Công tác tuyên giáo năm 2019 ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

31/07/2019 | 2520

Tập trung nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong chi bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tập trung vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và các sự kiện lớn của đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Năm 2019, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, phức tạp, khó lường: xung đột sắc tộc tôn giáo, khủng bố diễn ra ở nhiều nước, chiến tranh thương mại, điều chỉnh chiến lược của các nước lớn, tranh chấp lãnh thổ và trên Biển Đông tiếp tục có biểu hiện phức tạp. Trong nước, bên cạnh những yếu tố thuận lợi, như ổn định chính trị, kinh tế vẫn giữ đà tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô được bảo đảm, môi trường kinh doanh được cải thiện, song nội tại của nền kinh tế còn nhiều khó khăn như trình độ công nghệ thấp, đất đai, tài nguyên đang dần bị suy giảm, trong khi năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế tuy có chuyển biến nhưng chưa thực sự đột phá, tiềm ẩn nguy cơ thiếu bền vững. Trong bối cảnh cơ hội và thách thức đan xen, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương không ngừng nỗ lực, sáng tạo, chủ động nắm tình hình; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác tuyên giáo, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và bước đầu đạt được một số kết quả tích cực:

Công tác tuyên truyền: Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp ở Đảng bộ Khối tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác tuyên truyền các nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Tập trung quán triệt sâu sắc Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, cơ quan đơn vị phụ trách.

Các cơ quan truyền thông tăng cường tập trung tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; định hướng tuyên truyền kết quả chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên diễn ra tại Thủ đô Hà Nội; kết quả các cuộc hội đàm song phương của Việt Nam với các nước... Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị 04-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường xây dựng đội ngũ báo cáo viên trong Đảng bộ Khối và tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền miệng năm 2019; Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối quý I/2019…

Công tác giáo dục lý luận chính trị và lịch sử Đảng được các cấp ủy đảng quan tâm sâu sắc. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức thành công 05 hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối; tổ chức hội nghị tập huấn Ban Chỉ đạo 94 và Tổ Giúp việc của Đảng bộ Khối năm 2019; hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc triển khai Chỉ thị số 07-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Khối đạt được nhiều kết quả thiết thực. Đảng ủy Khối xác định việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là  nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch 123-KH/ĐUK học tập, triển khai chuyên đề năm 2019 về  “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời ban hành kế hoạch sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối tổ chức đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, biểu dương, khen thưởng 46 tập thể, 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018, góp phần động viên, cổ vũ để cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác nắm tình hình thực hiện công tác tuyên giáo tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối tiếp tục được tăng cường. Năm 2019, Ban Thường vụ đã ban hành Kế hoạch làm việc, nắm tình hình triển khai thực hiện công tác tuyên giáo tại 9 đảng bộ trực thuộc. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương và của Đảng ủy Khối, việc thực hiện Nghị quyết Truung ương 4 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 05-CT/TW; Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương…

Công tác khoa giáo của Đảng bộ tập trung vào đánh giá, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 7/9/2009 của Ban Bí thư khóa X về đẩy mạnh công tác bảo hiểm trong tình hình mới.

Đảng ủy Khối duy trì thường xuyên hội nghị thông tin chuyên đề theo chương trình công tác năm 2019. Trong đó tập trung vào những vấn đề mang tính thời sự, được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: “Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”; “Khắc phục, hạn chế những tác động không mong muốn khi thực hiện hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ  xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đối với Việt Nam”; “Nhìn lại 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”,  nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ kịp thời nắm bắt những thông tin mới và chính xác. Từ đó, góp phần đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2019, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tập trung vào một số nội dung sau:

Thứ nhất, tập trung nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong chi bộ, đảng viên và người lao động trong Khối. Tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tập trung vào kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại và các sự kiện lớn của đất nước. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

Thứ hai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung các hội nghị Trung ương khóa XII. Chú trọng quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng và Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ ba, Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Thứ tư, Tiến tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969- 02/9/2019) nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên tích cực trau dồi, rèn luyện để góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ, công tác Tuyên giáo của Đảng bộ Khối năm 2019 sẽ tiếp tục đạt được những kết quả thiết thực, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, tăng cường củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương năm 2019.

Vũ Văn Chỉnh

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 02 năm 2020
3 ngày trước

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Kết quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020
17 ngày trước

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
20 ngày trước

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020

Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 01/2020
24 ngày trước

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12-2019 (1 tháng trước)

• Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chuẩn bị Đại hội các cấp (2 tháng trước)

• Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền tạo sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong xã hội (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo (2 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 11-2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị giao ban cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 10-2019 (4 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9 (5 tháng trước)

• Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Hội nghị giao ban Cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8-2019 (6 tháng trước)

• Hội nghị Báo cáo viên cấp Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 8 năm 2019 (6 tháng trước)