tư tưởng thông qua việc duy trì tốt chế độ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt theo chuyên đề, đối thoại, trao đổi trực tiếp, nắm bắt qua các trang mạng xã hội...; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin, phát hiện những vấn đề phát sinh tại cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy Khối triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lập Ban Chỉ đạo 35 và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối. Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc đã định kỳ tổ chức giao ban, thường xuyên nắm bắt, phản ánh và kịp thời xử lý và tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, công tác tuyên truyền định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối vẫn còn những hạn chế như: nội dung tuyên truyền chưa phong phú, phương thức tuyên truyền còn thiếu hấp dẫn, thuyết phục; năng lực nắm bắt, phân tích, tổng hợp, dự báo tình hình tư tưởng có việc chưa kịp thời; khả năng phát hiện, tham mưu, xử lý, giải quyết các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội còn hạn chế. Nhận thức của một số cấp ủy về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa cao.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện lớn, quan trọng của Đảng và đất nước. Năm diễn ra kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam. Năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII Đảng bộ Khối tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối và của Đảng, các nghị quyết của các cấp ủy đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó tập trung làm rõ kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy đảng trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; kết quả phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước, về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Hai là, tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị và kết quả đại hội đảng bộ các cấp (đại hội chi bộ vào quý I/2020, đại hội cấp cơ sở vào quý II/2020, cấp trên cơ sở quý III/2020 và Đại hội XIII của Đảng bộ Khối vào tháng 10/2020). Việc tuyên truyền đại hội đảng các cấp phải tạo thành đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Khối về đại hội đảng bộ các cấp cả trước, trong và sau đại hội. Trong đó tập trung tuyên tuyền công tác chuẩn bị đại hội, việc lấy ý kiến góp ý văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, kết quả đại hội ở mỗi cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng.

Ba là, tăng cường nắm tình hình dư luận xã hội và định hướng dư luận xã hội, đặc biệt là tình hình dư luận xung quanh việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhất là công tác nhân sự, đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thường xuyên đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ngăn ngừa vi phạm từ khi mới manh nha và kiên quyết xử lý sai phạm, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh tuyên truyền về các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; quan tâm, phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Gắn việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

Năm là, tăng cường các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là hoạt động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về Đại hội XIII của Đảng. Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Khối; hoàn thiện quy chế và tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 35 Đảng bộ Khối./.

ThS. Vũ Đức Nam

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối


Các bài viết khác

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
3 ngày trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
5 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020
15 ngày trước

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
29 ngày trước

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (4 tháng trước)

• Hội nghị Thông tin chuyên đề quý I-2020 (4 tháng trước)