Công tác quản lý đảng viên và những vấn đề cần quan tâm

11/01/2022 | 25525

­­­­­Công tác quản lý đảng viên là một nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên là trực tiếp góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ Đảng”, và Bác cũng đã từng căn dặn: “Mỗi đảng viên tốt, mỗi chi bộ tốt là Đảng được mạnh lên một phần; đảng viên kém, chi bộ kém là những khâu yếu của Đảng, điều đó nói chung là đúng, nói riêng với các chi bộ ở các cơ quan chung quanh Trung ương càng đúng”. Do vậy, quản lý đảng viên tốt sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Ngược lại, nếu quản lý đảng viên thiếu chặt chẽ sẽ làm cho các nguyên tắc của Đảng thực hiện không nghiêm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng bị giảm sút, thậm chí có tổ chức đảng còn mất vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu, làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Quản lý đảng viên là khâu quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, xây dựng cấp ủy, chi bộ “trong sạch vững mạnh”, làm cơ sở cho việc giáo dục, bồi dưỡng rèn luyện đảng viên về phẩm chất chính trị tư tưởng, đạo đức, phát triển hoàn thiện từng đảng viên từ đó xây dựng đội ngũ đảng viên đáp ứng được yêu cầu của Đảng trong tình hình mới. Chi bộ là trường học giáo dục, rèn luyện đảng viên, nơi kết nạp đảng viên và thi hành kỷ luật đối với đảng viên; do đó đội ngũ đảng viên được quản lý tốt là điều kiện quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ. Để chi bộ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình thì cần quản lý tốt đội ngũ đảng viên, luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên.

Tổ chức đảng từ cấp chi bộ trở lên không thể được đánh giá “hoàn thành tốt nhiệm vụ” hoặc “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” nếu công tác quản lý đội ngũ đảng viên ở đó bị buông lỏng, có nhiều đảng viên yếu kém. Từ quản lý đảng viên tốt, chi bộ có thể am hiểu, nắm chắc mọi mặt của từng đảng viên và đội ngũ đảng viên của mình, trên cơ sở đó đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục rèn luyện đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; quản lý đảng viên tốt sẽ giúp cho đảng viên nhận rõ được mặt mạnh, mặt yếu của mình, trên cơ sở đó phát huy tính tích cực, chủ động tự giác trong sinh hoạt, rèn luyện để không ngừng phát triển về phẩm chất và năng lực của người đảng viên.

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác quản lý đảng viên, nhất là ở cấp chi bộ, trong những năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tích cực, chủ động, tập trung tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên. Căn cứ vào đặc điểm tình hình và đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung, ngày 19/8/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” với 03 nhiệm vụ trọng tâm và 07 giải pháp cụ thể để triển khai, thực hiện. Ngay sau khi Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK được ban hành, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên, đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý đảng viên; đồng thời các cấp ủy, chi bộ đã kết hợp chặt chẽ công tác quản lý với công tác giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Thực hiện tốt việc quản lý học tập và tự học tập của đảng viên.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, giám sát và qua khảo sát, nắm tình hình về công tác quản lý đảng viên trong nhiệm kỳ qua cho thấy, công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ Khối vẫn còn những tồn tại hạn chế cần khắc phục như: Công tác quản lý đảng viên có lúc còn thiếu chặt chẽ, một số tổ chức đảng, cấp ủy chưa có quyết tâm và giải pháp cụ thể để quản lý chặt chẽ đảng viên, còn trông chờ vào sự tự giác của đảng viên. Việc quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống còn lúng túng, chưa hình dung đầy đủ, hệ thống, khoa học gắn với cơ chế phối hợp thực hiện; việc đối khớp, cập nhật lý lịch đảng, phiếu đảng viên ở một số đảng ủy còn chậm, nội dung cập nhật chưa đầy đủ, đặc biệt ở một số đơn vị vẫn còn nhiều hồ sơ 5 đến 7 năm chưa được cập nhật các thông tin thay đổi của đảng viên theo quy định; nhiều nội dung thuộc lĩnh vực kỹ thuật - nghiệp vụ công tác đảng viên chưa được thực hiện đúng; việc quản lý đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ ở một số đảng ủy còn áp dụng các biện pháp chưa phù hợp, chưa có công cụ thực hiện, không có tiêu chí tham chiếu để thực hiện; việc phối hợp với cấp ủy nơi cư trú còn mang tính hình thức, chưa được thường xuyên.

