Công tác rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

17/06/2019 | 1307

Công tác phát triển đảng viên mới và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (viết tắt là Đảng ủy Khối) luôn xác định việc rà soát, sàng lọc và kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là việc làm cần thiết và thường xuyên, góp phần không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối. 

Trong những năm qua, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng của Đảng bộ Khối luôn được quan tâm, chú trọng. Đảng uỷ Khối đã thường xuyên tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt triển khai Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng và các nghị quyết của Đảng ủy Khối cho người đứng đầu cấp ủy và cán bộ chủ chốt của các đảng bộ trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tổ chức nghiên cứu, quán triệt tới từng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí là bí thư chi bộ, cấp uỷ viên cơ sở; tổ chức các lớp quán triệt các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát cho cán bộ cấp uỷ và cán bộ làm công tác kiểm tra của các đảng uỷ trực thuộc cũng như cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối. Đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Tập trung chỉ đạo và hướng dẫn đảng viên trong toàn Đảng bộ xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương cho phù hợp với đặc điểm và nhiệm vụ của Đảng bộ Khối như: Chỉ thị số 03-CT/ĐUK ngày 10/11/2011 về nâng cao công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Khối; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/01/2012 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 10/10/2012 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 18/3/2013 tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối; Chỉ thị số 01-NQ/ĐUK ngày 23/6/2016 về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 06/10/2016 về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 27/10/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; Nghị quyết số 05-NQ/ĐUK ngày 25/01/2017 của BCH Đảng bộ Khối về đổi mới công tác tư tưởng nhằm đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK ngày 31/8/2017 về nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc; kế hoạch, hướng dẫn các cấp ủy trực thuộc về việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương như: Hướng dẫn đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên, hướng dẫn về công tác phát triển Đảng, công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy Khối xây dựng chương trình làm việc, phân công các uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối theo dõi và thực hiện việc kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với các đảng bộ, chi bộ trực thuộc với các hình thức như: tổ chức các buổi làm việc với cấp uỷ, với ban thường vụ cấp uỷ các đảng bộ trực thuộc; tổ chức giao ban theo các cụm để nắm tình hình công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đảng uỷ Khối đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản hướng dẫn của Trung ương; thực hiện tốt công tác giám sát; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát. Các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Khối đã phân công cụ thể các thành viên cấp uỷ phụ trách, theo dõi tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng cấp dưới. Việc thực hiện giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng cấp dưới được các cấp uỷ duy trì đều đặn thông qua việc xem xét các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề; qua dự hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đảng hằng quý, sáu tháng, năm; qua dự họp kiểm điểm cấp uỷ hằng năm. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng; qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện nhiều tổ chức đảng và đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật phải xử lý thi hành kỷ luật Đảng. Từ năm 2015 đến nay trong toàn Đảng bộ Khối đã tiến hành rà soát, sàng lọc, đưa 87 đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong đó: đưa ra khỏi Đảng bằng hình thức xóa tên 48 đảng viên, xin ra khỏi Đảng 13 đảng viên, khai trừ 26 đảng viên.

Nói chung, trong thời gian qua công tác kiểm tra, giám sát, rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối. Tuy nhiên công tác rà soát, sàng lọc đảng viên còn hạn chế; nhận thức của một số cấp ủy trực thuộc về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa thực sự đầy đủ; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng ở nhiều nơi chưa nghiêm; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa đủ sức  thuyết phục, động viên, nâng cao ý chí cách mạng của cán bộ, đảng viên; nhiều việc làm sai trái vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật chưa được phát hiện và xử lý triệt để, kịp thời.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 14

Để nâng cao chất lượng đảng viên, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”. Theo đó, Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 1187-CV/ĐUK ngày 19/4/2019 hướng dẫn  triển khai, đẩy nhanh việc thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư, trong đó có nội dung yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối nghiêm túc rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ các chi bộ; kiên quyết, kịp thời đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; khắc phục triệt để tình trạng dễ dãi, nể nang, né tránh trong công tác đánh giá, xếp loại đảng viên. Với mục tiêu đó, cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị về công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công việc, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực hoàn thành nhiệm vụ, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, có uy tín cao trong cơ quan, đơn vị, luôn phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng của Đảng.

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“, nhằm nâng cao nhận thức về tính nguy hại của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Ba là, thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kiên quyết phê phán, khắc phục những biểu hiện ngại khó, ngại khổ, lơ là thiếu trách nhiệm trong công tác, tư tưởng trung bình chủ nghĩa ở một bộ phận cán bộ, đảng viên; từng cấp ủy viên các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy phải gương mẫu trong tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa bản thân; đồng thời tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng lãng phí. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức xây dưng Đảng; cán bộ, đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng; đồng thời, thường xuyên tiến hành rà soát, sàng lọc và đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.  

Trịnh Quốc Thuấn

Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

 


Các bài viết khác

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với Đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
1 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng 5 tháng đầu năm 2020
3 tháng trước

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020
4 tháng trước

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 1-2020
7 tháng trước

• Ban Tổ chức Trung ương quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền (9 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 6-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4 - 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3-2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đầu xuân Kỷ Hợi 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng tháng 1 - 2019 (1 năm trước)

• Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 12-2018 (1 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0 và phần mềm bảo mật đường truyền BMVPN (1 năm trước)

• Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)