Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay

16/06/2021 | 5092

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII xác định: “… Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự lãnh đạo, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và kiểm soát chặt chẽ quyền lực…” là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quán triệt tinh thần Nghị quyết, từ sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đạt chất lượng, hiệu quả.

Đưa nội dung công tác kiểm tra, giám sát trở thành nền nếp ngay từ đầu nhiệm kỳ

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII, Đảng ủy Khối sớm ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và năm 2021 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Đồng thời, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đảng ủy trực thuộc trong việc xây dựng các văn bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021; chỉ đạo kiện toàn ủy ban kiểm tra ở một số đảng ủy trực thuộc.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra tham mưu xây dựng và hoàn thiện các quy trình, phương pháp, kỹ năng kiểm tra, giám sát đảm bảo tính khoa học, chuyên nghiệp. Trong đó, tập trung tham mưu xây dựng, rà soát, sửa đổi Quy định về tổ chức, hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; Quy trình tiến hành công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, thi hành kỷ luật đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra; Quy định giải quyết tố cáo đối với cấp ủy viên và đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Khối. Quy định về tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện phân công nhiệm vụ các phòng, cán bộ kiểm tra của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra theo dõi địa bàn để nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối, thực hiện nghiêm túc Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với ban cán sự đảng, lãnh đạo một số đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện toàn diện, đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

 

Ảnh: Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm việc với Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát từ sau Đại hội XIII của Đảng bộ Khối đến nay

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Đảng ủy Khối đã nghiêm túc thực hiện tổng kết, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2020. Tập trung theo dõi, cập nhật tình hình đại biểu của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chỉ đạo việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021.

Kết quả, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát năm 2021 của Đảng ủy Khối. Tiến hành giám sát thường xuyên, trực tiếp đối với 10 đơn vị[1]. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thực hiện quy trình kiểm tra đối với 01 đơn vị[2], giám sát chuyên đề đối với 01 đơn vị[3].

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kỷ luật 01 đồng chí, tham gia quy trình kiểm điểm, xem xét, đề nghị kỷ luật 01 đồng chí cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Việc thi hành kỷ luật đảng đối với đảng viên và tổ chức đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền.

Việc giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại được Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc đặc biệt quan tâm, tập trung giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, kéo dài. Tính từ ngày 01/11/2021 đến ngày 20/5/2021, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tiếp nhận 91 lượt đơn thư: 02 đơn giấu tên, 89 đơn có tên (trong đó: chuyển 51 lượt đơn đến đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đã xem xét, xử lý giải quyết xong 89 lượt đơn).

Qua kiểm tra, giám sát, các tổ chức đảng, đảng viên đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm, không để khuyết điểm phát sinh thành vi phạm, đồng thời, xử lý nghiêm những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên. Đặc biệt, sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát, bên cạnh việc triển khai, thực hiện nghiêm túc yêu cầu của đoàn kiểm tra, giám sát thì hầu hết cấp ủy, tổ chức đảng đã chủ động chỉ đạo tự rà soát, tự kiểm tra, giám sát một cách tổng thể ở cơ quan, đơn vị mình, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thời gian tới, trọng tâm là 6 tháng cuối năm 2021, để thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Khối, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tập trung kiểm tra, giám sát việc quán triệt, triển khai, nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối. Kiểm tra, giám sát việc xây dựng các văn bản sau đại hội như: quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa và năm 2021 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; việc xây dựng các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, việc phân công cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy.

Thứ hai, triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để phục vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những nơi dễ xảy ra sai phạm, nơi có nhiều bức xúc, nổi cộm, dư luận quan tâm; kịp thời phát hiện và ngăn ngừa vi phạm. Tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, uỷ ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát, tránh tình trạng coi công tác kiểm tra, giám sát chỉ là của ủy ban kiểm tra.

Thứ ba, chủ động phát hiện, xác định và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, trước kết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn, thư tố cáo, khiếu nại theo quy định của Đảng; chủ động xem xét những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị, chủ động có biện pháp xử lý và đề xuất xử lý đảng viên và tổ chức đảng vi phạm.

Thứ tư, mở rộng và nâng cao hiệu quả giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối, tăng cường giám sát thường xuyên và coi trọng giám sát theo chuyên đề thông qua sinh hoạt chi bộ, đơn, thư, dư luận, qua nắm tình hình của cấp ủy. Quan tâm kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, vi phạm đã chỉ ra tại các cuộc kiểm tra, giám sát.

Thứ năm, quan tâm kiện toàn ủy ban kiểm tra và cơ quan ủy ban kiểm tra, đội ngũ cán bộ kiểm tra theo quy định; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát.

Thứ sáu, đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối theo hướng: thường xuyên sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát[4]; thực hiện các đề tài, đề án gắn với sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến về công tác kiểm tra, giám sát./.

Th.S Nguyễn Thành Nam

                                                                   Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối


[1] Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy: Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Bộ Y tế, Kiểm toán Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Báo Nhân dân, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

[2] Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

[3] Đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

[4] Tiêu biểu: Đánh giá kết quả thực hiện Quy định 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 102-QĐ/TW, Quy định số 07-QĐi/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng vi phạm; Tổng kết 10 năm thực hiện Thông báo 312-TB/TW, ngày 09/3/2020 của Ban Bí thư về luân chuyển cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; Báo cáo  thực trạng công tác phòng chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (từ năm 2016 đến nay), Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020” và ban hành “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”

 

 


Các bài viết khác

Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Kỳ họp lần thứ chín Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025
10 ngày trước

Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

Bế mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022
24 ngày trước

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2022
26 ngày trước

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022

Hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát Quý I; triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2022
27 ngày trước

• Chủ động, trách nhiệm tham mưu, phát huy hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương ngày càng trong sạch, vững mạnh (1 tháng trước)

• Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng (2 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát góp phần đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 của các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ tám Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ bảy Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ sáu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ năm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 (7 tháng trước)