Cấp ủy cấp trên ít kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý đảng viên, cấp ủy chi bộ trực tiếp quản lý đảng viên còn nể nang, chưa mạnh dạn đấu tranh phê phán những biểu hiện trái với quy định của Đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ còn hạn chế,  có nơi sinh hoạt chưa đều kỳ, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt còn chưa đảm bảo. Một số chi bộ chưa đề ra những biện pháp cụ thể, việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên chưa rõ ràng, do vậy cũng gặp nhiều lúng túng khi tiến hành đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xếp loại đảng viên hằng năm theo quy định.

Để đảm bảo công tác quản lý đảng viên được thực hiện hiệu quả, chặt chẽ, có nền nếp theo quy định của Đảng, ngày 18/01/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/ĐUK về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên” để triển khai, thực hiện trong toàn Đảng bộ với 03 nội dung chính là: (1) Quản lý đảng viên về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, (2) Quản lý đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, (3) Quản lý hồ sơ đảng viên và thực hiện công tác đảng vụ. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy đảng triển khai, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể: (1) Quản lý chặt chẽ đảng viên trong việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối và của cấp ủy các cấp. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên và đảng viên, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện. (2) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề về các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, để cấp ủy các cấp và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ. (3) Tiếp tục triển khai và thực hiện nghiêm Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú. (4) Các đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở thực hiện rà soát, bổ sung đầy đủ các tài liệu, văn bản trong hồ sơ đảng viên theo quy định; có giải pháp xử lý, giải quyết dứt điểm những đảng viên đã nghỉ hưu, nghỉ công tác nhưng chưa chuyển sinh hoạt đảng về nơi cư trú theo quy định. (5) Củng cố, triển khai thực hiện chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý đảng viên trong thời gian tới, ngoài nội dung và nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 08-KH/ĐUK, các cấp ủy cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau: (1) Các cấp ủy, nhất là ở chi bộ cần nắm rõ lịch sử chính trị, chính trị hiện nay của từng đảng viên, về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, nhiệm vụ cụ thể được phân công, mối quan hệ tại cơ quan và nơi cư trú, kịp thời phát hiện những khó khăn, biểu hiện lệch lạc, sai trái của đảng viên để uốn nắn, giúp đỡ. Đặc biệt phải quán triệt, triển khai và hướng dẫn cho đảng viên thực hiện những quy định của Trung ương về công tác quản lý đảng viên; Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm…(2) Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hồ sơ, lý lịch từ cơ sở. Những thay đổi của đảng viên cả tích cực và tiêu cực đều phải cập nhật, bổ sung kịp thời trong hồ sơ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý đảng viên đảm bảo nhanh chóng, chính xác; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có trình độ chuyên môn tốt thực hiện nghiệp vụ về công tác đảng và đảng viên nhất là công tác quản lý hồ sơ đảng viên. (3) Tích cực quản lý từng đối tượng đảng viên; đối với các đảng viên là cán bộ nhất là những đảng viên giữ chức vụ chủ chốt phải gương mẫu nêu cao tính đảng, nghiêm chỉnh chấp hành, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc về tổ chức sinh hoạt đảng, tự giác báo cáo trung thực trước chi bộ, cấp ủy về chất lượng công tác, các mối quan hệ xã hội của bản thân và gia đình. (4) Thực hiện phân công đảng viên đúng người, đúng việc, tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng; tuyên truyền và động viên quần chúng giám sát, nhận xét, góp ý kiến với đảng viên. Thường xuyên rà soát, ràng lọc, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. (5) Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý đảng viên; gắn kiểm tra với việc hướng dẫn giúp các chi ủy, chi bộ tháo gỡ những khó khăn về kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ trong công tác đảng viên.

LÊ GIANG NAM

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

 


Các bài viết khác

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 80-QĐ/TW và Thông báo kết luận số 20-TB/TW của Bộ Chính trị
hôm qua

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025

Chi bộ Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025
1 tháng trước

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ban Tổ chức Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
2 tháng trước

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
3 tháng trước

• Nhìn lại 15 năm công tác tổ chức xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (5 tháng trước)

• Sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW ngày 7-10-2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (7 tháng trước)

• Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 (8 tháng trước)

• Triển khai thực hiện Quy định số 34-QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh (9 tháng trước)

• Tập trung củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (10 tháng trước)

• Một số nội dung chính trong quy trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11 tháng trước)

• Vai trò của công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 (1 năm trước)

• Tăng cường công tác quản lý đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Một số kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 năm trước)