Công tác tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

15/06/2020 | 362

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 369-KH/BTGTW về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng, tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Thời gian qua, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đe dọa tính mạng, an ninh quốc gia và toàn cầu, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiệm nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc thực hiện công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII theo phương châm đồng bộ, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Nội dung tuyên truyền tập trung vào đánh giá hiệu quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 trên tất cả các mặt về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác tham mưu về chủ trương, đường lối; xây dựng pháp luật, hoạch định chính sách và quản lỹ vĩ mô; công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Công tác tuyên truyền trong thời gian qua đạt được 06 kết quả nổi bật:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp đã chủ động, tích cực, đổi mới, huy động lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, hệ thống báo chí, truyền thông trong các đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 một cách kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến đời sống, xã hội; chủ động, tích cực, đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch về nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, từ đó góp phần quan trọng vào thành công của công tác phòng, chống dịch, ổn định tư tưởng, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Thứ hai, nâng cao được ý thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp; trách nhiệm, tâm huyết của cán bộ, đảng viên, chủ động, tích cực nghiên cứu các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội các cấp; tham gia đóng góp nhiều ý kiến phong phú, có giá trị vào các nội dung tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, Mặt tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện Cương lĩnh của Đảng (2011-2021); nhiều ý kiến tham gia vào phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2045. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, thu hút được sự quan tâm sâu sắc của cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Khối.

Thứ ba, tuyên truyền sâu, rộng quan điểm, đường lối, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự cấp chiến lược; tuyên truyền sâu, rộng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội đảng, trong đó nhấn mạnh công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo chất lượng, đáp ứng được yêu cầu cách mạng trong tình hình mới, từ đó nâng cao được ý thức, trách nhiệm của cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong việc phát huy trách nhiệm, dân chủ, minh bạch, sáng suốt tìm ra những đồng chí có đủ đức, tài để giới thiệu cho Đảng.

Thứ tư, công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng giúp đảng ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội cấp chi bộ, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối; củng cố và tăng cường tinh thần đoàn kết trong Đảng, không để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ, tác động không tốt đến việc tổ chức đại hội, nhất là nhân sự đại hội; sau đại hội không để xảy ra đơn, thư khiếu nại, tố cáo; sau đại hội, nhiều chi bộ đã chủ động xây dựng chương trình công tác, quy chế làm việc, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đến cán bộ, đảng viên.

Thứ năm, công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1945 – 30/4/2020); 150 năm Ngày sinh V.I Lênin; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều hoạt động cụ thể được tổ chức ở nhiều cấp như: Hội thảo cấp quốc gia, Triển lãm toàn quốc; Giao lưu điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động về nguồn; hoạt động từ thiện; phát hành sách “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, sách “Tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu, năm 2016 – 2018”. Công tác tuyên truyền đã góp phần cổ vũ, động viên, tạo khí thể thi đua toàn diện, phấn đấu vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ sáu, huy động được nhiều lực lượng tham gia công tác tuyên truyền; công tác tuyên truyền được thực hiện trên nhiều mặt trận từ báo chí, truyền thông, mạng xã hội đến lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên. Nét nổi bật trong đợt tuyên truyền này đã phát huy cao độ vai trò truyền thông của báo chí, huy động sự tham gia tích cực của cộng đồng trên mạng xã hội từ đó tạo ra sự lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; phương pháp tuyên truyền được đổi mới, nâng cao được chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, nhất là việc chuẩn bị tốt tổ chức đại hội đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng; trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát và kiềm chế, công tác tuyên truyền cần được các cấp ủy trong đảng bộ quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt Kế hoạch số 369-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Kế hoạch số 161-KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng, trong đó cần tập trung trọng tâm một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị của Đảng về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng gắn với tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 để phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tiếp tục nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Hai là, tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng nội dung dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên để huy động trí tuệ, tâm huyết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân; nâng cao chất lượng, nội dung thảo luận, góp ý kiến vào văn kiện đại hội cấp trên tại đại hội; tiếp thu, tổng hợp nội dung ý kiến báo cáo cấp ủy cấp trên để tổng hợp, tiếp thu, nghiên cứu.

Ba là, tuyên truyền kết quả thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, kết quả công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tằng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tuyên truyền kết quả tổ chức đại hội, nhất là những kinh nghiệm được rút ra trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội từ khâu chuẩn bị nội dung, nhân sự, điều hành đại hội; triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội, cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương trình hành động, kế hoạch công tác để đưa nghị quyết vào đời sống.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền, biểu dương, vinh danh gương điển hình, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự lan tỏa rộng rãi, khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua hơn nữa lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội XIII của Đảng.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Đấu tranh phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc, bóp méo thành quả lãnh đạo của Đảng, nỗ lực của hệ thống chính trị, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhất là từ nay đến trước thềm Đại hội XIII của Đảng.

Nguyễn Văn Sơn

                   Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc

Ngành Tuyên giáo của Đảng - 90 năm đồng hành cùng dân tộc
7 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 7/2020
14 ngày trước

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng - văn hóa của Đảng trước yêu cầu mời - nhiệm vụ của Ngành Tuyên giáo
29 ngày trước

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba

Họp Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 phiên thứ ba
1 tháng trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6/2020 (1 tháng trước)

• Thẩm định cuốn sách Lịch sử Đảng bộ cơ quan Ngân hàng Trung ương 1951 - 2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5/2020 (2 tháng trước)

• Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (2 tháng trước)

• Công tác tuyên giáo ở một số tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối (2 tháng trước)

• Một số ảnh hưởng bước đầu của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế Việt Nam (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 4/2020 (3 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ở các cơ quan Trung ương trong điều kiện hiện nay (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 2/2020 (5 tháng trước)